pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EK vyzýva na posilnenie digitálneho vzdelávania a rozvíjanie digitálnych zručností

Komisia prijala dva návrhy odporúčaní v kontexte Európskeho roka zručností na podporu členských štátov a sektora vzdelávania a odbornej prípravy pri poskytovaní vysokokvalitného, inkluzívneho a dostupného digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy v záujme rozvoja digitálnych zručností európskych občanov. Návrhy sa zaoberajú dvoma hlavnými spoločnými výzvami, ktoré spoločne identifikovali Komisia a členské štáty EÚ: 1) chýbajúci celovládny prístup k digitálnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a 2) ťažkosti pri vybavovaní ľudí potrebnými digitálnymi zručnosťami.

Posilnenie kľúčových umožňujúcich faktorov

Napriek pokroku a niekoľkým vynikajúcim príkladom inovácií spoločné úsilie zatiaľ neviedlo k systémovej digitálnej transformácii vo vzdelávaní a odbornej príprave. Členské štáty stále čelia problémom pri získavaní dostatočnej výšky investícií do infraštruktúry digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy, vybavenia a obsahu digitálneho vzdelávania, digitálnej odbornej prípravy (zvyšovania zručností) učiteľov a zamestnancov a monitorovania a hodnotenia politík digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy.

V návrhu „odporúčania Rady týkajúceho sa kľúčových faktorov umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie a odbornú prípravu“ sa všetky členské štáty vyzývajú, aby zabezpečili všeobecný prístup k inkluzívnemu a vysokokvalitnému digitálnemu vzdelávaniu a odbornej príprave s cieľom riešiť digitálnu priepasť, ktorá sa stala ešte zjavnejšou v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19. To by sa mohlo dosiahnuť vytvorením koherentného rámca pre investície, riadenie a odbornú prípravu učiteľov v záujme účinného a inkluzívneho digitálneho vzdelávania. Navrhujú sa v ňom usmernenia a opatrenia, ktoré môžu členské štáty zaviesť tak, aby uplatňovali celovládny prístup a prístup viacerých zainteresovaných strán, ako aj kultúru inovácií zdola nahor a digitalizácie pod vedením zamestnancov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Zlepšenie výučby digitálnych zručností

Druhá identifikovaná spoločná výzva súvisí s rozličnými úrovňami digitálnych zručností v rámci rôznych skupín obyvateľstva a schopnosťou vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy riešiť tieto rozdiely. Návrh „odporúčania Rady týkajúceho sa lepšieho rozvíjania digitálnych zručností vo vzdelávaní a v odbornej príprave“ sa zaoberá všetkými stupňami vzdelávania a odbornej prípravy. Vyzýva členské štáty, aby včas začali s rozvíjaním digitálnych zručností, a to koherentne a na všetkých stupňoch vzdelávania a odbornej prípravy. To možno zabezpečiť stanovením čiastkových cieľov a stanovením cielených intervencií pre osobitné „prioritné alebo ťažko dostupné skupiny“. V návrhu sa členské štáty vyzývajú, aby podporovali kvalitnú informatiku v školách, presadzovali rozvoj digitálnych zručností dospelých a riešili nedostatky v povolaniach v oblasti informačných technológií prijatím inkluzívnych stratégií.

Komisia je pripravená podporiť vykonávanie oboch návrhov uľahčením vzájomného učenia a výmen medzi členskými štátmi a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami prostredníctvom nástrojov EÚ, ako je Nástroj technickej podpory. Komisia takisto podporuje digitálne vzdelávanie a zručnosti prostredníctvom spolupráce v rámci európskeho centra digitálneho vzdelávania a prostredníctvom financovania EÚ, napríklad v rámci programu Erasmus+ a programu Digitálna EurópaFondu na spravodlivú transformáciuEurópskeho fondu regionálneho rozvojaEurópskeho sociálneho fondu plus a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnostiHorizontu Európa a nástroja NDICI – Globálna Európa.

