nebezpecne vyrobky
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europoslanci schválili zmenené pravidlá EÚ o bezpečnosti výrobkov

Aktualizovaná legislatíva zaistí súlad výrobkov v EÚ predávaných cez internet alebo v kamenných predajniach s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili zmenené pravidlá o bezpečnosti nepotravinových spotrebiteľských výrobkov 569 hlasmi za, 13 proti, pričom nikto sa nezdržal hlasovania. Nové nariadenie zosúlaďuje platnú smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov s najnovším vývojom v oblasti digitalizácie a prudkým nárastom nakupovania cez internet.

Zlepšenie hodnotenia rizík

V snahe zabezpečiť, aby boli všetky výrobky uvádzané na trh bezpečné pre zákazníkov, obsahuje nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov opatrenia, ktoré majú zaručiť, aby sa počas hodnotení bezpečnosti brali do úvahy riziká pre najzraniteľnejších zákazníkov (napríklad deti), rodové aspekty, ako aj riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Dohľad nad trhom a internetové obchody

Nové nariadenie rozširuje povinnosti hospodárskych subjektov (ako sú výrobcovia, dovozcovia či distribútori), posilňuje právomoci orgánov dohľadu nad trhom a zavádza jasné povinnosti pre prevádzkovateľov online obchodov. V záujme zmierňovania rizík majú online obchody spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom, ktoré zase môžu online obchodom nariadiť, aby odstránili ponuky nebezpečných výrobkov alebo zablokovali prístup k nim, a to bezodkladne alebo najneskôr do dvoch pracovných dní.

Výrobky pochádzajúce z krajín mimo EÚ možno uviesť na trh len vtedy, keď je v Únii usadený hospodársky subjekt, ktorý je zodpovedný za ich bezpečnosť.

Efektívne postupy stiahnutia výrobku

Prepracovaná legislatíva zlepšuje postup pri stiahnutí výrobku od používateľa, keďže súčasná miera vracania výrobkov je naďalej nízka. Odhadom až jedna tretina spotrebiteľov v EÚ naďalej používa výrobky stiahnuté z používania.

Ak je nevyhnutné výrobok stiahnuť, spotrebiteľov o tom treba okamžite informovať, pričom sa im musí ponúknuť možnosť opravy, výmeny alebo vrátania peňazí. Spotrebitelia budú mať tiež právo podať sťažnosť alebo kolektívnu žalobu. Informácie o bezpečnosti výrobkov a možnostiach nápravy musia byť dostupné v jasnom a ľahko zrozumiteľnom jazyku. Takisto sa zmodernizuje systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch (portál Safety Gate), čo umožní takéto výrobky efektívnejšie odhaliť. Systém bude tiež prístupnejší pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Dita Charanzová (Renew, CZ) uviedla: „Vďaka tomuto zákonu chránime našich najzraniteľnejších spotrebiteľov, najmä deti. V roku 2020 pochádzalo 50 % výrobkov označených ako nebezpečné z Číny. Týmto zákonom sme urobili zásadný krok proti tým, ktorí v Európe nepredávajú bezpečné výrobky. Každý predaný výrobok musí mať niekoho, kto zaň preberá zodpovednosť v rámci EÚ. Nebezpečné produkty budú odstránené z webových stránok do dvoch dní. Spotrebitelia budú informovaní priamo prostredníctvom e-mailu, ak si kúpili nebezpečný produkt. Okrem toho budú mať právo na opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí, ak je výrobok stiahnutý. Po zavedení tohto zákona bude v Európe menej nebezpečných výrobkov.

Ďalší postup

Znenie nariadenia musí ešte formálne schváliť Rada pred jeho zverejnením v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnutím účinnosti. Nariadenie sa začne uplatňovať po 18 mesiacoch.

Súvislosti

V roku 2021 nakupovalo 73 % spotrebiteľov na internete (oproti 50 % v roku 2014) a v roku 2020 si 21 % spotrebiteľov objednalo tovarz krajiny mimo EÚ (v porovnaní s 8 % v roku 2014). Podľa výročnej správy systému Safety Gate za rok 2020 sa 26 % oznámení o nebezpečných výrobkoch týkalo výrobkov predávaných na internete, zatiaľ čo minimálne 62 % sa týkalo výrobkov z krajín mimo EÚ a EHP.

Nové pravidlá by mali spotrebiteľom v EÚ ušetriť približne 1 miliardu eur počas prvého roka a zhruba 5,5 miliardy eur v priebehu nasledujúceho desaťročia. Tým, že nové opatrenia znížia množstvo nebezpečných výrobkov na trhu, mali by zároveň znížiť škody vznikajúce spotrebiteľom v EÚ v dôsledku nehôd, ktoré sú výsledkom používania nebezpečných výrobkov a ktorým sa dalo predísť (podľa dnešných odhadov až 11,5 miliardy eur ročne). Zároveň by tieto opatrenia mali znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť (odhadom až 6,7 miliardy eur ročne).

