Ilustračné PHOTO © European Union – EP.

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ: nové pravidlá pre transparentné odmeňovanie

Podľa nových právnych predpisov budú musieť spoločnosti v EÚ zverejňovať informácie, ktoré zamestnancom uľahčia porovnanie platov a odhalenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Parlament na svojej štvrtkovej plenárnej schôdzi pomerom 427 hlasmi za, 79 proti a 76 sa zdržalo hlasovania prijal nové pravidlá vyžadujúce, aby sa štruktúry odmeňovania zakladali na rodovo neutrálnych kritériách a zahŕňali rodovo neutrálne systémy hodnotenia a klasifikácie pracovných miest. Oznámenia o voľných pracovných miestach a názvy pracovných miest budú musieť byť rodovo neutrálne a postupy prijímania zamestnancov vedené nediskriminačným spôsobom.

Ak zo správ o odmeňovaní vyplynie rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vo výške aspoň 5 %, zamestnávatelia budú musieť v spolupráci so zástupcami svojich pracovníkov vykonať spoločné posúdenie odmeňovania. Členské štáty budú musieť zaviesť odrádzajúce sankcie, napríklad pokuty, pre zamestnávateľov, ktorí uvedené pravidlá porušujú. Pracovník, ktorý utrpel škodu v dôsledku takéhoto porušenia, bude mať právo požadovať náhradu škody. Po prvýkrát sa do rozsahu pôsobnosti nových pravidiel zahrnula prierezová diskriminácia a práva nebinárnych osôb.

Zákaz utajovania platov

Podľa týchto pravidiel majú pracovníci a zástupcovia pracovníkov právo na jasné a kompletné informácie o individuálnej a priemernej výške mzdy, rozčlenené podľa pohlavia. Utajovanie platov bude zakázané. Zmluvné podmienky nesmú zamestnancom brániť zverejniť výšku svojho platu alebo požadovať informácie o plate zamestnancov patriacich do rovnakej alebo inej kategórie pracovníkov.

Presun dôkazného bremena

Dôkazné bremeno v mzdových otázkach prechádza zo zamestnanca na zamestnávateľa. Ak sa pracovník obráti na súd, pretože sa domnieva, že jeho zamestnávateľ porušil zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu, vnútroštátne právo by malo zamestnávateľovi uložiť povinnosť preukázať, že nedošlo k diskriminácii.

Vyhlásenia spravodajkýň

Samira Rafaela (Renew Europe, NL) z Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť uviedla: „Mojím hlavným cieľom bolo zabezpečiť, aby opatrenia v oblasti transparentnosti odmeňovania boli pre pracovníkov čo najinkluzívnejšie a najúčinnejšie. Nielenže sa nám konečne podarilo zaviesť záväzné opatrenia na riešenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, ale podarilo sa nám tiež zabezpečiť, aby boli všetci občania EÚ chránení pred diskrimináciou v odmeňovaní a mali uznané právo obhajovať svoje záujmy. Nebinárne osoby majú rovnaké právo na informácie ako ženy a muži. Som hrdá na to, že vďaka tejto smernici bude po prvýkrát v práve EÚ definovaná prierezová diskriminácia, ktorá sa bude pri rozhodovaní o trestoch považovať za priťažujúcu okolnosť.“

Kira Marie Peter-Hansen (Zelení/ESA, DK) z Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci povedala: „Tento právny predpis jasne stanovuje, že v EÚ neakceptujeme žiadnu formu diskriminácie v odmeňovaní na základe pohlavia. Práca žien bola v minulosti podceňovaná a nedostatočne platená. Táto smernica je dôležitým krokom na ceste k rovnakému odmeňovaniu za prácu rovnakej hodnoty. Som veľmi hrdá na to, že sa Parlamentu podarilo rozšíriť rozsah pôsobnosti predpisu, posilniť úlohu sociálnych partnerov a zaručiť silné individuálne a kolektívne práva.“

Ďalší postup

Dohodu bude musieť formálne schváliť aj Rada (ministrov) EÚ, predtým ako bude podpísaná a zverejnená v Úradnom vestníku EÚ. Nové pravidlá vstúpia do platnosti dvadsať dní po ich zverejnení.

Súvislosti

Zásada rovnakej odmeny pre mužov a ženy je stanovená v článku 157 ZFEÚ. Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov však napriek tomu pretrvávajú v celej EÚ. Za posledných desať rokov sa znížili len minimálne, a to na súčasných približne 13 %. Odchýlky medzi jednotlivými členskými štátmi sú pritom výrazné.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Ženy pracujúce na Slovensku na rovnakých pozíciách ako muži majú o 9% nižšie platy. Chceme nechať na samotných zamestnankyniach a zamestnancoch, aby platovú nespravodlivosť so svojím zamestnávateľom riešili. Na to však potrebujú vedieť, koľko by na danej pozícii zarábať mali. Chceme pomôcť všetkým zamestnancom, aby získali informácie o priemernom plate na danej pozícii v ich spoločnosti. Zákony o platovej transparentnosti sú odskúšané a sú v platnosti v mnohých krajinách EÚ ako Taliansko, Belgicko, Francúzsko, Fínsko, Švédsko, Portugalsko, či Dánsko.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Aj keď sa všetky formy diskriminácie ani týmto opatrením nepodarí odstrániť a naďalej budú rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami pretrvávať, odteraz bude pre firmy ťažšie nižšie mzdy žien zakrývať a dokonca im za tento postup budú hroziť finančné pokuty. Zvýši sa transparentnosť a do nápravy budú môcť byť zapojení aj zástupcovia zamestnancov. Vítam hlavne to, že pracovník, ktorý utrpel finančnú škodu v dôsledku rodovej diskriminácie, bude mať právo na jej náhradu od zamestnávateľa.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Na Slovensku pracujú ženy dva mesiace roka zadarmo. Ak zoberieme do úvahy priemerný rozdiel medzi platmi žien a mužov na Slovensku, tak za minulý rok pracovali ženy od 25.10. až do konca roka defacto zadarmo. Je to úplne neskutočné, že ešte stále máme túto debatu, no všetkým, bez ohľadu na rod patrí rovnaká odmena za prácu.“

