EÚ a Ukrajina, solidarita. Vlajky EÚ. PHOTO: © European Union 2022

Solidarita EÚ s Ukrajinou: rok dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou

Európska komisia dnes prijala oznámenie o smernici o dočasnej ochrane. Táto smernica bola prvýkrát  aktivovaná 4. marca 2022 v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine.

Odvtedy získali v EÚ štatút okamžitej ochrany viac ako 4 milióny ľudí, z ktorých ho viac ako 3 milióny získali už v prvom polroku 2022. Všetci zaregistrovaní získali právo na prístup na trh práce, ako aj prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a ubytovaniu. Reakcia EÚ na vojnu na Ukrajine je opätovným dôkazom toho, čo možno dosiahnuť, keď EÚ koná jednotne. Preukázalo sa, že smernica o dočasnej ochrane je kľúčovým nástrojom zabezpečujúcim poskytovanie okamžitej ochrany v EÚ, ktorý by mal zostať súčasťou súboru nástrojov, ktorým bude Európska únia disponovať aj v budúcnosti. V tomto oznámení sa hodnotí vykonávanie smernice za posledný rok, sumarizujú sa v ňom poznatky získané počas jej uplatňovania a identifikujú sa prioritné oblasti, v ktorých treba naďalej vynakladať úsilie.

Reakcia EÚ – základné informácie:

Vďaka smernici EÚ poskytla okamžitú ochranu s minimom súvisiacich formalít. Túto ochranu dopĺňa komplexný a harmonizovaný súbor práv:

  • Prístup k registrácii a dokumentácii: Členské štáty pružne zaviedli postupy registrácie a vydávania potrebnej dokumentácie.
  • Osobitná ochrana detí: EÚ je v súčasnosti útočiskom pre takmer pätinu ukrajinských detí.
  • Prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave: od začiatku školského roka v septembri minulého roka bolo vo vzdelávacích systémoch v celej EÚ zapísaných približne pol milióna ukrajinských detí.
  • Riešenie rizík obchodovania s ľuďmi a podpora obetí vojnových zločinov: EÚ zaviedla spoločný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorého cieľom je zvyšovanie informovanosti vysídlených osôb a predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi.
  • Prístup k zdravotnej starostlivosti a sociálnym dávkam: takmer 2 000 ukrajinských pacientov sa podarilo úspešne evakuovať do 20 krajín EÚ a EHP, pričom väčšina členských štátov poskytovala vojnovým utečencom podporu duševného zdravia a psychosociálnu podporu.
  • Prístup k pracovným miestam: v celej Európe pracuje približne milión vysídlených osôb. EÚ zároveň zriadila pilotnú databázu Talent Pool, ktorej cieľom je podpora integrácie na trhu práce.
  • Prístup k ubytovaniu a bývaniu: usmernenia v rámci projektu „Bezpečné domovy“ (Safe Homes) pomáhajú členským štátom, regionálnym a miestnym orgánom a občianskej spoločnosti pri organizovaní iniciatív v oblasti súkromného bývania. Komisia pridelila prostriedky v objeme 5,5 milióna eur na projekt realizovaný Medzinárodnou federáciou Červeného kríža, ktorý je zameraný na podporu vykonávania iniciatívy Bezpečné domovy. Uverejnila aj výzvu na predkladanie návrhov na projektové granty s cieľom ďalej podporovať programy súkromného sponzorstva.

Platforma solidarity „Ukrajina“, ktorú zriadila Komisia bezprostredne po aktivácii smernice, zohráva pri zabezpečovaní koordinovanej reakcie kľúčovú úlohu.

Komisia a jej agentúry poskytovali členským štátom operačnú podporu pri vykonávaní smernice. Agentúra EÚ pre azyl podporuje 13 členských štátov pri napĺňaní ich potrieb v oblasti azylu, prijímania a dočasnej ochrany. V členských štátoch v prvej línii a Moldavsku pôsobí približne 200 zamestnancov agentúry Frontex, ktorí pomáhajú pri podpore riadenia hraníc. Zamestnancov a prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže, ktorých úlohou je vykonávanie sekundárnych bezpečnostných kontrol, nasadila v piatich členských štátoch a Moldavsku aj agentúra Europol. V členských štátoch sa zriadili tri centrá mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany s cieľom poskytnúť Ukrajine viac ako 80 000 ton materiálnej pomoci.

Viac..  Komisia poskytla Ukrajine 1,5 miliardy eur na preklenovacie financovanie

EÚ poskytla aj finančnú podporu na riešenie potrieb vysídlených osôb. EÚ prostredníctvom svojich balíkov CARE a FAST-CARE poskytla dodatočné finančné prostriedky v celkovom objeme 13,6 miliardy eur. V rámci Kohézneho fondu sa preprogramovali prostriedky v objeme 1 miliardy EUR a v rámci fondov v oblasti vnútorných záležitostí sa sprístupnili prostriedky v objeme 400 miliónov EUR.

EÚ zároveň zintenzívnila spoluprácu s medzinárodnými partnermi, ako sú Spojené štáty, Kanada či Spojené kráľovstvo, ako aj s príslušnými medzinárodnými organizáciami.

Ďalšie kroky

Európska únia je pripravená podporovať Ukrajinu tak dlho, ako bude treba. Trvanie ochrany už bolo predĺžené do marca 2024 a možno ho ďalej predĺžiť až do roku 2025. Komisia je pripravená prijať v prípade potreby potrebné kroky na jeho ďalšie predĺženie. Zároveň bude presadzovať rázny koordinovaný prístup EÚ s cieľom zabezpečiť hladký prechod na alternatívne právne štatúty, ktoré by sa umožňovali prístup k právam aj po uplynutí maximálneho trvania dočasnej ochrany, a cielenú podporu pre osoby, ktoré sa chcú po úteku z Ukrajiny vrátiť do svojej vlasti.

Vzhľadom na toto ročné obdobie fungovania smernice o dočasnej ochrane sa Komisia domnieva, že táto smernica by mala aj naďalej zostať súčasťou súboru nástrojov, ktoré sú k dispozícii na úrovni EÚ. Komisia bude spolupracovať so spoluzákonodarcami s cieľom zabezpečiť, aby bola Európska únia vybavená nástrojmi, ktoré bude v budúcnosti potrebovať, a postarať sa o ich náležité prepojenie s návrhom nariadenia o krízových situáciách a vyššej moci, ktorý predložila.

Súvislosti

Vďaka jednomyseľnému rozhodnutiu členských štátov o návrhu Komisie došlo 4. marca 2022, len týždeň po tom, ako ruské sily napadli Ukrajinu, k aktivovaniu smernice o dočasnej ochrane. Platforma solidarity „Ukrajina“, ktorú zriadila Komisia ešte na začiatku vojny, spája inštitúcie EÚ, členské štáty, krajiny pridružené k schengenskému priestoru, agentúry EÚ, medzinárodné organizácie a ukrajinské a moldavské orgány. Ponúka neformálne a flexibilné fórum na diskusiu o operačných otázkach s cieľom zabezpečiť koordináciu podpory priamo na mieste. Výmena informácií a zber presných údajov prostredníctvom siete EÚ pre koncepciu pripravenosti a krízového riadenia v oblasti migrácie, ako aj práca európskych agentúr pre azyl, prispeli k rýchlemu zriadeniu platformy na registráciu žiadostí o dočasnú ochranu.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ má dohodu, že výnosy zo zmrazených ruských aktív pôjdu v prospech Ukrajiny

Diplomati členských krajín EÚ sa v utorok v Bruseli na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné …

Consent choices