migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Riadenie migrácie: silnejšie riadenie hraníc EÚ a urýchlenie návratov nelegálnych migrantov

Komisia prijala oznámenie, v ktorom predstavuje strategický rámec pre európske integrované riadenie hraníc na päť rokov, a odporúčanie členským štátom, aby si vzájomne uznávali rozhodnutia o návrate a urýchlili proces návratu. Európska rada na svojom mimoriadnom zasadnutí 9. februára 2023 opätovne zdôraznila, že komplexný prístup k migrácii si vyžaduje účinnú kontrolu vonkajších pozemných a námorných hraníc EÚ. V predvečer ďalšieho zasadnutia Európskej rady, na ktorom sa zhodnotí situácia, tak Komisia zavádza iniciatívy, ktorými plní niektoré kľúčové opatrenia z listu predsedníčky von der Leyenovej a zo záverov Európskej rady z 9. februára.

Účinné európske integrované riadenie hraníc

Komisia týmto oznámením stanovuje vôbec prvý cyklus viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc na nadchádzajúcich päť rokov. Stratégia je výsledkom rozsiahleho konzultačného procesu medzi inštitúciami, ktorý viedol k spoločnej vízii riadenia vonkajších hraníc. Vnútroštátnym orgánom, ktoré riadia hranice, a viac než 120 000 príslušníkom európskych pohraničných agentúr sa ňou poskytuje koordinovaný rámec, ktorým sa bude riadiť ich každodenná práca. Kľúčové priority stratégie majú 15 základných tematických zložiek, ako napríklad:

  • kontrola hraníc podporovaná rozsiahlou spoluprácou v oblasti informačných technológií a medzi agentúrami s cieľom zlepšiť riadenie migrácie a pripravenosť na krízy. To sa zabezpečí použitím najmodernejšej infraštruktúry a účinného dohľadu, ako sú kamery a drony; ucelené a komplexné vnútroštátne a situačné prehľady, účinné vykonávanie európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) a spoľahlivá analýza rizík. Informačné systémy EÚ na riadenie vonkajších hraníc (Schengenský informačný systém, systém vstup/výstup, vízový informačný systém a Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia) a ich interoperabilita uľahčia prekračovanie hraníc. Kľúčom k lepšiemu pochopeniu výziev na vonkajších hraniciach EÚ, ich odhaľovaniu a riešeniu je posilnená spolupráca medzi všetkými orgánmi na úrovni štátov aj celej EÚ,
  • pátranie a záchrana je kľúčovou zložkou európskeho integrovaného riadenia hraníc. Predovšetkým je potrebné koordinovať medzi vlajkovými a pobrežnými štátmi, ako aj vypracovať najlepšie postupy týkajúce sa včasnej a úplnej výmeny informácií,
  • spoločný systém EÚ pre návraty: základným prvkom zefektívňovania návratov je lepšia koordinácia medzi vnútroštátnymi orgánmi a európskymi agentúrami. Členské štáty môžu v plnej miere využiť podporu, ktorú poskytuje agentúra Frontex vo všetkých fázach procesu návratu. Uplatňovanie operačnej stratégie pre účinnejšie návraty bude riadiť koordinátor pre návrat s podporou siete na vysokej úrovni pre návrat,
  • spolupráca s tretími krajinami by sa mala zintenzívniť s cieľom prispieť k budovaniu operačných kapacít tretích krajín v oblasti kontroly hraníc, analýzy rizík, návratu a readmisie a boja proti prevádzačstvu. V tejto súvislosti sa bude klásť osobitný dôraz na východné a južné susedstvo, ako aj na tretie krajiny, z ktorých a cez ktoré smerujú hlavné migračné trasy do EÚ. Tým sa prispeje k rozvoju vzájomných a komplexných migračných partnerstiev s krajinami pôvodu a tranzitu,
  • úplné dodržiavanie základných práv: pri ochrane hraníc EÚ sa musia v plnej miere dodržiavať základné práva. Opatrenia aktérov na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni by mali byť v plnej miere zosúladené s právom EÚ vrátane Charty základných práv EÚ a s medzinárodným právom, a to aj za pomoci účinných monitorovacích mechanizmov.

Posilnenie spolupráce v oblasti vzájomného uznávania rozhodnutí o návrate a urýchlenia návratov

Ústredným pilierom dobre fungujúcich migračných a azylových systémov a komplexného prístupu uvedeného v Novom pakte o migrácii a azyle je účinný systém EÚ pre návraty. Môže zároveň odrádzať od nebezpečnej a neregulárnej migrácie, pretože narúša obchodný model zločineckých prevádzačských sietí a podporuje bezpečné legálne možnosti, a tým pomáha predchádzať vykorisťovaniu migrantov.

Komisia v dnešnom odporúčaní poskytuje usmernenia, ako si vzájomne uznávať rozhodnutia o návrate, čím odstraňuje medzeru v acquis v oblasti návratu. Komisia zároveň aktualizuje predchádzajúce usmernenia, ktoré poskytla v oblasti návratov v roku 2017, a podporuje členské štáty pri uľahčovaní a urýchľovaní návratov.

Viac..  P. Fiala: Migračný pakt je nedostatočný, skupina štátov EÚ sa chce v riešení posunúť

Základné prvky

  • Vzájomné uznávanie rozhodnutí o návrate: vďaka modernizácii Schengenského informačného systému, ktorý nadobudol účinnosť 7. marca, môžu mať teraz členské štáty okamžite k dispozícii zápisy rozhodnutí o návrate štátneho príslušníka tretej krajiny, ktoré vydal iný členský štát. Tým sa umožní vzájomné uznávanie rozhodnutí o návrate v rámci EÚ a rýchle vykonanie návratov z ktoréhokoľvek miesta v Európe. Členské štáty bude pri vykonávaní návratov priravená podporiť agentúra Frontex.
  • Efektívnejšie návraty: členské štáty môžu vytvoriť užšie väzby medzi orgánmi, ktoré riadia azyl a návraty. Bolo by vhodné, aby to urobili prostredníctvom IT systému správy prípadov v oblasti návratu založeného na modeli vyvinutom agentúrou Frontex, ktorý je v súlade s nariadením o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži. Tým sa zabezpečí včasný prístup k informáciám o štátnych príslušníkoch tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje rozhodnutie o návrate. V odporúčaní sa uvádzajú aj usmernenia, ako predchádzať riziku úteku a aké sú alternatívy k zaisteniu, ktoré musí zostať krajným opatrením.
  • Motivovanie k dobrovoľnému návratu: informácie o návrate treba poskytnúť v ranom štádiu procesu, a to aj počas konania o azyle. Na podporu dobrovoľného návratu by mali členské štáty zriadiť poradenské štruktúry pre návrat a reintegráciu.  V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú zapísaní do týchto programov, možno dobrovoľný návrat podporiť tým, že sa nevydá zákaz vstupu.

Ďalšie kroky

Agentúra Frontex má šesť mesiacov na to, aby premietla európske integrované riadenie hraníc ako strategické smerovanie do operačnej a technickej stratégie. Členské štáty majú 12 mesiacov na aktualizáciu svojich národných stratégií.

Komisia bude s členskými štátmi úzko spolupracovať, aby ich podporila pri operačnom vykonávaní týchto opatrení. Hodnotenie strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc sa predpokladá o štyri roky v roku 2027, keď sa vymedzí nový viacročný cyklus politík. Komisia tento rok zhodnotí aj nariadenie o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži.

Pokiaľ ide o návraty a monitorovanie súvisiaceho odporúčania, členské štáty každoročne predložia Komisii správu, ktorá bude obsahovať aj počet vzájomne uznaných rozhodnutí o návrate s inými členskými štátmi.

Osobitné finančné prostriedky budú k dispozícii v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a Nástroja na riadenie hraníc a víza, najmä na vzájomné uznávanie rozhodnutí o návrate a na lepšie vybavenie pohraničnej a pobrežnej stráže na účinnú ochranu vonkajších hraníc. Na vykonávanie odporúčania o návratoch sa poskytne ďalšia podpora spolu s operačnou a technickou podporou agentúr EÚ.

Súvislosti

Oznámenie o európskom integrovanom riadení hraníc je povinnosť vyplývajúca z nariadenia o Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Vychádza z politického dokumentu, ktorý Komisia prijala 24. mája 2022 a ku ktorému poskytli vstupy Rada aj Európsky parlament. Všetky inštitúcie EÚ zdieľajú spoločnú víziu tejto komplexnej stratégie, v ktorej sa načrtáva naša práca na vonkajších hraniciach. Do priorít a usmernení tohto oznámenia sa premietla aj strategická analýza rizík, ktorú poskytla agentúra Frontex. Sú k nej priložené dve prílohy, z ktorých každá obsahuje kľúčové opatrenia.

Odporúčaním o návratoch sa od januára 2023 aktualizuje odporúčanie z roku 2017 týkajúce sa zaistenia účinnejších návratov a dopĺňa sa operačná stratégia pre účinnejšie návraty.

O mam

Odporúčame pozrieť

azyl

Fínsko žiada celoeurópske riešenia, aby sa zastavil tok migrantov z Ruska

Fínsky premiér Petteri Orpo žiada Európsku úniu, aby našla spoločné opatrenia, ktoré by zabránili tzv. …

Consent choices