Viac..  Druhá správa o stave digitálneho desaťročia: výzva na posilnenie kolektívnych opatrení na podporu digitálnej transformácie EÚ

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Predkladatelia navrhujú bojovať proti diskriminácii v zamestnaní pomocou byrokraticky a metodicky náročného porovnávania „hodnoty práce“ zamestnancov v de facto všetkých firmách EÚ. Považujem to za drahé riešenie, ktoré zrejme nepovedie k želanému výsledku, ale cez zvýšené náklady skôr k poklesu priemerných miezd. Za efektívnejšie považujem riešenia odstraňujúce bariéry, ktoré dnes k diskriminácii vedú. Napríklad zvýšenie dostupnosti materských škôl. Keďže náklady spojené s rodičovstvom znášajú stále najmä ženy. Vylievajme z trhovej ekonomiky diskriminácie, nevylievajme s nimi aj samotný trh.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Smernica o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty pre mužov a ženy prináša konkrétne kroky na zmierňovanie medzery v odmeňovaní, ktorá je napriek všetkým snahám ešte stále markantná. O to viac, že tieto nerovnosti sa spolu so slabým ohodnotením období, ktoré ženy strávia starostlivosťou o deti počas materskej či rodičovskej dovolenky, premietajú do veľkej medzery v dôchodkoch a dostávajú tak ženy v penzijnom veku do rizika chudoby. Verím, že opatrenia, ktoré prináša smernica, ako je právo na informácie pre zamestnancov či uchádzačov o zamestnanie a pravidelné podávanie správ o rozdieloch v platoch, ukážu svoju efektívnosť pri riešení tohto dlhodobého problému.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Myslím si, že je fér, aby každý, bez rozdielu, či ide o muža alebo ženu, obdržal rovnakú odmenu za rovnako odvedenú prácu. Preto schvaľujem nové pravidlá, ktoré by mali nastaviť väčšiu príjmovú transparentnosť.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Rodová rozmanitosť je zdrojom obohatenia a lepšej výkonnosti v každej oblasti pracovnej činnosti. Rovnosť odmien za prácu mužov a žien by už mala byť nediskutovateľnou samozrejmosťou. Z pozície zamestnaných žien by sa však mali brať do úvahy aj určité špecifiká a to je dostatočné zabezpečenie hygienických zariadení, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, pretože predsa len ide o ženy a často aj o matky.“

Katarína Roth Neveďalová (S&D, SK) uviedla: „Táto smernica je dôležitým krokom k znižovaniu rozdielov v odmeňovaní, ktoré sú často skryté a je ťažké ich dokazovať. Zavedenie povinnosti podnikov uverejňovať skutočné výšky platov prinesie viac transparentnosti a podporí pozíciu odborov. Konečne zistíme, aká je skutočná pravda a nebudeme iba počúvať, že žiadne rozdiely neexistujú. Dôležitým posunom vpred je aj definícia toho, čo znamená rovnaká práca.“

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Ani v roku 2022 nedosahovali ženy za rovnako odvedenú prácu rovnaký plat, aký za túto prácu dostali muži. Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú v rámci EÚ približne 13%, na Slovensku dosahujú takmer 20%. Patríme tak ku krajinám s najväčším nepomerom platov medzi mužmi a ženami v celej Európskej únii. Som preto veľmi rád, že sa podarilo nájsť európske riešenie v podobe novej legislatívy, ktorá bude dohliadať na rovnomernejšie odmeňovanie zamestnancov a zamestnankýň na tých istých pracovných pozíciách s rovnakým popisom práce. Firmám zároveň zostane flexibilný manévrovací priestor na rozdielne odmeňovanie zamestnancov, avšak v prípade rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na tých istých pozíciách vo výške aspoň 5% v podniku, zamestnávatelia budú musieť vykonať spoločné hodnotenie odmeňovania v spolupráci so zástupcami svojich pracovníkov.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov podľa ich užitočnosti, schopností, znalostí a podobne, by malo byť samozrejmosťou, ktorá nediskriminuje žiadnu skupinu ľudí, nie len ženy. Musíme si dať pozor, aby sme malým a stredným podnikateľom nenarobili zbytočnú byrokraciu a neodrádzali ich od podnikateľskej činnosti kvôli nezmyselným sankciám.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Nedostatočná transparentnosť je dlhodobo označovaná za jednu z hlavných prekážok pri odstraňovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Preto navrhujeme mimo iného aj opatrenia, vďaka ktorým sa zabezpečí, aby zamestnanci a zamestnankyne mali právo požiadať o informácie o ich individuálnej úrovni odmeny, rovnako ako o informácie o priemerných úrovniach odmien ľudí vykonávajúcich rovnakú prácu. Legislatíva samozrejme neodstráni všetky druhy rodovej diskriminácie, ale môže objasniť rozdiely a zabezpečiť, aby sa prijali opatrenia presne tam, kde je to potrebné.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: My chceme spolutvoriť Európu, nechceme a nebudeme len do počtu

Zodpovednosť. Spolutvoriť budúcnosť Európy, znamená spolutvoriť aj tú slovenskú. Preto bolo pre nás v PS …

Consent choices