Príroda, ochrana prírody. © European Union 2020

Program LIFE: EÚ investuje viac ako 116 miliónov eur do strategických projektov

Komisia oznámila investíciu vo výške viac ako 116 miliónov eur na strategické projekty nového programu LIFE. Finančnými prostriedkami sa podporí osem veľkých projektov v Belgicku, Estónsku, Španielsku, Taliansku, Poľsku, na Slovensku a vo Fínsku, aby mohli napĺňať svoje ciele v oblasti klímy a životného prostredia. Očakáva sa, že prostredníctvom projektov sa zmobilizuje aj významné množstvo ďalších finančných prostriedkov z iných zdrojov EÚ vrátane poľnohospodárskych, štrukturálnych, regionálnych a výskumných fondov, ktoré doplnia vnútroštátne a súkromne investície.

Projekty pomôžu Európe stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete a úspešne vykonávať Európsku zelenú dohodu. Podporujú aj stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030akčný plán pre obehové hospodárstvo, akčný plán nulového znečistenia, právny predpis o obnove prírody a prispievajú k prechodu na čistú energiu.

Osem veľkých projektov v siedmich členských štátoch sa vzťahuje na tieto oblasti:

Ochrana a obnova prírody: V Belgicku partneri v rámci programu B4B LIFE rozšíria chránené územia, zlepšia prepojenosť a vypracujú akčné plány pre kritické biotopy a druhy v celej krajine. Tím venujúci sa programu Wetlands Green LIFE v Poľsku bude pomáhať pri vykonávaní politiky EÚ týkajúcej sa chránených území a podporovaných biotopov a druhov. Dôraz sa bude klásť na močiare, rašeliniská a mokrade v rôznych lokalitách sústavy Natura 2000. Oba projekty podporujú aj vykonávanie smernice EÚ o vtákoch a o biotopoch. Smernice.

Kvalita vody a odpadové hospodárstvo: Program LIFE Living Rivers na Slovensku je zameraný na zachovanie kvality vody, ochranu prirodzených biotopov a pôvodné druhy, ako aj podporu udržateľného lesného hospodárstva a riadenia rybárstva. Projekt prispeje k vykonávaniu rámcovej smernice EÚ o vode a smernice o biotopoch. Tím, ktorý stojí za programom PlastLIFE, pomôže Fínsku s realizáciou plánu v oblasti plastov. Práca bude zahŕňať zníženie plastového odpadu, celkové obmedzenie odpadu a spotreby plastov a podporu recyklácie.

Adaptácia na zmenu klímy: Estónsky tím pôsobiaci v rámci projektu LIFE-SIP AdaptEs zvýši schopnosť tejto krajiny adaptovať sa na zmenu klímy tým, že pomôže pri vykonávaní jej plánu rozvoja pre adaptáciu na zmenu klímy. V Španielsku sa projektom LIFE eCOadapt50 zvýši informovanosť o adaptácii na zmenu klímy tým, že sa samosprávy a podniky zapoja do miestnych stratégií adaptácie na zmenu klímy. Partneri projektu LIFE Climax PO Taliansku budú na úrovni povodia testovať inteligentné vodné hospodárstvo so zameraním na klímu a zlepšia riadenie vodných zdrojov. Tieto tri projekty podporujú vykonávanie adaptačnej stratégie EÚ.

Viac..  Švajčiarsky parlament zamietol rozhodnutie európskeho súdu o klíme

Zmiernenie zmeny klímy: tím programu LIFE AFTER COAL PL podporí v Poľsku realizáciu stratégie pre klimatickú neutralitu vo východnej časti Veľkopoľského vojvodstva do roku 2040 (RSCN), pričom sa osobitne zameria na sektor verejných služieb a dopravy. Tento projekt je v súlade s právnym predpisom EÚ v oblasti klímy.

Súvislosti

Strategické projekty v oblasti ochrany prírody a strategické integrované projekty vychádzajú z úspechu integrovaných projektov programu LIFE, ktoré boli financované v rokoch 2014 až 2020.

Strategické projekty na ochranu prírody a strategické integrované projekty programu LIFE podporujú vykonávanie právnych predpisov a politík EÚ v oblasti životného prostredia a klímy na regionálnej, multiregionálnej, národnej alebo nadnárodnej úrovni. Strategické projekty a ochranu prírody pomáhajú krajinám EÚ začleniť ich ciele politiky v oblasti prírody a biodiverzity do iných politík a finančných nástrojov. Strategické integrované projekty prispievajú k národným, regionálnym alebo priemyselným/sektorovým stratégiám a zmierňovanie emisií skleníkových plynov a plánom nízkouhlíkového hospodárstva.

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy. Od roku 1992 prináša do života zelené nápady a do dnešného dňa finančne podporil viac ako 5 500 projektov v celej EÚ a v tretích krajinách. Na obdobie 2021 – 2027 Európska komisia zvýšila financovanie programu LIFE takmer o 60 % až na 5,4 mld. eur a doplnila nový podprogram týkajúci sa prechodu na čistú energiu. Programu LIFE spravuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

O mam

Odporúčame pozrieť

Program LIFE: vyše 290 miliónov eur na projekty v oblasti prírody, životného prostredia a klímy

Komisia schválila investičný balík vo výške viac ako 290 miliónov eur na 132 nových projektov v rámci Programu LIFE pre …

Consent choices