Námorná bezpečnosť, vojenská loď. PHOTO: ©European Union 2020

EÚ aktualizuje stratégiu na ochranu námornej oblasti pred novými hrozbami

Európska komisia a vysoký predstaviteľ prijali spoločné oznámenie o posilnenej stratégii námornej bezpečnosti EÚ s cieľom zabezpečiť mierové využívanie morí a chrániť námornú oblasť pred novými hrozbami. Prijali aj aktualizovaný akčný plán, prostredníctvom ktorého sa stratégia bude vykonávať.

Námorná bezpečnosť má pre Európsku úniu a jej členské štáty zásadný význam. Členské štáty EÚ spolu tvoria najväčšiu kombinovanú výhradnú hospodársku zónu na svete. Hospodárstvo EÚ vo veľkej miere závisí od bezpečných a chránených oceánov. Viac ako 80 % svetového obchodu sa prepravuje po mori a približne dve tretiny svetovej ropy a zemného plynu sa buď ťažia na mori, alebo sa po ňom prepravujú. Až 99 % celosvetových tokov údajov sa prenáša podmorskými káblami. Globálna námorná oblasť musí byť bezpečná, aby sme mohli naplno využívať potenciál oceánov a udržateľného modrého hospodárstva. EÚ má v úmysle posilniť širokú škálu nástrojov, ktoré má k dispozícii na podporu námornej bezpečnosti tak v civilnej, ako aj vo vojenskej oblasti.

Prispôsobenie sa novým hrozbám

Bezpečnostné hrozby a výzvy sa od prijatia stratégie námornej bezpečnosti EÚ v roku 2014 znásobili a vyžadujú si nové a posilnené opatrenia. Dlhodobo vykonávané nezákonné činnosti, ako sú pirátstvo, ozbrojené lúpeže na mori, prevádzačstvo migrantov, obchodovanie s ľuďmi, zbraňami a omamnými látkami a terorizmus, predstavujú aj naďalej kľúčové výzvy. Okrem toho sa musíme zaoberať aj novými a vyvíjajúcimi sa hrozbami, ako sú rastúca geopolitická konkurencia, zmena klímy, zhoršovanie morského prostredia a hybridné a kybernetické útoky.

Riešenie týchto výziev nám poskytuje príležitosť presadzovať udržateľné riešenia mnohých problémov v oblasti námornej bezpečnosti, ktorým čelí EÚ a medzinárodné spoločenstvo. Zároveň je to príležitosť na posilnenie úlohy a dôveryhodnosti EÚ na medzinárodnej scéne. Nedávny geopolitický vývoj, ako je vojenská agresia Ruska voči Ukrajine, je pre nás jasným dôkazom toho, že EÚ musí posilniť svoju bezpečnosť a schopnosť konať nielen na vlastnom území a vo vlastných vodách, ale aj vo svojom susedstve a mimo neho.

Aktualizovaná stratégia námornej bezpečnosti Európskej únie (EUMSS)

Aktualizovaná stratégia EUMSS je rámec, v ktorom EÚ prijíma opatrenia na ochranu svojich záujmov na mori a na ochranu svojich občanov, hodnôt a hospodárstva.

Aktualizovaná stratégia námornej bezpečnosti podporuje medzinárodný mier a bezpečnosť, ako aj dodržiavanie medzinárodných pravidiel a zásad a zároveň zabezpečuje udržateľnosť oceánov a ochranu biodiverzity. Stratégiu bude vykonávať EÚ a jej členské štáty v súlade so svojimi príslušnými právomocami.

V spoločnom oznámení a súvisiacom akčnom pláne sa konkretizuje niekoľko integrovaných opatrení, ktoré umožnia napĺňať záujmy EÚ. Na tento účel EÚ zintenzívni svoju činnosť v rámci týchto šiestich strategických cieľov:

  • Zintenzívnenie činností na mori. Opatrenia zahŕňajú organizovanie námorných cvičení na úrovni EÚ, rozvoj ďalších operácií pobrežnej stráže v európskych morských oblastiach, určenie nových námorných oblastí záujmu na vykonávanie koncepcie koordinovanej námornej prítomnosti (nástroj na zlepšenie koordinácie námorných a vzdušných prostriedkov členských štátov prítomných v jednotlivých námorných oblastiach) a posilnenie bezpečnostných inšpekcií v prístavoch EÚ.
  • Spolupráca s partnermi. Ide o opatrenia zamerané na prehlbovanie spolupráce medzi EÚ a NATO a zintenzívnenie spolupráce so všetkými príslušnými medzinárodnými partnermi s cieľom presadzovať riadenie námorných záležitostí založené na pravidlách, najmä na Dohovore OSN o morskom práve.
  • Vedúce postavenie v oblasti informovanosti o situácii na mori. Opatrenia spočívajú v posilnení dohľadu nad pobrežnými a námornými hliadkovacími plavidlami, ako aj spoločného prostredia na výmenu informácií (CISE). Cieľom je zabezpečiť, aby si zapojené vnútroštátne orgány a orgány EÚ mohli bezpečne vymieňať informácie.
  • Riadenie rizík a hrozieb. Opatrenia zahŕňajú vykonávanie pravidelných námorných cvičení s účasťou civilných a vojenských aktérov, monitorovanie a ochranu kritickej námornej infraštruktúry a lodí (vrátane osobných lodí) pred fyzickými a kybernetickými hrozbami a odstraňovanie nevybuchnutej munície a mín z morí.
  • Posilnenie schopností. Cieľom opatrení je okrem iného skoncipovať spoločné požiadavky na obranné technológie v námornej oblasti, zintenzívniť prácu na projektoch, ako je Európska hliadkovacia korveta (nová trieda vojnových lodí), a zlepšiť naše schopnosti v oblasti protiponorkového boja.
  • Vzdelávanie a odborná príprava zvyšovaním kvalifikácie v oblasti hybridnej a kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o civilistov, a realizáciou programov odbornej prípravy, na ktorých sa môžu zúčastniť partneri z krajín mimo EÚ.
Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Aktualizovaná stratégia a jej akčný plán prispejú k vykonávaniu Strategického kompasu pre bezpečnosť a obranu EÚ.

Ďalšie kroky

Komisia a vysoký predstaviteľ vyzývajú členské štáty, aby stratégiu schválili a zaťali ju vykonávať. Komisia a vysoký predstaviteľ vydajú správu o pokroku do troch rokov od schválenia aktualizovanej stratégie Radou Európskej únie.

Súvislosti

Stratégia námornej bezpečnosti EÚ (EUMSS) a jej akčný plán sa vykonávajú od roku 2014. Akčný plán bol naposledy aktualizovaný v roku 2018. Navrhovaná aktualizácia nadväzuje na závery Rady o námornej bezpečnosti z júna 2021, v ktorých Rada vyzvala Komisiu a vysokého predstaviteľa, aby posúdili potrebu takejto aktualizácie.

Stratégia EUMSS a jej akčný plán poskytujú od roku 2014 komplexný rámec, ktorý umožňuje zabraňovať vzniku bezpečnostných výziev na mori a reagovať na ne. Podnecujú užšiu spoluprácu medzi civilnými a vojenskými orgánmi, najmä prostredníctvom výmeny informácií. Stratégia EUMSS prispieva k podpore riadenia námorných záležitostí založeného na pravidlách a k rozvoju medzinárodnej spolupráce v námornej oblasti. Posilňuje autonómiu a schopnosť EÚ reagovať na hrozby a výzvy v oblasti námornej bezpečnosti. EÚ sa vďaka nej stala uznávaným aktérom v oblasti námornej bezpečnosti, ktorý vykonáva vlastné námorné operácie, zvyšuje informovanosť o situácii na mori a spolupracuje so širokou škálou externých partnerov.

O mam

Consent choices