Plynový horák. PHOTO: © European Union 2011 - EP

Komisia navrhuje reformu trhu s elektrinou v EÚ, cieľom je aj ukončenie používania plynu

Komisia navrhla reformu koncepcie trhu s elektrinou v EÚ s cieľom urýchliť intenzívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie a postupné ukončenie používania plynuznížiť vplyv kolísavých cien fosílnych palív na účty spotrebiteľovlepšie chrániť spotrebiteľov pred prudkým nárastom cien a potenciálnou manipuláciou s trhom a zabezpečiť, aby bol priemysel EÚ čistý a konkurencieschopnejší.

EÚ má už viac ako dvadsať rokov efektívny, dobre integrovaný trh s elektrinou, ktorý spotrebiteľom umožňuje využívať hospodárske výhody jednotného trhu s energiou, zaisťuje bezpečnosť dodávok a stimuluje proces dekarbonizácie. Energetická kríza vyvolaná inváziou Ruska na Ukrajinu zdôraznila potrebu rýchlo prispôsobiť trh s elektrinou tak, aby lepšie podporoval zelenú transformáciu a ponúkal odoberateľom energie, či už ide o domácnosti alebo podniky, široký prístup k cenovo dostupnej elektrickej energii z obnoviteľných a nefosílnych zdrojov.

V rámci navrhovanej reformy sa plánujú revízie viacerých právnych predpisov EÚ – najmä nariadenia o elektrickej energii, smernice o elektrickej energii a nariadenia REMIT. Táto reforma prináša stimuly na uzatváranie dlhodobejších zmlúv na výrobu energie z nefosílnych zdrojov, ako aj opatrenia, ktoré zavedú do systému čistejšie pružné riešenia, ako je riadenie odberu a skladovanie, aby bolo možné konkurovať plynu. Tým sa zníži vplyv fosílnych palív na účty spotrebiteľov za elektrinu a zabezpečí sa, že sa v nich prejavia nižšie náklady na obnoviteľné zdroje energie. Navrhovaná reforma okrem toho posilní otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž na európskych veľkoobchodných trhoch s energiou vďaka zvýšeniu transparentnosti a integrity trhu.

Budovanie energetického systému viac založeného na obnoviteľných zdrojoch energie bude mať zásadný význam nielen pre zníženie účtov pre spotrebiteľov, ale aj pre zabezpečenie udržateľných a nezávislých dodávok energie do EÚ v súlade s Európskou zelenou dohodou a plánom REPowerEU. Táto reforma, ktorá je súčasťou priemyselného plánu Zelenej dohody, takisto umožní európskemu priemyslu prístup k cenovo dostupným dodávkam energie z obnoviteľných a nefosílnych zdrojov, ktoré sú kľúčovým faktorom dekarbonizácie a zelenej transformácie. Ak chceme dosiahnuť naše ciele v oblasti energetiky a klímy, budeme musieť do konca tohto desaťročia strojnásobiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Ochrana a posilnenie postavenia spotrebiteľov 

Vysoké a nestále ceny, aké sme zaznamenali v roku 2022 v dôsledku ruskej energetickej vojne proti EÚ, predstavujú nadmernú záťaž pre spotrebiteľov. Vďaka tomuto návrhu budú mať spotrebitelia a dodávatelia energie prospech z väčšej cenovej stability založenej na obnoviteľných a nefosílnych energetických technológiách.  V tejto súvislosti je rozhodujúce, že spotrebitelia si budú môcť vybrať zo širokej škály zmlúv a budú mať pred podpisom zmlúv jasnejšie informácie, aby si mohli zaistiť bezpečné, dlhodobé ceny a predísť tak nadmerným rizikám a nestabilite. Zároveň sa budú môcť rozhodnúť pre zmluvy s dynamickou cenotvorbou, ktoré im umožnia využívať cenovú variabilitu na čerpanie elektrickej energie, keď je to lacnejšie (napr. na nabíjanie elektrických vozidiel alebo používanie tepelných čerpadiel).

Okrem rozšírenia výberu pre spotrebiteľov je cieľom reformy aj podpora cenovej stability znížením rizika zlyhania dodávateľa. V návrhu sa od dodávateľov vyžaduje, aby riadili svoje cenové riziká aspoň v rozsahu objemov, na ktoré sa vzťahujú zmluvy na čas určitý, aby boli menej vystavení prudkým nárastom cien a nestálosti trhu. Takisto sa v ňom členským štátom ukladá povinnosť určiť dodávateľov poslednej inštancie, aby žiadny spotrebiteľ neskončil bez elektrickej energie.

Výrazne sa posilnila aj ochrana zraniteľných spotrebiteľov. V rámci navrhovanej reformy budú členské štáty chrániť zraniteľných spotrebiteľov, ktorí majú nedoplatky, pred odpojením. Reforma takisto umožňuje členským štátom rozšíriť regulované maloobchodné ceny na domácnosti a MSP v prípade krízy.

Podľa návrhu sa prepracúvajú aj pravidlá spoločného využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Spotrebitelia budú môcť investovať do veterných alebo solárnych parkov a predávať nadbytočnú strešnú solárnu energiu nielen svojmu dodávateľovi, ale aj svojim susedom. Napríklad nájomníci budú môcť zdieľať strešnú solárnu energiu, ktorú nepotrebujú, so svojim susedom.

