Európska únia. PHOTO: © European Union 2004 - Source : EP

EK podporuje 151 reformných projektov na posilnenie odolnosti a konkurencieschopnosti štátov EÚ

Komisia schválila nové kolo 151 projektov v rámci Nástroja technickej podpory s cieľom podporiť všetky členské štáty pri príprave, navrhovaní a vykonávaní 326 významných reforiem v roku 2023.

Podporované projekty sú reakciou na potrebu reforiem, ktorú vyjadrili členské štáty, a zároveň sú úzko prepojené s prioritami Európskej únie v oblasti modernej a efektívnej verejnej správy, stratégií udržateľného rastu a odolných hospodárstiev. Mnohé reformné projekty sa týkajú aj výziev, ktoré sa riešia v plánoch obnovy a odolnosti a pláne REPowerEU.

Intenzívnejšia spolupráca medzi orgánmi verejnej správy členských štátov

Pokiaľ ide o toto nové kolo projektov na rok 2023, v rámci Nástroja technickej podpory sa bude aj naďalej klásť veľký dôraz na zlepšenie prevádzkovej kapacity a efektívnosti orgánov verejnej správy členských štátov. V tejto súvislosti sa začne realizovať nová iniciatíva – kooperačná výmena vo verejnej správe (PACE) – na podporu partnerského učenia a najlepších postupov medzi štátnymi zamestnancami rôznych členských štátov s cieľom posilniť ich administratívne kapacity, ako aj schopnosti v oblasti tvorby politík a ich realizácie.

V priebehu tohto roka sa bude vďaka Nástroju technickej podpory posilňovať aj spolupráca medzi členskými štátmi prostredníctvom historicky najvyššieho počtu cezhraničných projektov – 33 reformných projektov je viacnárodných a 10 je multiregionálnych. Európska komisia bude podporovať členské štáty pri riešení spoločných výziev, a to podporou vzájomného učenia a rozvojom spoločných prístupov, pričom každému členskému štátu alebo regiónu bude poskytovať individualizovanú podporu.

Pokračujúce zameranie na reformy súvisiace so spoločnými kľúčovými prioritami

V rámci projektov Nástroja technickej podpory na rok 2023 sa bude členským štátom naďalej poskytovať podpora pri navrhovaní a vykonávaní reforiem zameraných na realizáciu zelenej a digitálnej transformácie. Celkom 32 % týchto projektov sa zameriava na plnenie cieľov Zelenej dohody a 40 % na digitálnu transformáciu a inovácie.

V záujme posilnenia solidarity s Ukrajinou a účinnejšieho využívania nášho súboru nástrojov sa bude z Nástroja technickej podpory poskytovať členským štátom podpora pri vykonávaní sankcií voči Rusku. Napríklad v záujme účinnejšieho zmrazovania aktív sa podpora zameria na zisťovanie toho, kto je skutočným vlastníkom, resp. kto kontroluje príslušnú spoločnosť. Podpora z Nástroja technickej podpory pomôže aj pri monitorovaní transakcií s kryptoaktívami s cieľom zabrániť obchádzaniu sankcií, ako aj pri mapovaní právomocí vnútroštátnych orgánov na účely vykonávania sankcií.

Viac..  Von der Leyenová a Michel ostro odsúdili útok na slovenského premiéra

Počas Európskeho roka zručností sa bude z tohto nástroja poskytovať aj podpora viacerým členským štátom pri budovaní ich vnútroštátnych stratégií v oblasti zručností, ktoré im umožnia riešiť nedostatok zručností a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami.

Rozsiahla realizácia hlavných projektov Nástroja technickej podpory

Tretina reforiem súvisí s hlavnými projektmi v oblasti energetiky, verejnej správy, verejných financií, integrácie migrantov a zdravotnej starostlivosti. Napríklad hlavný projekt v oblasti integrovanej starostlivosti sa zameriava na členské štáty, ktoré chcú navrhnúť a zrealizovať reformy zamerané na zlepšenie interoperability a digitalizácie systémov zdravotnej starostlivosti.

Súvislosti

Nástroj technickej podpory je hlavným nástrojom, ktorým Komisia poskytuje na žiadosť vnútroštátnych orgánov technickú podporu pri realizácii reforiem v celej EÚ. Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a nadväzuje na úspech svojho predchodcu, ktorým bol program na podporu štrukturálnych reforiem. Od roku 2017 tieto dva nástroje spoločne pomohli zrealizovať viac ako 1 500 projektov technickej podpory vo všetkých členských štátoch.

Nástroj technickej podpory je založený na dopyte a poskytuje individualizované odborné znalosti orgánom členských štátov, ktoré každoročne žiadajú o podporu. Tieto žiadosti následne posudzuje a vyberá Komisia. Od svojho zriadenia sa tento flexibilný nástroj rýchlo prispôsobil vznikajúcim potrebám členských štátov, ako napr. pandémia COVID-19 a reakcia EÚ na nevyprovokovaný útok Ruska proti Ukrajine. Takisto bol členským štátom nápomocný pri príprave ich plánov obnovy a odolnosti a ich plánov spravodlivej transformácie územia.

Medzi projekty oprávnené na podporu z Nástroja technickej podpory patria okrem iného reformy v oblastiach, ako je verejná správa, riadenie verejných financií, riadenie migrácie, podnikateľské prostredie, finančný sektor, trh práce, vzdelávacie systémy, sociálne služby, podpora zraniteľných detí, zdravotná starostlivosť, zelená transformácia či kybernetická bezpečnosť.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eurokomisia pozitívne zhodnotila Plán pre Ukrajinu, umožní to miliardové platby

Európska komisia (EK) v pondelok prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ, ktorý pozitívne hodnotí Plán …

Consent choices