Pracovníčka vo fabrike, zručnosť. © European Union 2019 - Source : EP

Komisia víta politickú dohodu o Európskom roku zručností

Komisia víta politickú dohodu o Európskom roku zručností, ktorú dosiahol Európsky parlament a členské štáty. V nadväznosti na oznámenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej v jej prejave o stave Únie 2022 Komisia predložila v októbri minulého roku spoluzákonodarcom svoj návrh o Európskom roku zručností.

Počas Európskeho roka zručností budú Komisia, Európsky parlament, členské štáty, sociálni partneri, verejné a súkromné služby zamestnanosti, obchodné a priemyselné komory, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, pracovníci a podniky spolupracovať, aby podporili rozvoj zručností a tým zlepšenie pracovných a životných príležitostí pre ľudí. To umožní Európe stať sa konkurencieschopnejšou a to tak, že podporí svoju pracovnú silu a zaistí, že zelená a digitálna transformácia a hospodárska obnova budú sociálne spravodlivé a primerané.

Zelená transformácia by mohla v EÚ do roku 2030 vytvoriť až 1 milión dodatočných pracovných miest. Podniky však majú často problémy pri hľadaní pracovníkov so správnymi zručnosťami: nedostatok pracovných síl v kľúčových odvetviach a pracovných miest pre zelenú transformáciu sa medzi rokmi 2015 až 2021 zdvojnásobil. Okrem toho, index digitálnej ekonomiky a spoločnosti ukazuje, že 4 z 10 dospelých a každá tretia osoba, ktorá pracuje v Európe, nemajú základné digitálne zručnosti. Európsky rok zručností pomôže riešiť nedostatok požadovaných zručností, napríklad mobilizovaním úsilia jednotlivých štátov a tiež zdôrazňovaním existujúcich aj nových iniciatív EÚ vrátane možností financovania zo strany EÚ, s cieľom podporiť ich zavádzanie a propagovať organizáciu činností a podujatí súvisiacich so zručnosťami v celej EÚ.

Európsky rok zručností bude sledovať štyri hlavné ciele:

 • Podporiť investície do odbornej prípravy a zvyšovania úrovne zručností, ktoré ľuďom umožnia zostať v ich zamestnaní alebo si nájsť nové.
 • Zabezpečiť, aby zručnosti zodpovedali potrebám zamestnávateľov, a to úzkou spoluprácou so sociálnymi partnermi a podnikmi.
 • Zosúladiť ambície a súbory zručností ľudí s príležitosťami na trhu práce, najmä pokiaľ ide o zelenú a digitálnu transformáciu a hospodársku obnovu.
 • Prilákať ľudí s potrebnými zručnosťami z krajín mimo EÚ.

Plánované iniciatívy a činnosti

Európsky rok sa oslávi Festivalom Európskeho roka zručností, ktorý sa bude konať 9. mája – na Deň Európy. Festival prepojí činnosti súvisiace so zručnosťami, ktoré prebiehajú súbežne v celej Európe. Rok zručností bude trvať do mája 2024, pričom sa začnú a budú podporovať mnohé opatrenia a iniciatívy. Dôraz sa bude klásť na implementovanie existujúcich nástrojov. Prijme sa však niekoľko nových návrhov EÚ, aby sa posilnilo prebiehajúce úsilie a viac sa podporil rozvoj zručností vo všetkých členských štátoch. Napríklad:

 • Komisia prijme balík opatrení v oblasti digitálneho vzdelávania a zručností s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti, vzdelávanie a odbornú prípravu.
 • V nadväznosti na svoje nedávne hodnotenie, hodnotenie Komisia navrhne aktualizáciu Európskeho rámca kvality pre stáže, aby sa posilnila kvalita stáží a podporila účasť mladých ľudí na odbornej príprave a trhu práce.
 • Vytvorením okruhu talentov EÚ sa uľahčí medzinárodný nábor a kvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín sa poskytne príležitosť pracovať v odvetviach, ktoré sa na úrovni EÚ považujú za strategicky významné, a to najmä tým, že sa uľahčí priraďovanie voľných pracovných miest v EÚ a kvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín.
 • Komisia navrhne iniciatívu na obnovenie rámca vzdelávacej mobility. Vďaka tomu bude môcť študovať a vyučovať v zahraničí viac študentov a pedagógov ako predtým.
 • Komisia navrhne iniciatívu na zlepšenie uznávania kvalifikácií štátnych príslušníkov tretích krajín s cieľom prilákať pracovníkov s potrebnými zručnosťami.
 • Okrem toho zavedenie partnerstiev zameraných na talenty s vybranými partnerskými krajinami mimo EÚ pomôže identifikovať potreby v oblasti zručností a odbornej prípravy, zlepšiť príležitosti v oblasti mobility a legálne cesty do EÚ.
 • V rámci Paktu o zručnostiach, vytvoria priemysel, poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy, sociálni partneri, verejné služby zamestnanosti a iní aktéri viac partnerstiev s cieľom zaviazať sa k odbornej príprave a investíciám do rekvalifikácie pracovníkov. Pripravujú sa partnerstvá pre zručnosti v oblastiach energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a tepelných čerpadiel a partnerstvá v oblasti energetickej efektívnosti.
 • Ako bolo oznámené v Priemyselnom pláne Zelenej dohody, Komisia navrhne zriadiť Akadémie emisne neutrálneho priemyslu s cieľom zaviesť programy na zvyšovanie úrovne a rekvalifikáciu v odvetviach strategických pre zelenú transformáciu, ako sú technológie na spracovanie surovín, vodíkové a solárne technológie.
 • Komisia spustí Akadémiu kybernetických zručností zameranú na zvýšenie počtu odborníkov vyškolených v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom odstrániť narastajúci nedostatok talentov v tejto oblasti. Akadémia spojí už existujúce iniciatívy s cieľom odstrániť nedostatok kybernetických zručností a reagovať na potreby trhu práce v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
 • V oblasti výskumu a inovácií a ako súčasť európskeho výskumného priestoru sa zavedie nový rámec pre kariéru vo výskume. Bude zahŕňať opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok, zlepšenie zručností a mobility a uľahčenie uznávania tohto povolania.
 • Iniciatíva Deep Tech Talent, hlavná iniciatíva v rámci nového európskeho inovačného programu, pomôže do roku 2025 vyškoliť 1 milión žiakov, študentov a odborníkov v oblastiach „špičkových technológií“.
 • Konferencia s názvom „Making Skills Count“, ktorá sa uskutoční 8. – 9. júna, predstaví iniciatívy, ktoré zvyšujú hodnotu a viditeľnosť zručností.
 • European Digital Skills Awards 2023 má za cieľ oceniť projekty a iniciatívy, ktoré pomáhajú preklenúť digitálnu priepasť. Podávanie prihlášok je otvorené a víťazi budú vyhlásení v júni.
 • V dňoch od 23.do 27. októbra sa Európsky týždeň odborných zručností 2023 zameria na to, do akej miery sú odborné vzdelávanie a príprava kľúčové pre ľudí všetkých vekových kategórií.
 • V dňoch od 7. do 22. októbra 2023 bude prebiehať Európsky týždeň programovania. Je to iniciatíva na miestnej úrovni, v rámci ktorej sa verejnosti hravou a pútavou formou približuje programovanie a digitálna gramotnosť.
Viac..  Maďarsko reaguje na rozhodnutie EK bojkotovať podujatia maďarského predsedníctva

Ďalšie kroky

Politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament, Rada a Komisia, teraz musia formálne schváliť Európsky parlament a Rada. V záujme koordinácie činností Európskeho roka zručností na vnútroštátnej úrovni Komisia vyzvala členské štáty, aby vymenovali národného koordinátora.

Súvislosti

Členské štáty schválili sociálne ciele EÚ do roku 2030, podľa ktorých by sa malo každý rok zapojiť do odbornej prípravy minimálne 60 % dospelých, a zároveň už predstavili svoj príspevok na vnútroštátnej úrovni k dosiahnutiu tohto cieľa. To je dôležité aj pri napĺňaní cieľa dosiahnuť do roku 2030 mieru zamestnanosti na úrovni najmenej 78 %.

Digitálnom kompase 2030 je stanovený cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2030 aspoň základné digitálne zručnosti u najmenej 80 % všetkých dospelých, pričom v EÚ by malo byť zamestnaných 20 miliónov odborníkov na IKT s tým, že by sa k práci na týchto miestach mali viac motivovať ženy. Európsky rok zručností prispeje aj k priemyselnému plánu Zelenej dohody, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu s nulovou bilanciou emisií a podporiť klimatickú neutralitu.

Na podporu investícií členských štátov do zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie sú dostupné viaceré finančné nástroje EÚ, ako na príklad Európsky sociálny fond plus (ESF+)Mechanizmus na podporu obnovy a odolnostiprogram Digitálna EurópaHorizont Európa a Erasmus+.

Úplný program činností a ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle venovanom Európskemu roku.

O mam

Odporúčame pozrieť

pocitac

EK vyzýva na posilnenie digitálneho vzdelávania a rozvíjanie digitálnych zručností

Komisia prijala dva návrhy odporúčaní v kontexte Európskeho roka zručností na podporu členských štátov a …

Consent choices