V záujme zlepšenia flexibility energetickej sústavy budú členské štáty teraz musieť posúdiť svoje potreby stanoviť ciele na zvýšenie flexibility v oblasti energie z nefosílnych zdrojov a budú mať možnosť zavádzať nové schémy podpory, najmä pokiaľ ide o riadenie odberu a skladovanie. Reforma okrem toho umožňuje prevádzkovateľom sústavy zabezpečiť zníženie dopytu v čase špičky. Popri tomto návrhu Komisia dnes vydala aj odporúčania pre členské štáty týkajúce sa pokroku v inováciách, technológiách a kapacitách v oblasti uskladňovania.

Viac..  Rada EÚ odobrila dobrovoľné opatrenia na zníženie spotreby plynu aspoň o 15 %

Zvýšenie predvídateľnosti a stability nákladov na energiu s cieľom podporiť konkurencieschopnosť priemyslu

V minulom roku malo na mnohé spoločnosti závažný vplyv nadmerné kolísanie cien energie. S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ a znížiť jeho vystavenie nestálym cenám Komisia navrhuje uľahčiť zavádzanie stabilnejších dlhodobých zmlúv, ako sú napríklad zmluvy o nákupe energie (PPA), ktoré spoločnostiam umožňujú vytvárať vlastné priame dodávky energie, a ťažiť tak zo stabilnejších cien výroby energie z obnoviteľných a nefosílnych zdrojov. S cieľom riešiť súčasné nedostatky, ako sú úverové riziká kupujúcich, reforma zaväzuje v prípade zmlúv o nákupe energie členské štáty, aby zabezpečili dostupnosť trhových záruk.

S cieľom poskytnúť výrobcom elektrickej energie stabilitu príjmov a chrániť priemysel pred kolísaním cien je nevyhnutné, aby sa všetka verejná podpora pre nové investície do inframarginálnej a nevyhnutne potrebnej výroby elektriny z obnoviteľných a nefosílnych zdrojov poskytovala vo forme dvojsmerných rozdielových zmlúv, pričom členské štáty sú povinné prenášať nadmerné príjmy na spotrebiteľov. Reforma okrem toho podporí likviditu trhov, pokiaľ ide o dlhodobé zmluvy, v ktorých sa pevne stanovujú budúce ceny, tzv. forwardové zmluvy. Vďaka tomu sa bude môcť pred nadmerným kolísaním cien počas dlhšieho obdobia chrániť viac dodávateľov a spotrebiteľov.

Zavedú sa aj nové povinnosti na uľahčenie integrácie obnoviteľných zdrojov energie do systému a zvýšenie predvídateľnosti výroby. Patria sem povinnosti prevádzkovateľov týkajúce sa transparentnosti, pokiaľ ide o informácie o preťažení siete a lehoty na obchodovanie, ktoré sú bližšie k reálnemu času.

V záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti trhov a transparentnosti stanovovania cien budú mať Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a národné regulačné orgány lepšiu schopnosť monitorovať integritu a transparentnosť trhu s energiou. Najmä aktualizované nariadenie o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) zabezpečí lepšiu kvalitu údajov a posilní úlohu agentúry ACER pri vyšetrovaní potenciálnych prípadov zneužívania trhu s cezhraničným rozmerom. Celkovo sa tým zvýši ochrana spotrebiteľov a priemyslu EÚ pred možným zneužívaním trhu.

Ďalšie kroky

Navrhovaná reforma nadobudne účinnosť až po jej prerokovaní a schválení Európskym parlamentom a Radou.

Súvislosti

Od leta 2021 došlo k bezprecedentným prudkým nárastom a nestálosti cien energie, čo malo závažný vplyv na domácnosti a hospodárstvo EÚ, a to najmä po invázii Ruska na Ukrajinu, ktorá v Európe vyvolala energetickú krízu. Napriek tomu, že obnoviteľné zdroje energie už pokrývajú viac ako tretinu dopytu EÚ po elektrickej energii, mnohí spotrebitelia zaznamenali v dôsledku prudkého nárastu cien plynu zvýšenie svojich účtov za elektrinu.

EÚ rýchlo zareagovala zavedením širokej škály opatrení na zmiernenie vplyvu vysokých a nestálych veľkoobchodných cien energie na domácnosti a podniky. Európska rada však vyzvala Komisiu, aby začala pracovať na štrukturálnej reforme trhu s elektrinou s cieľom zabezpečiť európsku energetickú suverenitu a zároveň dosiahnuť klimatickú neutralitu. Navrhovaná reforma je reakciou na túto výzvu vedúcich predstaviteľov EÚ a predsedníčka Komisie von der Leyenová ju oznámila minulý rok vo svojej správe o stave Únie. Takisto je súčasťou priemyselného plánu Zelenej dohody, ktorý má posilniť konkurencieschopnosť európskeho emisne neutrálneho priemyslu a urýchliť prechod ku klimatickej neutralite.

O mam

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom

Poslanci schválili reformy pre udržateľnejší a odolnejší trh EÚ s plynom • Nová smernica prispeje …

Consent choices