Peter Pollák, europoslanec /OĽaNO, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Peter Pollák: EÚ musí pomôcť lesom aj mimo svojho územia

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Parlament prijal nový zákon na boj proti globálnemu odlesňovaniu

• v rokoch 1990 až 2020 bola odlesnená plocha väčšia než EÚ, pričom spotreba v EÚ zodpovedná za približne 10 % strát
• nové pravidlá sa vzťahujú na chov hovädzieho dobytka a pestovanie kakaa, kávy, palmového oleja, sóje, ťažbu dreva, kaučuku, dreveného uhlia a výrobky z tlačeného papiera
• ľudské práva a práva pôvodného obyvateľstva predstavujú dodatočné požiadavky

V záujme boja proti zmene klímy a strate biodiverzity nový zákon ukladá spoločnostiam povinnosť zaistiť, že výrobky predávané v EÚ neviedli k odlesňovaniu ani degradácii lesov.

Dovoz z určitých krajín alebo dovoz určitých surovín síce nebude zakázaný, ale spoločnosti budú môcť predávať výrobky v EÚ len vtedy, ak príslušní dodávatelia predložia tzv. vyhlásenie o náležitej starostlivosti, ktoré potvrdí, že príslušný výrobok nepochádza z oblasti, ktorá bola odlesnená a jeho výroba neviedla k degradácii lesov, najmä nenahraditeľných pralesov po 31. decembri 2020.

Podľa požiadaviek Parlamentu musia spoločnosti tiež preukázať, že tieto výrobky sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi krajiny výroby. To znamená, že boli dodržané ľudské práva a práva príslušného pôvodného obyvateľstva.

Výrobky, na ktoré sa právny predpis vzťahuje

Nové nariadenie sa vzťahuje na tieto výrobky: hovädzí dobytok, kakao, káva, palmový olej, sója a drevo vrátane výrobkov, ktoré tieto komodity obsahujú alebo pri ktorých výrobe boli niektoré z nich použité (napr. koža, čokoláda a nábytok), ako aj zvieratá, ktoré boli niektorou z týchto surovín kŕmené. Predpis vychádza z pôvodného návrhu Komisie. Počas rokovaní sa Parlamentu podarilo rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia na kaučuk, drevené uhlie, výrobky z tlačeného papiera a niektoré deriváty palmového oleja.

Parlament tiež rozšíril definíciu pojmu degradácia lesov, ktorá teraz zahŕňa aj premenu pralesov alebo prirodzene sa regenerujúcich lesov na lesné plantáže.

Kontroly založené na riziku

Komisia do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia na základe objektívnych a transparentných kritérií klasifikuje krajiny alebo ich časti na tie s nízkym, štandardným alebo vysokým rizikom. Na výrobky z krajín s nízkym rizikom sa bude môcť uplatniť postup zjednodušenej náležitej starostlivosti. Vykonávanie kontrol bude závisieť od miery rizika v príslušnej krajine: v prípade obchodovania s výrobkami z vysokorizikových krajín sa kontrola vykoná u 9 % hospodárskych subjektov, v prípade krajín so štandardným rizikom to budú 3 % a v prípade krajín s nízkym rizikom len 1 %.

Viac..  Europoslanec Pollák zverejnil príbeh chlapca, ktorý odpadol v ambulancii u lekára a nechali ho ležať na zemi. VIDEO

Spoločnosti budú musieť príslušným orgánom EÚ sprístupniť informácie, ako sú napríklad zemepisné súradnice. Orgány EÚ tak budú môcť pomocou satelitného monitorovania a analýzy DNA kontrolovať, odkiaľ výrobky skutočne pochádzajú.

Na hospodársky subjekt alebo obchodníka, ktorý poruší pravidlá, sa budú vzťahovať primerané a odrádzajúce sankcie. Maximálna výška pokuty pritom bude predstavovať najmenej 4 % jeho celkového ročného obratu v EÚ. Poslanci nariadenie schválili 552 hlasmi za, pričom 44 bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Christophe Hansen (EPP, LU) po hlasovaní uviedol: „Na pultoch našich supermarketov sa stále príliš často objavujú výrobky pokryté popolom z vypálených dažďových pralesov a nenávratne zničených ekosystémov. Výrobky, ktoré pôvodných obyvateľov pripravili o živobytie. Príliš často sa tak dialo bez vedomia spotrebiteľov. Preto som rád, že európski spotrebitelia si teraz môžu byť istí, že keď si dajú tabuľku čokolády alebo zaslúženú šálku kávy, nebudú sa nevedomky podieľať na odlesňovaní. Nový právny predpis má nielen obrovský význam pre náš boj proti zmene klímy a strate biodiverzity, ale mal by tiež prelomiť prekážky, ktoré nám bránia v prehlbovaní obchodných vzťahov s krajinami, ktoré majú rovnaké environmentálne hodnoty a ambície.“

Nariadenie musí teraz ešte formálne schváliť Rada (ministrov) EÚ. Do platnosti vstúpi 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Sám nikto nič v Európskom parlamente nedokáže zmeniť, preto ďakujem za pomoc a podporu. VIDEO

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices