Vlajky EÚ. PHOTO: © European Union 2019

Fiškálne usmernenia na rok 2024: Podpora udržateľnosti dlhovej služby a udržateľného a inkluzívneho rastu

Komisia vydala pre členské štáty usmernenia týkajúce sa vykonávania a koordinácie fiškálnej politiky v budúcom roku. S týmto dokumentom prichádza v čase, keď prebiehajú diskusie o budúcom rámci správy hospodárskych záležitostí. Fiškálne politiky by v roku 2024 mali vo všetkých členských štátoch mali celkovo zamerať na strednodobú udržateľnosť dlhu a podporovať udržateľný a inkluzívny rast.

Dôsledky deaktivácie všeobecnej únikovej doložky a prebiehajúceho preskúmania správy hospodárskych záležitostí

Na konci roka 2023 sa deaktivuje všeobecná úniková doložka Paktu stability a rastu, v ktorá v prípade prudkého hospodárskeho poklesu umožňuje dočasne sa odchýliť od bežne uplatňovaných rozpočtových požiadaviek. Po ukončení obdobia, počas ktorého bola všeobecná úniková doložka v platnosti, sa obnoví poskytovanie kvantifikovaných a diferencovaných fiškálnych odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

Na základe usmernení Komisie predložených v novembri 2022 prebiehajú rokovania o revidovanom rámci správy hospodárskych záležitostí. Keďže nový rámec správy hospodárskych záležitostí ešte nie je zavedený a ocitli sme sa v novej postpandemickej realite, nie je vhodné vrátiť sa k výhradnému vykonávaniu pravidiel Paktu stability a rastu, ktoré boli v platnosti pred aktiváciou všeobecnej únikovej doložky v roku 2020.

Keďže nový právny rámec sa bude zakladať na výsledku preskúmania správy hospodárskych záležitostí, ktoré ešte prebieha, naďalej sa uplatňuje súčasný právny rámec. Aby došlo k účinnému premosteniu s budúcimi fiškálnymi pravidlami EÚ a zohľadnili sa súčasné výzvy, by sa do cyklu fiškálneho dohľadu už mohli začleniť niektoré prvky reformných usmernení Komisie, ktoré sú v súlade so súčasnými právnymi predpismi.

Komisia je preto pripravená navrhnúť pre jednotlivé krajiny fiškálne odporúčania na rok 2024, ktoré zahŕňajú kvantitatívne požiadavky, ako aj kvalitatívne usmernenia týkajúce sa investičných a energetických opatrení. Odporúčania budú zosúladené s kritériami uvedenými v usmerneniach Komisie, ako aj so súčasnými právnymi predpismi Paktu stability a rastu.

Usmernenie týkajúce sa prípravy plánov stability a konvergenčných plánov

Členské štáty sa vyzývajú, aby si v programoch stability a konvergenčných programoch určili fiškálne ciele, ktoré spĺňajú kritériá fiškálnych úprav stanovené v reformných usmerneniach Komisie. Takisto sa vyzývajú, aby prediskutovali, ako by mali ich reformné a investičné plány prispieť k fiškálnej udržateľnosti a udržateľnému a inkluzívnemu rastu vrátane cieľov zelenej a digitálnej transformácie a odolnosti v súlade s kritériami stanovenými v reformných usmerneniach.

Komisia je preto pripravená navrhnúť pre jednotlivé krajiny na rok 2024 fiškálne odporúčania, ktoré sú:

  • v súlade s fiškálnymi cieľmi, ktoré si členské štáty stanovili v programoch stability a konvergenčných programoch, pokiaľ tieto ciele umožňujú pokles pomeru verejného dlhu alebo jeho zachovanie na obozretnej úrovni a rozpočtový deficit v strednodobom horizonte pod referenčnou hodnotou 3 % HDP;
  • vypočítané a diferencované podľa toho, aké problémy majú členské štáty v oblasti verejného dlhu;
  • formulované na základe čistých primárnych výdavkov, ako sa navrhuje v reformných usmerneniach Komisie.

Komisia bude vo svojich fiškálnych odporúčaniach pre jednotlivé krajiny zároveň ďalej zdôrazňovať verejné investície. Všetky členské štáty by mali pokračovať v ochrane investícií financovaných z vnútroštátnych zdrojov a zabezpečiť účinné využitie finančných prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a iných fondov EÚ, a to najmä na ciele zelenej a digitálnej transformácie a odolnosti. V odporúčaniach pre jednotlivé krajiny sa poskytnú usmernenia, pokiaľ ide o fiškálne náklady na energetické opatrenia.

Viac..  EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Postup pri nadmernom deficite

Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú neistotu makroekonomického a rozpočtového výhľadu sa Komisia domnieva, že o tom, či sa na členské štáty bude vzťahovať postup pri nadmernom deficite, by sa nemalo rozhodnúť túto jar. Komisia navrhne Rade, aby postup pri nadmernom deficite začala na jar 2024, a to na základe deficitu podľa výsledných údajov za rok 2023 v súlade so súčasnými právnymi ustanoveniami. Členské štáty by to mali zohľadniť pri plnení svojich rozpočtov na rok 2023, pri príprave programov stability a konvergenčných programov na jar tohto roku a v návrhoch rozpočtových plánov na rok 2024 na jeseň tohto roku.

Pripravované návrhy týkajúce sa správy ekonomických záležitostí

V nadväznosti na usmernenia Komisie predložené v novembri 2022 prebiehajú diskusie o reforme rámca správy hospodárskych záležitostí, v ktorých sa zbližujú názory na viaceré kľúčové otázky. Niektoré otázky je ešte potrebné objasniť. Po nadchádzajúcom stretnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti a zasadnutí Európskej rady v marci 2023 chce Komisia predložiť legislatívne návrhy.

Ďalšie kroky

V tomto oznámení sa stanovujú predbežné fiškálne usmernenia na rok 2024, ktoré sa budú podľa potreby aktualizovať v rámci jarného balíka európskeho semestra v máji 2023. Aktualizované usmernenia budú naďalej odrážať globálnu hospodársku situáciu, osobitnú situáciu každého členského štátu, pokrok v diskusii o prebiehajúcom preskúmaní správy hospodárskych záležitostí a o smerovaní v Rade. Členské štáty sa vyzývajú, aby uvedené usmernenia zohľadnili vo svojich programoch stability a konvergenčných programoch.

Súvislosti

Dnešné usmernenia majú slúžiť ako podklad pre prípravu programov stability a konvergenčných programov, v ktorých členské štáty predstavujú svoje strednodobé fiškálno-štrukturálne plány. Na jar budú nasledovať fiškálne odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré budú pre Komisiu základom pre monitorovanie fiškálnych výsledkov, počnúc návrhmi rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2024, ktoré Komisia posúdi túto jeseň.

Komisia v novembri 2022 uverejnila usmernenia pre reformu rámca správy hospodárskych záležitostí. Cieľom návrhu je najmä zvýšiť mieru osvojenia zo strany členských štátov, zjednodušiť rámec, zmeniť zameranie viac na strednodobý horizont a zároveň posilniť a zjednotiť presadzovanie.

O mam

Consent choices