Europoslanci, hlasovanie, parlament. PHOTO © European Union 2022 - Source : EP

REPowerEU: zahrnutie energetických opatrení do národných plánov obnovy

Europoslanci schválili zahrnutie opatrení REPowerEU do národných plánov na posilnenie nezávislosti od ruských fosílnych palív, urýchlenie zelenej transformácie a boj proti energetickej chudobe.

Plénum 535 hlasmi za, 63 proti a 53 sa zdržalo hlasovania schválilo dohodu, ktorú Parlament dosiahol v decembri minulého roka s Radou. Z nej vyplýva, že členské štáty, ktoré žiadajú o dodatočné finančné prostriedky prostredníctvom zmeneného plánu obnovy a odolnosti, budú musieť zahrnúť do svojich plánov aj opatrenia zamerané na úsporu energie, výrobu čistej energie a diverzifikáciu energetických dodávok v súlade s plánom REPowerEU.

Posilnenie nezávislosti a boj proti energetickej chudobe

Nové pravidlá sa budú na opatrenia uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. februára 2022 až na niekoľko výnimiek. Poslanci zaistili, aby išlo o opatrenia na podporu investícií na boj proti energetickej chudobe v prípade zraniteľných domácností, malých a stredných podnikov a mikropodnikov.

Cezhraničné opatrenia, transparentnosť a klíma

Poslanci presvedčili krajiny EÚ, aby vyčlenili minimálne 30 % svojich výdavkov v rámci plánu REPowerEU na viacnárodné opatrenia, ktoré sa zameriavajú na prekážky prenosu, distribúcie a uskladňovania energie a zvyšujú cezhraničné toky. Platí to aj v prípade, že opatrenia realizuje iba jedna členská krajina.

Poslanci tiež dosiahli zavedenie nových pravidiel transparentnosti pre 100 konečných príjemcov, ktorí získajú najvyššiu sumu finančných prostriedkov. Tieto pravidlá sa budú týkať všetkých plánov obnovy a odolnosti.

Na kapitoly plánu REPowerEU by sa mala uplatňovať tzv. zásada „nespôsobovať významnú škodu“ s dočasnou výnimkou v prípade opatrení, ktoré slúžia na ochranu bezprostredných záujmov EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti, minimalizujú potenciálne škody na životnom prostredí a neohrozujú klimatické ciele Únie.

Financovanie

Vyjednávači Parlamentu zabezpečili, aby z dodatočnej sumy 20 miliárd eur v grantoch, ktorú navrhla Komisia, 8 miliárd bude pochádzať zo skoršej aukcie národných emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS). Zvyšných 12 miliárd sa bude čerpať z Inovačného fondu. Navyše, žiadne príjmy získané prostredníctvom ETS nemožno použiť na investovanie do fosílnych palív.

Viac informácií je dostupných tu.

Vyhlásenia spravodajcov

Spoluspravodajca Siegfried Mureşan (EPP, RO) počas rozpravy uviedol: „Plán REPowerEU nám pomôže zabezpečiť prijateľné ceny energie pre ľudí a naše spoločnosti. Umožní nám zabezpečiť naše dodávky energie a znížiť našu závislosť od ruských fosílnych palív. Aby program REPowerEU vytvoril skutočnú pridanú hodnotu pre EÚ, členské štáty by mali vyčleniť aspoň 30 % zdrojov REPowerEU na cezhraničné projekty.“

Spoluspravodajkyňa Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES) dodala: „Zostavili sme plán na zníženie hospodárskeho vplyvu vojny sprevádzané napredovaním v zelenej transformácii. Ďalších 20 miliárd eur bude určených na boj proti energetickej chudobe, na podporu zelenej energie a na zlepšenie našich schopností v oblasti uskladňovania energie. Dohodli sme sa na obmedzenej výnimke zo zásady „nespôsobovať významnú škodu“, keďže sme odhodlaní bojovať proti zmene klímy a neohrozovať klimatické ciele EÚ. Zaviedli sme aj zmeny, ako je väčšia transparentnosť a priorita pre cezhraničné projekty.“

Na záver spoluspravodajca Dragoș Pîslaru (Renew, RO) vyhlásil: „Bojujeme so strachom ambíciami. Občania mali ťažký rok a teraz, nie neskôr, pre nich potrebujeme udržateľné riešenia. Opýtajte sa svojich vlád, aké opatrenia plánujú zahrnúť do svojich národných plánov – izolujme domovy občanov, rekvalifikujeme našu pracovnú silu na nové ekologické pracovné miesta a pomáhajme našim spoločnostiam. V RePowerEU sme teraz stanovili jasné požiadavky na identifikáciu najvyšších príjemcov a čakáme na to, ako vlády použijú peniaze.“

Ďalší postup

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je mimoriadne a jednorazové opatrenie, zavedené do 31. augusta 2026. Nové pravidlá o opatreniach plánu REPowerEU v národných plánoch obnovy nadobudnú účinnosť deň po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Opatrenia v rámci REPowerEU majú prispieť k posilňovaniu energetickej bezpečnosti v Európskej únii. Ich zavádzanie má byť prepojené aj na implementáciu národných plánov obnovy a odolnosti v jednotlivých členských štátoch. Pokiaľ budú krajiny chcieť získať viac finančných prostriedkov, budú musieť pri realizácii investícií z plánov obnovy dávať väčší dôraz na energetické úspory, diverzifikáciu či výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Prijímané opatrenia majú byť tiež zamerané aj na ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva, či podporu malých a stredných podnikov. Náklady za urýchlené znižovanie závislosti od importu energetických zdrojov z Ruska nesmú byť v žiadnom prípade prenášané na domácnosti a priemysel.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Vítam dohodu o zahrnutí opatrení REPowerEU do plánov obnovy. Plány obnovy a odolnosti členských krajín tak budú musieť obsahovať opatrenia na úsporu energie, výrobu čistej energie a diverzifikáciu dodávok energií. Zároveň vítam opatrenia na zmiernenie energetickej chudoby domácností a malých podnikov, čo jednoznačne pomôže ľuďom na Slovensku. Táto dohoda prispeje k nižším cenám energií v budúcnosti, vyššej energetickej bezpečnosti v únii a k dosiahnutiu rýchlejšej nezávislosti od ruských fosílnych palív.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Čerpanie európskych prostriedkov bude podmienené konkrétnymi opatreniami, ktoré musia priamo a účinne pomôcť predovšetkým zraniteľným domácnostiam a malým a stredným podnikom, čeliacim vysokým cenám energií. Doplnenie národných plánov obnovy o kapitolu REPower prinúti krajiny ako Slovensko prispôsobiť tejto dramatickej situácii investície z Plánov obnovy. Ide najmä o opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti, diverzifikáciu dodávok energií a investície do obnoviteľných zdrojov. Odvolaná slovenská vláda na čele s povereným premiérom Hegerom zatiaľ ale iba diskutuje o nejakých reformách a investíciách, a je otázne, či a kedy sa niečo aj zrealizuje. Vieme, ako sa vláde chronicky nedarí eurofondy čerpať, keď najnovšie nesplnila ani podmienky na využívanie grantov na boj s chudobou.“

Viac..  Ivan Štefanec: Radosť z víťazstva Európskej ľudovej strany kazí vzostup krajnej pravice

