EÚ a Ukrajina, solidarita. Vlajky EÚ. PHOTO: © European Union 2022

Solidarita EÚ s Ukrajinou: rok dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou

Európska komisia dnes prijala oznámenie o smernici o dočasnej ochrane. Táto smernica bola prvýkrát  aktivovaná 4. marca 2022 v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine.

Odvtedy získali v EÚ štatút okamžitej ochrany viac ako 4 milióny ľudí, z ktorých ho viac ako 3 milióny získali už v prvom polroku 2022. Všetci zaregistrovaní získali právo na prístup na trh práce, ako aj prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a ubytovaniu. Reakcia EÚ na vojnu na Ukrajine je opätovným dôkazom toho, čo možno dosiahnuť, keď EÚ koná jednotne. Preukázalo sa, že smernica o dočasnej ochrane je kľúčovým nástrojom zabezpečujúcim poskytovanie okamžitej ochrany v EÚ, ktorý by mal zostať súčasťou súboru nástrojov, ktorým bude Európska únia disponovať aj v budúcnosti. V tomto oznámení sa hodnotí vykonávanie smernice za posledný rok, sumarizujú sa v ňom poznatky získané počas jej uplatňovania a identifikujú sa prioritné oblasti, v ktorých treba naďalej vynakladať úsilie.

Reakcia EÚ – základné informácie:

Vďaka smernici EÚ poskytla okamžitú ochranu s minimom súvisiacich formalít. Túto ochranu dopĺňa komplexný a harmonizovaný súbor práv:

  • Prístup k registrácii a dokumentácii: Členské štáty pružne zaviedli postupy registrácie a vydávania potrebnej dokumentácie.
  • Osobitná ochrana detí: EÚ je v súčasnosti útočiskom pre takmer pätinu ukrajinských detí.
  • Prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave: od začiatku školského roka v septembri minulého roka bolo vo vzdelávacích systémoch v celej EÚ zapísaných približne pol milióna ukrajinských detí.
  • Riešenie rizík obchodovania s ľuďmi a podpora obetí vojnových zločinov: EÚ zaviedla spoločný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorého cieľom je zvyšovanie informovanosti vysídlených osôb a predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi.
  • Prístup k zdravotnej starostlivosti a sociálnym dávkam: takmer 2 000 ukrajinských pacientov sa podarilo úspešne evakuovať do 20 krajín EÚ a EHP, pričom väčšina členských štátov poskytovala vojnovým utečencom podporu duševného zdravia a psychosociálnu podporu.
  • Prístup k pracovným miestam: v celej Európe pracuje približne milión vysídlených osôb. EÚ zároveň zriadila pilotnú databázu Talent Pool, ktorej cieľom je podpora integrácie na trhu práce.
  • Prístup k ubytovaniu a bývaniu: usmernenia v rámci projektu „Bezpečné domovy“ (Safe Homes) pomáhajú členským štátom, regionálnym a miestnym orgánom a občianskej spoločnosti pri organizovaní iniciatív v oblasti súkromného bývania. Komisia pridelila prostriedky v objeme 5,5 milióna eur na projekt realizovaný Medzinárodnou federáciou Červeného kríža, ktorý je zameraný na podporu vykonávania iniciatívy Bezpečné domovy. Uverejnila aj výzvu na predkladanie návrhov na projektové granty s cieľom ďalej podporovať programy súkromného sponzorstva.

Platforma solidarity „Ukrajina“, ktorú zriadila Komisia bezprostredne po aktivácii smernice, zohráva pri zabezpečovaní koordinovanej reakcie kľúčovú úlohu.

Komisia a jej agentúry poskytovali členským štátom operačnú podporu pri vykonávaní smernice. Agentúra EÚ pre azyl podporuje 13 členských štátov pri napĺňaní ich potrieb v oblasti azylu, prijímania a dočasnej ochrany. V členských štátoch v prvej línii a Moldavsku pôsobí približne 200 zamestnancov agentúry Frontex, ktorí pomáhajú pri podpore riadenia hraníc. Zamestnancov a prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže, ktorých úlohou je vykonávanie sekundárnych bezpečnostných kontrol, nasadila v piatich členských štátoch a Moldavsku aj agentúra Europol. V členských štátoch sa zriadili tri centrá mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany s cieľom poskytnúť Ukrajine viac ako 80 000 ton materiálnej pomoci.

Viac..  E. Brogiová: Zákon o slobode médií je súčasťou úsilia EÚ o posilnenie demokracie

EÚ poskytla aj finančnú podporu na riešenie potrieb vysídlených osôb. EÚ prostredníctvom svojich balíkov CARE a FAST-CARE poskytla dodatočné finančné prostriedky v celkovom objeme 13,6 miliardy eur. V rámci Kohézneho fondu sa preprogramovali prostriedky v objeme 1 miliardy EUR a v rámci fondov v oblasti vnútorných záležitostí sa sprístupnili prostriedky v objeme 400 miliónov EUR.

EÚ zároveň zintenzívnila spoluprácu s medzinárodnými partnermi, ako sú Spojené štáty, Kanada či Spojené kráľovstvo, ako aj s príslušnými medzinárodnými organizáciami.

Ďalšie kroky

Európska únia je pripravená podporovať Ukrajinu tak dlho, ako bude treba. Trvanie ochrany už bolo predĺžené do marca 2024 a možno ho ďalej predĺžiť až do roku 2025. Komisia je pripravená prijať v prípade potreby potrebné kroky na jeho ďalšie predĺženie. Zároveň bude presadzovať rázny koordinovaný prístup EÚ s cieľom zabezpečiť hladký prechod na alternatívne právne štatúty, ktoré by sa umožňovali prístup k právam aj po uplynutí maximálneho trvania dočasnej ochrany, a cielenú podporu pre osoby, ktoré sa chcú po úteku z Ukrajiny vrátiť do svojej vlasti.

Vzhľadom na toto ročné obdobie fungovania smernice o dočasnej ochrane sa Komisia domnieva, že táto smernica by mala aj naďalej zostať súčasťou súboru nástrojov, ktoré sú k dispozícii na úrovni EÚ. Komisia bude spolupracovať so spoluzákonodarcami s cieľom zabezpečiť, aby bola Európska únia vybavená nástrojmi, ktoré bude v budúcnosti potrebovať, a postarať sa o ich náležité prepojenie s návrhom nariadenia o krízových situáciách a vyššej moci, ktorý predložila.

Súvislosti

Vďaka jednomyseľnému rozhodnutiu členských štátov o návrhu Komisie došlo 4. marca 2022, len týždeň po tom, ako ruské sily napadli Ukrajinu, k aktivovaniu smernice o dočasnej ochrane. Platforma solidarity „Ukrajina“, ktorú zriadila Komisia ešte na začiatku vojny, spája inštitúcie EÚ, členské štáty, krajiny pridružené k schengenskému priestoru, agentúry EÚ, medzinárodné organizácie a ukrajinské a moldavské orgány. Ponúka neformálne a flexibilné fórum na diskusiu o operačných otázkach s cieľom zabezpečiť koordináciu podpory priamo na mieste. Výmena informácií a zber presných údajov prostredníctvom siete EÚ pre koncepciu pripravenosti a krízového riadenia v oblasti migrácie, ako aj práca európskych agentúr pre azyl, prispeli k rýchlemu zriadeniu platformy na registráciu žiadostí o dočasnú ochranu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eurokomisia pozitívne zhodnotila Plán pre Ukrajinu, umožní to miliardové platby

Európska komisia (EK) v pondelok prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ, ktorý pozitívne hodnotí Plán …

Consent choices