Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Program Erasmus+: Nový medzinárodný projekt zameraný na boj proti antisemitizmu

Aktuálne sa spúšťa nový dvojročný projekt zameraný na boj proti antisemitizmu v Európe prostredníctvom vzdelávania. Projekt bude financovaný z programu Erasmus+ a bude ho vykonávať Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v partnerstve s Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Po jeho spustení bude organizácia UNESCO a jej partneri prostredníctvom prispôsobených činností spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ a pomáhať im pri rozvoji vzdelávacieho rozmeru ich národných plánov boja proti antisemitizmu. Na začiatku projektu oficiálne potvrdilo svoju účasť 11 krajín. Ide o Rakúsko, Belgicko (Wallonie-Bruxelles), Chorvátsko, Českú republiku, Francúzsko, Nemecko (Bádensko-Württembersko a Šlezvicko-Holštajnsko), Grécko, Taliansko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko.

Projekt by mal priniesť sériu výstupov, medzi ktorými budú vnútroštátne podujatia osobnej prezenčnej odbornej prípravy pre školiteľov učiteľov, tvorcov politík a organizácie občianskej spoločnosti, ako aj tematické online webináre pre školiteľov učiteľov a pedagógov zo všetkých členských štátov EÚ. Cieľom je podporovať učiteľov a pedagógov v boji proti konšpiračným teóriám a antisemitizmu v triedach. Projekt takisto pomôže posúdiť vnútroštátne učebné plány a kvalitu školských učebníc z hľadiska antisemitizmu v Európe a súčasnú pripravenosť učiteľov. V nadväznosti na to sa vypracujú odporúčania pre tvorcov politík na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Vzdelávanie zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní informovanosti mladých ľudí v súvislosti s predsudkami, extrémistickými naratívmi, konšpiračným myslením a ideológiami, ktoré sú hnacou silou diskriminácie a nenávisti. Medzi hlavné priority programu Erasmus+ patrí podpora začlenenia a rozmanitosti, čím program prispieva k sociálnej súdržnosti a posilňovaniu európskej identity a hodnôt Európskej únie. Tento projekt podporuje aj vzdelávací rozmer stratégie EÚ pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života.

Súvislosti

Je znepokojujúce, že antisemitizmus je v Európe i mimo nej opäť na vzostupe. Z prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) vyplýva, že deväť z desiatich Židov (89 %) v súčasnosti vo svojej krajine pociťuje narastajúcu nenávisť a diskrimináciu a 44 % mladých židovských Európanov sa stretáva s antisemitským obťažovaním. Z prieskumu takisto vyplýva, že 62 % Židov videlo alebo počulo osoby s nežidovským pôvodom tvrdiť, že holokaust je mýtus alebo že sa zveličuje. Okrem toho podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2019 o vnímaní antisemitizmu 53 % Európanov vníma popieranie holokaustu vo svojej krajine ako problém.

Viac..  Talianska antifašistka zadržaná v Maďarsku sa po zvolení do Európskeho parlamentu vrátila domov

V Európskej únii sú na základe rámcového rozhodnutia Rady o boji proti rasizmu a xenofóbii zakázané nenávistné prejavy súvisiace so schvaľovaním, popieraním alebo hrubým zľahčovaním holokaustu.

V roku 2021 prijala Európska komisia historicky prvú stratégiu EÚ pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života. Zameriava sa na predchádzanie a boj proti antisemitizmu vo všetkých podobách, na ochranu a podporu židovského života v EÚ, ako aj na vzdelávanie, výskum a pamiatku obetí holokaustu. Prispieva k tomu medzinárodné úsilie EÚ o vedenie celosvetového boja proti antisemitizmu. V rámci tejto stratégie EÚ Komisia poverila nezávislého experta vypracovaním správy s názvom Oblasť výskumu zameraného na súčasný antisemitizmus a židovský život: snaha o vytvorenie európskeho výskumného centra, ktorá bola uverejnená 31. marca 2023.

Jedným z hlavných cieľov európskeho vzdelávacieho priestoru je budovanie odolnejších a inkluzívnejších vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Opatrenia sú zamerané na riešenie nerovností už od raného veku a na oddelenie statusu a zázemia od dosiahnutého vzdelania a výsledkov.

Program Erasmus+ podporuje ciele rámca európskeho vzdelávacieho priestoru a Charty základných práv EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices