komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia mení všeobecné pravidlá s cieľom uľahčiť a urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu

Európska komisia schválila cielenú zmenu všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách s cieľom ďalej uľahčiť, zjednodušiť a urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu EÚ.

Táto cielená zmena má spolu s novým dočasným krízovým a prechodným rámcom uľahčiť členským štátom poskytovanie potrebnej podpory kľúčovým odvetviam v súlade s priemyselným plánom v kontexte Zelenej dohody.

Zmena všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách v dôsledku Európskej zelenej dohody

Vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách sa určité kategórie štátnej pomoci považujú za zlučiteľné so Zmluvou o fungovaní Európskej únie za predpokladu, že spĺňajú určité podmienky. V prípade týchto kategórií pomoci preto nie je nutné vopred upovedomiť Komisiu a získať jej schválenie, čo členským štátom umožňuje poskytnúť pomoc priamo a len následne o nej informovať Komisiu.

Dnešný pozmeňujúci návrh poskytuje členským štátom väčšiu flexibilitu pri navrhovaní a vykonávaní podporných opatrení v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre prechod na klimatickú neutralitu a na emisne neutrálny priemysel. To pomôže urýchliť investície a financovanie výroby čistých technológií v Európe v súlade s priemyselným plánom v kontexte Zelenej dohody.

Do nových pravidiel boli premietnuté nedávne zmeny rôznych súborov usmernení o štátnej pomoci s cieľom zabezpečiť, aby všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách naďalej plnilo svoj účel v kontexte zelenej a digitálnej transformácie. Nové pravidlá budú zároveň predstavovať správny základ pre riešenie niektorých hospodárskych dôsledkov ruskej vojny proti Ukrajine a prispejú k oživeniu európskeho hospodárstva, na ktoré majú vplyv aj dôsledky pandémie koronavírusu a vplyv vysoké ceny energie.

Revidované pravidlá prinesú predovšetkým tieto zmeny:

  • rozšíria a zjednodušia sa možnosti pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky, a to okrem iného s cieľom podporiť zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov, projekty dekarbonizácie, zelenú mobilitu a biodiverzitu, ako aj uľahčiť investície do čistého vodíka a zvýšiť energetickú efektívnosť,
  • uľahčí sa vykonávanie určitých projektov, do ktorých sú zapojení príjemcovia z viacerých členských štátoch, ako sú dôležité projekty spoločného európskeho záujmu v oblasti výskumu a vývoja, a to zvýšením intenzity pomoci, ako aj stropov vymedzujúcich notifikačnú povinnosť,
  • rozšíria sa možnosti odbornej prípravy a rekvalifikácie vo všetkých sektoroch vďaka tomu, že pomoc na podporu vzdelávania vo výške do 3 miliónov eur sa oslobodí od notifikačnej povinnosti,
  • stanoví sa skupinová výnimka pre opatrenia pomoci prijaté členskými štátmi na reguláciu cien energií, ako je elektrická energia, plyn a teplo vyrobené zo zemného plynu alebo elektriny,
  • v prípade pomoci na ochranu životného prostredia, ako aj pomoci na výskum, vývoj a inovácie sa zavedie veľmi výrazné zvýšenie stropov vymedzujúcich notifikačnú povinnosť,
  • objasnia a zjednodušia sa možnosti pomoci vo forme rizikového financovania pre malé a stredné podniky (MSP) a startupy, ako aj pre finančné produkty podporované z Fondu InvestEU,
  • platnosť všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách sa predĺži do konca roku 2026 v záujme zaistenia právnej istoty a regulačnej stability,
  • zvýšia sa prahové hodnoty stanovené vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách – a to aj nad rámec oblastí, ktoré sú predmetom osobitného preskúmania – s cieľom zabezpečiť dlhšie obdobie platnosti pravidiel a
  • ustanovenia všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách sa zosúladia s novými usmerneniami o regionálnej štátnej pomociusmerneniami o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetikyusmerneniami o rizikových finančných investíciáchrámcom pre výskum, vývoj a inovácie a usmerneniami o širokopásmových sieťach.
Viac..  Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Ďalšie kroky

Komisia dnes schválila anglické znenie tohto nariadenia a v nadchádzajúcich týždňoch sa toto nariadenie preloží do všetkých úradných jazykov EÚ a formálne sa prijme. Nariadenie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Dnes schválené znenie pozmeňujúceho nariadenia je k dispozícii tu.

Súvislosti

článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa od členských štátov vyžaduje, aby upovedomili Európsku komisiu o všetkej štátnej pomoci a poskytli ju len so súhlasom Komisie. Splnomocňujúce nariadenie EÚ v oblasti štátnej pomoci umožňuje Komisii rozhodnúť o tom, že určité kategórie štátnej pomoci sa považujú za zlučiteľné s jednotným trhom, a preto sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa zmluvy.

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách umožňuje členským štátom vykonávať určité opatrenia pomoci priamo a s úplnou právnou istotou. Podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách z roku 2014 sa na určité kategórie štátnej pomoci nevzťahuje povinnosť vopred upovedomiť Komisiu, ak prínosy pre spoločnosť prevažujú nad možnými narušeniami hospodárskej súťaže. V dôsledku toho členské štáty v súčasnosti realizujú viac ako 90 % všetkých nových opatrení štátnej pomoci s výnimkou krízových opatrení bez toho, aby ich musela Komisia vopred schváliť. To je v súlade s prístupom Komisie snažiť sa dosahovať viac výsledkov za kratší čas a menej sa venovať otázkam, kde sa pridaná hodnota považuje za nízku.

Skutočnosť, že opatrenie štátnej pomoci nespĺňa kritériá všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, neznamená, že je nezlučiteľné s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Znamená to len, že opatrenie sa musí notifikovať (pred jeho vykonaním) Komisii, ktorá potom posúdi, či štátnu pomoc možno schváliť podľa iných pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

V januári 2019 Komisia začala hodnotenie niektorých pravidiel štátnej pomoci prijatých v rámci balíka modernizácie štátnej pomoci z roku 2014. Z hodnotenia vyplynulo, že systém a pravidlá kontroly štátnej pomoci sú celkovo vhodné na daný účel. Vyplynulo z neho však aj to, že jednotlivé pravidlá treba upraviť a ďalej zjednodušiť, a to aj vzhľadom na Európsku zelenú dohodu a priemyselnú a digitálnu stratégiu EÚ.

S cieľom zohľadniť zmeny rôznych súborov usmernení o štátnej pomoci preto Komisia v októbri 2021 vyzvala členské štáty a všetky ostatné zainteresované strany, aby sa vyjadrili k určitým navrhovaným zmenám všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách. Tento návrh nadväzuje na zmenu všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, ktorú Komisia prijala v júli 2021 s cieľom zosúladiť príslušné pravidlá štátnej pomoci s pravidlami financovania podľa nového viacročného finančného rámca.

Pozmeňujúci návrh pomôže urýchliť investície a financovanie výroby čistých technológií v Európe a zároveň ochráni rovnaké podmienky na jednotnom trhu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Maroš Šefčovič by mohol zreálniť Green Deal a zelenú transformáciu

Slovenský komisár, doteraz jeden z podpredsedov Európskej komisie, dostal novú funkciu výkonného podpredsedu Komisie, čím …

Consent choices