europsky parlament
Hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Fluórované skleníkové plyny: posilnené opatrenia EÚ na zníženie emisií

Europarlament je pripravený rokovať s vládami EÚ o ďalšom znižovaní emisií fluórovaných plynov so zámerom splniť ciele EÚ a globálne ciele v oblasti klímy.

Poslanci vo štvrtok prijali svoju pozíciu k revízii legislatívneho rámca EÚ o emisiách fluórovaných plynov (F-plyny) 426 hlasmi za, pričom 109 bolo proti a 52 sa zdržalo hlasovania.

Prispieť k cieľu EÚ v oblasti klimatickej neutrality

Poslanci chcú rýchlejšie postupné vyraďovanie fluórovaných uhľovodíkov (HFC) uvádzaných na trh EÚ od roku 2039 s úplným ukončením výroby a spotreby HFC do roku 2050 (príloha VII). Tento cieľ by zosúladil aktualizované pravidlá s cieľom EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Podporiť alternatívne riešenia a bojovať proti nezákonným činnostiam

S cieľom stimulovať zavádzanie riešení šetrných ku klíme a poskytnúť istotu spotrebiteľom a investorom chcú poslanci posilniť požiadavky, ktorými sa riadi uvádzanie produktov obsahujúcich F-plyny na trh EÚ (príloha IV). Správa obsahuje konkrétne dátumy ukončenia používania F-plynov v odvetviach, v ktorých je technologicky a ekonomicky uskutočniteľné prejsť na alternatívy, ako sú chladenie, klimatizácia, tepelné čerpadlá a elektrické rozvádzače.

Poslanci tiež chcú zabezpečiť lepšiu prevenciu nezákonného obchodu tým, že colným orgánom umožnia zabaviť a skonfiškovať F-plyny dovezené alebo vyvážané v rozpore s pravidlami podľa nadchádzajúcej smernici o trestných činoch proti životnému prostrediu.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Bas Eickhout (Zelení/ESA, NL) uviedol: „F-plyny nie sú dobre známe, ale majú veľký vplyv na našu klímu, pretože ide o veľmi silné skleníkové plyny. Vo väčšine prípadov sú ľahko dostupné prírodné alternatívy. Preto sme hlasovali za ambicióznu pozíciu na úplné ukončenie fluórovaných plynov do roku 2050 a vo väčšine odvetví už do konca tohto desaťročia. Poskytujeme prehľadnosť trhu a signál investovať do alternatív. Mnohé európske spoločnosti sú už v popredí tohto vývoja a budú z neho profitovať, pretože majú svoje postavenie na trhu a možnosti vývozu.

Viac..  Michal Wiezik: Pozrite sa, ako to vyzerá, keď medveďa stretne Wiezik s Balážom. VIDEO

Ďalší postup

Keď Rada schváli svoju pozíciu, poslanci sú pripravení začať rokovania o konečnej podobe právnych predpisov.

Súvislosti

Fluórované skleníkové plyny, medzi ktoré patria fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC), fluorid sírový a fluorodusík sú skleníkové plyny vyrobené človekom (GHG) s vysokým potenciálom globálneho otepľovania. Používajú sa v bežných spotrebičoch, ako sú chladničky, klimatizácia, tepelné čerpadlá, protipožiarna ochrana, peny a aerosóly. Vzťahuje sa na ne Parížska dohoda spolu s CO2, metánom a oxidom dusným a predstavujú približne 2,5 % emisií skleníkových plynov v EÚ.

Ďalšie zníženie emisií F-plynov je potrebné na to, aby sa prispelo k cieľom EÚ v oblasti klímy a aby sa dosiahol súlad so zmenou z Kigali k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

O mam

Odporúčame pozrieť

emisie

EK: prísnejšie zníženie emisií do roku 2040 a oznámenie o hospodárení s oxidom uhličitým v priemysle

Komisia uverejnila podrobné posúdenie vplyvu týkajúce sa možných spôsobov dosiahnutia dohodnutého cieľa klimatickej neutrality Európskej únie …

Consent choices