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Je známe, že v Európskej únii máme najprísnejšie normy na bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť výrobkov. Potrebujeme však kontrolovať nielen výrobu v EÚ, ale aj výrobky, ktoré občania kupujú online a nechávajú si ich do EÚ priviezť. Online trhoviská budú musieť spĺňať nové povinnosti – výrobky sa budú môcť predávať na európskom trhu len vtedy, ak existuje výrobca, dovozca, alebo distribútor so sídlom v EÚ, ktorý je zodpovedný za ich bezpečnosť. Ak je potrebné výrobok stiahnuť z trhu, spotrebitelia musia byť informovaní priamo a musí im byť ponúknutá oprava, výmena alebo vrátenie peňazí. Nové pravidlá ušetria spotrebiteľom v EÚ približne 1 miliardu EUR každý rok, znížia škody spôsobené nehodami, ktoré zapríčinili nekvalitné výrobky a aj náklady na zdravotnú starostlivosť.“

Viac..  Europarlament si zvolil 14 nových podpredsedov, opäť uspel aj Martin Hojsík

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „S prudkým nárastom online nákupov sa zvyšovala aj hrozba, že sa spotrebitelia ľahko dostanú k výrobkom, ktoré nespĺňali nevyhnutné bezpečnostné požiadavky. Vítam, že vďaka tomuto nariadeniu nebude možné predávať výrobky, či už v tradičných obchodoch alebo v online predaji, pre ktoré na území EÚ neexistuje subjekt zodpovedný za ich bezpečnosť. Spotrebiteľ musí mať garantovanú možnosť opravy, alebo výmeny, prípadne až vrátane peňazí.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Vďaka spoločnému európskemu trhu, ktorý je prepojený so svetom, máme bezprecedentné možnosti. No nemôžeme zabúdať na ochranu spotrebiteľov, a to aj v prípade, že výrobok pochádza z krajiny mimo EÚ. Toto nariadenie zabezpečí, že všetky (nekonzumné) výrobky na európskom trhu budú mať zodpovedný subjekt tu v EÚ. Teda, ak je nejaká séria výrobku chybná, bude existovať zodpovedný subjekt, ktorý výrobky musí stiahnuť z trhu, a vám zabezpečiť náhradu. A to je správne. Bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí musí byť na prvom mieste.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Ak bude potrebné výrobok stiahnuť z trhu, podľa návrhu musia byť spotrebitelia o tom informovaní priamo. Samozrejme za podmienky, že predajca bude mať k dispozícii adresu spotrebiteľa. Toto opatrenie podľa mňa prispeje lacným spôsobom k dosiahnutiu pomerne veľkých úspor na strane spotrebiteľa, teda aj celej ekonomiky.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Navrhnuté nariadenie aktualizuje legislatívu EÚ o bezpečnosti výrobkov, keďže najmä technologický vývoj veľmi mení prostredie, v ktorom sa pohybujeme, a legislatívu stavia pred nové výzvy, napríklad pokiaľ ide o prepojenie výrobkov v rámci tzv. smart domácnosti. Oceňujem, že sa nariadenie zaoberá aj potenciálnymi negatívnymi vplyvmi digitálnych výrobkov na duševné zdravie, a to najmä u zraniteľných spotrebiteľov akými sú deti. Na túto tému dlhodobo upozorňujem a trvám na tom, že legislatíva musí tieto dopady reflektovať a chrániť zdravie v najvyššej možnej miere.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Vlastnosti výrobku , jeho zloženie , obal , návod na jeho montáž a uvedenie do prevádzky, dostupnosť, odporúčaný spôsob používania, označenie výstrah, údržba a likvidácia, podmienky skladovania a ďalšie údaje musia byť pre spotrebiteľa čitateľné a zrozumiteľné. A toto sa dá a musí dosiahnuť len „tvrdým“ sankcionovaním dodávateľa.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Naši občania si zaslúžia ochranu aj pri výrobkoch, ktoré si objednali z internetu. Nemôžeme ďalej tolerovať predaj, pri ktorom za bezpečnosť výrobku nezodpovedná nikto so sídlom v Európskej únii. Spotrebitelia musia mať rovnaké práva pri reklamácii výrobku, bez ohľadu na to, či si vec kúpili online alebo v kamennom obchode.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Hračky, kozmetika, či elektrospotrebiče – aj to sú niektoré z položiek, ktoré sa často objavujú na zozname nebezpečných výrobkov. Cieľom nariadenia je znížiť počet takýchto výrobkov na európskom trhu. Ich bezpečnosť sa bude posudzovať so zreteľom na všetky relevantné aspekty, ako aj špecifické, napríklad environmentálne, či zdravie-ohrozujúce riziká.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Nový mandát a prvý plenárny týždeň s novými výzvami a cieľmi. Buďte pri tom s nami. VIDEO

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices