bratislava
Bratislava. PHOTO: © European Union.

Rezort dopravy zjednodušuje podmienky výzvy na obnovu budov, vychádza v ústrety žiadateľom

Prvá výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov ma výrazne upravené podmienky, ktoré pozitívne prispievajú k zjednodušeniu samotných žiadostí ako aj ich následných kontrol.

„Chceme, aby sa do výzvy mohli zapojiť aj väčšie budovy, respektíve také, kde je obnova finančne náročnejšia. Preto sme navýšili maximálnu výšku príspevku na jednu žiadosť z 5 miliónov eur bez DPH na 10 miliónov eur bez DPH,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Medzi hlavné úpravy výzvy patrí zmena pri delení pripravovaných prác na obnove budovy do jednotlivých oblastí podpory. V rámci príloh žiadosti už nie je potrebné rozdeľovať položky do pevne stanoveného zoznamu aktivít, ale boli ponechané iba 4 hlavné oblasti podpory. Najdôležitejšia oblasť A, ktorá obsahuje energetické aktivity priamo prispievajúce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy, oblasť B – iné aktivity, ktoré súvisia napr. s odstránením a likvidáciou nebezpečného odpadu, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, debarierizáciou či implementáciou zelených opatrení, oblasť C – projektová dokumentácia a oblasť D – rezerva.

„Keďže ministerstvo dopravy ide v ústrety potenciálnym žiadateľom a budovy chce obnovovať komplexne, upravujeme aj podiel aktivít, ktoré síce priamo nevplývajú na úsporu energie, ale musia sa realizovať pre zlý stavebno-technický stav budov. Kým doteraz mohli tvoriť 10 % z celkových nákladov na obnovu, po novom je to až 40 %,“ dodala štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková.

Viac..  Rakúsky kancelár Nehammer odmietol zákaz spaľovacích motorov v EÚ

Pozitívnou informáciou pre potenciálnych žiadateľov je aj zrušenie jednotkových limitov v rámci jednotlivých aktivít. Po novom je na jeden projekt stanovený limit podpory na 1 m² celkovej podlahovej plochy budovy. Pre typ budovy Základ (historická budova postavená pred rokom 1980) je to 1 400 eur bez DPH a pre typ budovy Pamiatka (pamiatkové a ostatné historické budovy) je limit na 1 m² 1 900 eur bez DPH.

K zmenám vo výzve vydala kladné stanovisko aj Národná implementačná a koordinačná autorita Úradu vlády SR – NIKA. Aktualizované dokumenty sú už zverejnené na internetovej stránke www.mindop.sk/budovy.

Do dnešného dňa eviduje ministerstvo dopravy 61 žiadostí v celkovej sume viac ako 52 miliónov eur. Na doteraz podané žiadosti nebudú mať tieto zmeny žiaden negatívny vplyv.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eurokomisia pozitívne zhodnotila Plán pre Ukrajinu, umožní to miliardové platby

Európska komisia (EK) v pondelok prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ, ktorý pozitívne hodnotí Plán …

Consent choices