supermarket, spotrebitel
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ochrana spotrebiteľa: koniec zeleného vymývania mozgov

Komisia navrhla spoločné kritériá proti environmentálne klamlivej reklame a zavádzajúcim tvrdeniam týkajúcim sa životného prostredia. Cieľom aktuálneho návrhu je zabezpečiť, aby mali spotrebitelia jasnejšie informácie a hlavne väčšiu istotu v tom, že ak sa niečo predáva ako ekologické, je to aj skutočne ekologické. Budú tak dostávať kvalitnejšie informácie, ktoré im umožnia chrániť životné prostredie. Prospech z toho budú mať aj podniky. Tie, ktoré vyvíjajú skutočné úsilie na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti svojich výrobkov, budú ľahšie rozpoznateľné, čo sa premietne do uznania zo strany spotrebiteľov a vyššieho predaja. Takéto podniky sa zároveň nebudú musieť obávať nekalej konkurencie. Návrh tak pomôže vytvoriť rovnaké podmienky, pokiaľ ide o informácie o environmentálnych vlastnostiach výrobkov.

štúdii Komisie z roku 2020 sa zistilo, že 53,3 % preskúmaných tvrdení v EÚ bolo vágnych, zavádzajúcich alebo neopodstatnených a 40 % bolo nepodložených. Neexistencia spoločných pravidiel regulujúcich používanie dobrovoľných environmentálnych tvrdení spoločnosťami, vedie k environmentálne klamlivej reklame a vytvára nerovnaké podmienky na trhu EÚ na úkor skutočne udržateľných spoločností.

Spoľahlivé, porovnateľné a overiteľné informácie pre spotrebiteľov

Podľa tohto návrhu budú musieť spoločnosti, ktoré sa rozhodnú použiť v súvislosti so svojimi výrobkami alebo službami tzv. tvrdenie týkajúce sa životného prostredia, dodržiavať minimálne normy týkajúce sa toho, ako treba takéto tvrdenie podložiť a prezentovať.

Návrh sa zameriava na výslovné tvrdenia, ako napríklad: „tričko vyrobené z recyklovaných plastových fliaš“, „doručenie s kompenzáciou CO2“, „balenie vyrobené z 30 % recyklovaných plastov“ alebo „opaľovací krém šetrný k oceánom“. Zameriava sa takisto na riešenie problému veľkého počtu značiek, ako aj vytvárania nových verejných a súkromných environmentálnych označení. Vzťahuje sa na všetky dobrovoľné tvrdenia o environmentálnych vplyvoch, aspektoch alebo vlastnostiach výrobku alebo samotného obchodníka. Z jeho rozsahu pôsobnosti sú však vylúčené tvrdenia, na ktoré sa vzťahujú existujúce pravidlá EÚ, ako je environmentálna značka EÚ alebo logo ekologických potravín, pretože spoľahlivosť týchto regulovaných tvrdení už zabezpečujú súčasné právne predpisy. Z rovnakého dôvodu budú z jeho rozsahu vylúčené aj tvrdenia, ktoré budú upravené v pripravovaných regulačných pravidlách EÚ.

Aby spoločnosti mohli uvádzať akékoľvek tvrdenia týkajúce sa životného prostredia, na ktoré sa vzťahuje tento návrh, musia byť takéto tvrdenia nezávisle overené a preukázané na základe vedeckých dôkazov. V rámci tejto vedeckej analýzy budú spoločnosti musieť identifikovať vplyvy na životné prostredie, ktoré sú skutočne relevantné pre ich výrobok, ako aj všetky prípadné kompromisy, aby poskytli úplný a presný obraz.

Viac..  Ivan Štefanec: Právo pýtať sa premiéra aj nepríjemné otázky majú všetci novinári

Jasné a harmonizované pravidlá a značky

Na základe viacerých pravidiel sa zabezpečí jasné oznamovanie tvrdení. Napríklad tvrdenia alebo značky hodnotiace celkový vplyv výrobku na životné prostredie súhrnným spôsobom, už nebudú povolené, pokiaľ to nie je stanovené v pravidlách EÚ. Ak sa výrobky alebo organizácie porovnávajú s inými výrobkami alebo organizáciami, musia byť tieto porovnania založené na rovnocenných informáciách a údajoch.

Návrh sa zaoberá aj environmentálnymi značkami. V súčasnosti existuje aspoň 230 rôznych značiek a existujú dôkazy, že to u spotrebiteľov vyvoláva zmätky a nedôveru. V záujme obmedzenia prílišného šírenia takýchto značiek sa budú nové verejné systémy označovania povoľovať len vtedy, ak boli vyvinuté na úrovni EÚ, a nové súkromné systémy sa budú povoľovať, len ak sú z hľadiska ochrany životného prostredia pokročilejšie než existujúce systémy. Na environmentálne označovanie sa vo všeobecnosti vzťahujú podrobné pravidlá: aj tieto značky musia byť spoľahlivé, transparentné a nezávisle overené a musia sa pravidelne preskúmavať.

Ďalšie kroky

V súlade s riadnym legislatívnym postupom musí teraz tento návrh smernice o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia schváliť Európsky parlament a Rada. 

Súvislosti

Aktuálny návrh dopĺňa návrh o posilnení postavenia spotrebiteľov v súvislosti so zelenou transformáciou z marca 2022 tým, že okrem všeobecného zákazu klamlivej reklamy sa v ňom stanovujú aj konkrétnejšie pravidlá týkajúce sa environmentálnych tvrdení. Predkladá sa spolu s návrhom spoločných pravidiel na podporu opráv tovaru, čo zároveň prispeje k udržateľnej spotrebe a posilní obehové hospodárstvo.

Návrhom si Komisia plní dôležitý záväzok v rámci Európskej zelenej dohody. Tento návrh tvorí spolu s návrhom o spoločných pravidlách na podporu opráv tovaru tretí balík návrhov o obehovom hospodárstve. Prvý a druhý balík opatrení v oblasti obehového hospodárstva boli prijaté v marci a novembri 2022.  Prvý balík pozostával z nového návrhu nariadenia o ekodizajne udržateľných výrobkov, zo stratégie EÚ pre udržateľné a obehové textílie a z návrhu smernice o posilnení postavenia spotrebiteľov v súvislosti so zelenou transformáciou. Druhý balík zahŕňal návrhy týkajúce sa nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov, oznámenie o biologicky rozložiteľných plastoch, bioplastoch a kompostovateľných plastoch a návrh nariadenia o certifikácii odstraňovania uhlíka v EÚ. 

O mam

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca o greenwashingu: Textil ľudia nevyhadzujú preto, lebo je neopraviteľný, ale preto, lebo vyšiel z módy

Zákaz zavádzajúcej reklamy a všeobecných environmentálnych tvrdení Schválený mandát Parlamentu na rokovania s členskými štátmi …

Consent choices