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „REPoweEU je obrovská príležitosť nielen znížiť našu závislosť od ruského plynu , a plynu všeobecne , ale aj vytvoriť nové pracovné miesta, zvýšiť energetickú sebestačnosť, podporiť ekonomický rozvoj, a samozrejme ochrániť klímu. Žiaľ, na Slovensku akoby REPower ani neexistovalo. Vláda k tejto téme poriadne nekomunikovala a nekomunikuje. Iné krajiny naprieč Európou sa chopili príležitosti, a masívne urýchlili rozvoj zelenej energie a energetickej efektívnosti. Aj Česká republika si v rámci REPowerEU za výhodných podmienok ide požičať od Európskej komisie 6 miliárd eur a investovať ich do zelenej energie a energetickej efektívnosti. Slovensku však podobne vizionársky prístup žiaľ chýba.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Príjemcovia rôznych existujúcich európskych (ale aj slovenských) fondov by boli pochopiteľne radi, keby boli napojení na zdroje stabilné na desiatky rokov. Pre EÚ (ale aj Slovensko) je však lepšie presúvať peniaze z neefektívnych fondov do fondov, kde sa využívajú užitočnejšie. V prípade REPowerEU sa Európsky parlament s Radou správne nedávno zhodli na presune prostriedkov najmä na zabezpečenie dostupných zdrojov energií z regiónov, ktoré neohrozujú svetový mier. Mimochodom, častokrát sa stáva, že od hlasovania v Európskom parlamente trvá roky, kým sa návrh zavedie do praxe. V tomto prípade sa ale návrh zavedie do praxe takmer hneď.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Vítam hlasovanie o legislatívnom balíku RePowerEU, ktorý je kľúčový pre riešenie súčasnej energetickej krízy. Oceňujem, že súčasťou balíka je jedna z požiadaviek Slovenska, ktorú od začiatku presadzovalo KDH, a to je využitie nevyčerpaných kohéznych fondov na podporu zraniteľných domácností, ako aj podnikov najviac postihnutých energetickou krízou. Slovensko bude môcť presunúť až 10% z nevyčerpaných kohéznych fondov, čo by malo znamenať približne 1,5 miliardy eur, a ďalšiu 1 miliardu eur by malo mať možnosť využiť z nových dostupných kohéznych fondov na podporu cieľov balíka RePowerEU. Je rozhodujúce, aby vláda použila tieto prostriedky strategicky a spolupracovala s regiónmi na pomoci tým, ktorí sú najviac zasiahnutí energetickou krízou.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „I tento rok musíme nadviazať na opatrenia v rámci programu REPowerEU, naďalej podporovať zraniteľné domácnosti, malé a stredné podniky v prekonávaní energetickej krízy, v investíciách do obnoviteľných zdrojov, energetickej infraštruktúry a prelomových technológií.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Oceňujem úsilie Komisie o navýšenie podpory energie z obnoviteľných zdrojov, predsa len energia z obnoviteľných zdrojov je „domáca“ a lacnejšia energia, ako propagovaný a hlavne dovážaný skvapalnený plyn. Súhlasím však so správou z Dvora Audítorov, ktorá poukazuje na to, že dodatočné navýšenie podpory o 20 miliárd eur má niekoľko slabých článkov – ako napr. predaj ETS na získanie dodatočných 20 mld. eur a alokácia peňazí členským štátom metódou kohéznej politiky. Bohužiaľ, musím konštatovať, že Slovensko opätovne hrá druhé husle a mohlo získať oveľa viac.“

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Slovensko sa skôr či neskôr musí stať krajinou s modernou, zelenou ekonomikou – núti nás k tomu klimatická kríza, ale aj potreba zbaviť sa závislosti na ruskom plyne. Európska komisia nám podáva pomocnú ruku v podobe schémy REPowerEU, z ktorej si napríklad Česko požičalo 6 miliárd eur na rozvoj energetickej efektivity a zelenej energie. Zatiaľ však slovenská vláda túto možnosť trestuhodne ignoruje. Ak chceme s ostatnými európskymi krajinami udržať krok, musíme čo najrýchlejšie zmeniť kurz. Pre nás v Progresívnom Slovensku je to priorita.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Nezávislosť od ruských fosílnych palív znamená odstrihnutie vojnového agresora od dôležitého finančného toku na predlžovanie vojny na Ukrajine. Bolo by skvelé, ak by sme tento cieľ vedeli naplniť prostredníctvom urýchlenej zelenej transformácie. Svoju pozornosť však potrebujeme venovať aj zraniteľným domácnostiam, ktoré ohrozuje energetická chudoba a tiež malým a stredným podnikateľom, aby dokázali pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti bez nutnosti prepúšťať zamestnancov, či uzatvárať svoje prevádzky.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Znižovanie energetickej náročnosti domov a podpora zelenej energie musí byť v dnešnej dobe prioritou. Môžeme a vieme citlivo využívať lokálne zdroje energie v súlade s prírodou a nebyť závislí od ich dovozu. Je však rovnako nevyhnutné, aby štát tento prechod umožnil a zabezpečil jeho podporu. Preto požadujeme, aby štáty vyčlenili aspoň 30% svojich výdavkov v rámci programu REPowerEU na projekty, ktoré riešia prekážky, ktoré im v takejto pomoci bránia. Takisto zavádzame nové pravidlá transparentnosti týkajúce sa konečných príjemcov, ktorí dostávajú najvyššiu sumu finančných prostriedkov. Dôraz je kladený na energeticky zraniteľné domácnosti a malé a stredné podniky. Pre Slovensko je tiež dôležitá možnosť presunu nevyužitých prostriedkov z kohéznej politiky na tento program. Stále žiaľ nepoznáme jasný plán Slovenska, ako chce túto jedinečnú možnosť a dôležitý nástroj, využiť.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: 6 miliónov! Taký je konzervatívny odhad historikov o ľuďoch násilne deportovaných sovietskym totalitným režimom.

6 miliónov! Taký je konzervatívny odhad historikov o ľuďoch násilne deportovaných sovietskym totalitným režimom. V …

Consent choices