Pilotný projekt týkajúci sa európskeho osvedčenia o digitálnych zručnostiach

Kľúčovým opatrením Komisie bude uľahčenie uznávania osvedčovania digitálnych zručností. Na tento účel Komisia zrealizuje v spolupráci s niekoľkými členskými štátmi pilotný projekt týkajúci sa európskeho osvedčenia o digitálnych zručnostiach. Cieľom osvedčenia je posilniť dôveru v osvedčovanie digitálnych zručností a jeho akceptovanie v celej EÚ. Ľuďom to pomôže, aby boli ich digitálne zručnosti široko, rýchlo a ľahko uznané zamestnávateľmi, poskytovateľmi odbornej prípravy a ďalšími aktérmi. Výsledky pilotného projektu sa predstavia v štúdii uskutočniteľnosti týkajúcej sa európskeho osvedčenia o digitálnych zručnostiach koncom roka. Konečné európske osvedčenie o digitálnych zručnostiach sa zavedie v roku 2024 na základe výsledkov pilotného projektu a zistení tejto štúdie.

Viac..  Eugen Jurzyca: Chcem, aby Slovák mohol pozerať MS v hokeji u svojho poskytovateľa, aj keď je fyzicky v inom členskom štáte

Ďalšie kroky

Komisia vyzýva členské štáty, aby urýchlene prijali dnešné návrhy dvoch odporúčaní Rady. Na základe úspešného štruktúrovaného dialógu a skupiny národných koordinátorov Komisia zriadi skupinu na vysokej úrovni pre digitálne vzdelávanie a zručnosti s cieľom podporiť vykonávanie týchto dvoch odporúčaní.

Súvislosti

Dva dnes predložené návrhy vychádzajú zo záverov štruktúrovaného dialógu o digitálnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach, počas ktorého Komisia v roku 2022 spolupracovala s členskými štátmi EÚ. Prostredníctvom „digitálneho desaťročia“ sa EÚ snaží zabezpečiť, aby 80 % dospelých malo aspoň základné digitálne zručnosti a aby do roku 2030 bolo v EÚ zamestnaných 20 miliónov odborníkov na IKT. Cieľom dialógu bolo zvýšiť záväzok v oblasti digitálneho vzdelávania a digitálnych zručností a pomôcť urýchliť úsilie na úrovni EÚ, aby Európa mohla splniť svoje cieľové hodnoty do roku 2030 v tejto oblasti. Návrhy sú okrem toho v súlade s kľúčovým pilierom solidarity a začlenenia v rámci európskych digitálnych práv a zásad, v ktorých sa uvádza, že každý by mal mať prístup k internetu a digitálnym zručnostiam, pričom sa na nikoho nezabudne.

V návrhoch sa riešia dve strategické priority akčného plánu digitálneho vzdelávania: podpora rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania a zlepšovanie digitálnych zručností a kompetencií pre digitálnu transformáciu. V akčnom pláne sa vyzýva na intenzívnejšiu spoluprácu na európskej úrovni v oblasti digitálneho vzdelávania s cieľom riešiť výzvy a príležitosti spojené s pandémiou COVID-19 a predstaviť príležitosti pre komunitu vzdelávania a odbornej prípravy (učiteľov a študentov), tvorcov politík, akademickú obec a výskumných pracovníkov na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni. Je kľúčovým faktorom realizácie vízie vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 a prispieva k dosiahnutiu cieľov Európskeho programu v oblasti zručnostíAkčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv a Digitálneho kompasu do roku 2030. Dnešný balík je vďaka podpore a zlepšovaniu digitálnych zručností Európanov aj kľúčovým výstupom Európskeho roka zručností.

Návrh vychádza z analýzy, ktorú vykonalo Spoločné výskumné centrum Komisie a v ktorej sa identifikujú hlavné poznatky a trendy, ktoré vyplynuli zo štruktúrovaného dialógu, výzvy na predloženie dôkazov a plánov odolnosti a obnovy členských štátov EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia víta politickú dohodu o Európskom roku zručností

Komisia víta politickú dohodu o Európskom roku zručností, ktorú dosiahol Európsky parlament a členské štáty. V …

Consent choices