colne urady
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Colná reforma EÚ: jednoduchšia, inteligentnejšia a bezpečnejšia colná únia

Komisia navrhla najambicióznejšiu a najkomplexnejšiu reformu colnej únie EÚ od jej založenia v roku 1968. Opatrenia z aktuálneho návrhu predstavujú pre colníctvo EÚ celosvetovo najpokrokovejšiu víziu založenú na údajoch, ktorá zásadne zjednoduší colné postupy pre podniky, najmä pre najdôveryhodnejších obchodníkov.

Reforma pojme výhody digitálnej transformácie a odľahčí administratívne náročné colné režimy – dohľad nad dovozom sa bude riadiť inteligentnejším prístupom založeným na údajoch, ktorý nahradí tradičné colné vyhlásenia. Colné orgány budú mať zároveň k dispozícii potrebné nástroje a zdroje, aby mohli dovoz riadne posudzovať a zastaviť ten, ktorý predstavuje pre EÚ, jej občanov a jej hospodárstvo skutočné riziko.

Dnešná reforma je reakciou na napätú situáciu, v ktorej dnes colné orgány EÚ pôsobia. Tá je spôsobená obrovským nárastom objemu obchodu, najmä elektronického obchodu, rýchlo rastúcim počtom noriem EÚ, ktoré sa musia na hraniciach kontrolovať, a zmenami geopolitickej reality poznačenej krízami. Colný rámec bude vďaka reforme uspôsobený na ekologickejšiu, digitálnejšiu éru, čo prispeje k tomu, že jednotný trh bude bezpečnejší a konkurencieschopnejší. Reformou sa pre obchodníkov zjednodušia a zefektívnia požiadavky na oznamovanie colných informácií, napríklad skrátením času potrebného na dokončenie procesov dovozu, poskytnutím jednotného rozhrania EÚ a uľahčením opakovaného použitia údajov. Reforma tak pomáha plniť cieľ predsedníčky von der Leyenovej znížiť takéto zaťaženie o 25 % bez toho, aby to ohrozilo súvisiace politické ciele.

Nový Colný orgán EÚ bude dohliadať na colné dátové centrum EÚ, ktoré bude akýmsi motorom nového systému. Toto dátové centrum časom nahradí existujúcu colnú IT infraštruktúru v členských štátoch EÚ, ktoré tak ušetria prevádzkové náklady vo výške až dvoch miliárd eur ročne. Nový orgán takisto pomôže zdokonaliť prístup EÚ k riadeniu rizík a colným kontrolám.

Nové partnerstvo s podnikmi

V zreformovanej colnej únii EÚ budú môcť podniky, ktoré chcú priviezť tovar do EÚ, zadať všetky informácie o svojich výrobkoch a dodávateľských reťazcoch v jedinom online prostredí: v novom colnom dátovom centre EÚ. Táto špičková technológia bude spracúvať údaje poskytované podnikmi a prostredníctvom strojového učenia, umelej inteligencie a ľudských zásahov bude príslušným orgánom poskytovať celostný 360-stupňový prehľad o dodávateľských reťazcoch a pohybe tovaru.

Podniky budú zároveň musieť pri predkladaní svojich colných informácií komunikovať len s jedným portálom a v prípade viacnásobných zásielok budú musieť predložiť údaje len raz. V niektorých prípadoch, keď sú obchodné procesy a dodávateľské reťazce úplne transparentné, budú môcť najdôveryhodnejší obchodníci (obchodníci so statusom „Trust and Check“ – dôveryhodní a preverovaní) prepustiť svoj tovar do obehu v EÚ bez akéhokoľvek aktívneho zásahu colných orgánov. Kategória „Trust and Check“ prehlbuje už existujúci program schválených hospodárskych subjektov (AEO) pre dôveryhodných obchodníkov.

Toto nové partnerstvo s podnikmi je prvé svojho druhu na svete. Predstavuje silný nový nástroj na podporu európskych podnikov, obchodu a otvorenej strategickej autonómie EÚ. Colné dátové centrum EÚ umožní, aby sa tovar dovážal do EÚ s minimálnym zásahom colných orgánov bez toho, aby to ohrozovalo splnenie požiadaviek na bezpečnosť, ochranu alebo boj proti podvodom.

Na základe dnešných návrhov bude dátové centrum fungovať pre zásielky elektronického obchodu od roku 2028, a následne pre ostatných dovozcov (na dobrovoľnom základe) od roku 2032, čo povedie k okamžitým výhodám a zjednodušeniam. Dôveryhodní a preverovaní obchodníci „Trust and Check“ budú takisto môcť všetok svoj dovoz colne vybaviť u colných orgánov členského štátu, v ktorom sú usadení, bez ohľadu na to, kde tovar vstupuje do EÚ. V rámci preskúmania v roku 2035 sa posúdi, či sa táto možnosť môže rozšíriť na všetkých obchodníkov od roku 2038, keď sa dátové centrum stane povinným.

Inteligentnejší prístup k colným kontrolám

Viac..  EÚ zintenzívnila boj proti rakovine, ktorej sa dá predchádzať očkovaním

Navrhovaný nový systém poskytne colným orgánom široký pŕehľad o dodávateľských reťazcoch a výrobných procesoch tovaru vstupujúceho do EÚ. Všetky členské štáty budú mať prístup k údajom v reálnom čase a budú schopné zoskupovať informácie tak, aby mohli rýchlejšie, konzistentnejšie a účinnejšie reagovať na riziká.

Ešte predtým, ako sa tovar vôbec začne prepravovať do EÚ, sa na analýzu a monitorovanie údajov a na predvídanie problémov použije umelá inteligencia. Colným orgánom EÚ to umožní sústrediť svoje úsilie a zdroje tam, kde sú najviac potrebné, teda na znemožnenie vstupu nebezpečného a nezákonného tovaru do Únie a presadzovanie čoraz väčšieho počtu právnych predpisov EÚ, ktorými sa zakazuje určitý tovar, ktorý porušuje spoločné hodnoty EÚ. Príkladom môže byť tovar súvisiaci so zmenou klímy, odlesňovaním či nútenou prácou. Tento nový systém pomôže tiež zabezpečiť riadny výber ciel a daní v prospech vnútroštátnych rozpočtov a rozpočtu EÚ.

Aby sa členské štáty mohli prednostne zamerať na správne zvolené riziká a koordinovať svoje kontroly a inšpekcie, najmä v čase krízy, informácie a odborné znalosti sa budú zhromažďovať a posudzovať na úrovni EÚ prostredníctvom nového Colného orgánu EÚ konajúceho na základe údajov poskytnutých cez colné dátové centrum. Nový režim podstatne zlepší spoluprácu medzi colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom a orgánmi presadzovania práva na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, a to aj na základe výmeny informácií prostredníctvom colného dátového centra.

Modernejší prístup k elektronickému obchodu

Dnešnou reformou sa z online platforiem stávajú kľúčoví aktéri, ktorí budú mať za úlohu zabezpečiť, aby tovar predávaný online do EÚ spĺňal všetky colné povinnosti. Ide o významný odklon od súčasného colného systému, ktorý ukladá túto zodpovednosť jednotlivým spotrebiteľom a dopravcom. Platformy budú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby sa clá a DPH platili pri nákupe, takže spotrebiteľov už pri doručení balíka nezaskočia skryté poplatky alebo nečakané papierovačky. Keďže online platformy sa stanú oficiálnymi dovozcami, spotrebitelia v EÚ si budú môcť byť istí, že všetky clá boli zaplatené a že ich nákupy sú bezpečné a v súlade s environmentálnymi, bezpečnostnými a etickými normami EÚ.

Reformou sa zároveň zruší súčasný prah, vďaka ktorému je tovar s nižšou hodnotou ako 150 eur oslobodený od cla, čo vrchovato zneužívajú podvodníci. Až 65 % takýchto balíkov vstupuje v súčasnosti do EÚ s deklarovanou nižšou hodnotou, aby sa z nich nemuseli platiť dovozné clá.

Reforma takisto zjednodušuje výpočet cla pre najbežnejší tovar s nízkou hodnotou kupovaný z krajín mimo EÚ. Z tisícich možných kategórií ciel sa tak stanú len štyri. Vďaka tomu bude oveľa jednoduchšie vypočítať clá pre malé balíky. Platformám aj colným orgánom to pomôže lepšie riadiť jednu miliardu nákupov uskutočnených každý rok v elektronickom obchode, ktoré vstupujú do EÚ. Odstráni sa tým aj priestor na prípadné podvody. Očakáva sa, že nový režim prispôsobený pre elektronický obchod prinesie dodatočné colné príjmy vo výške jednej miliardy eur ročne.

Súvislosti

Dnešná reforma je naplnením prísľubu predsedníčky von der Leyenovej „pozdvihnúť colné orgány EÚ na ďalšiu úroveň“ a vychádza najmä z odporúčaní skupiny odborníkov pre budúcnosť colníctva z roku 2022. Legislatívne návrhy sa teraz zašlú Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie na schválenie a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru na konzultáciu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ schválili reformu trhu s elektrickou energiou, ochráni spotrebiteľov

Ministri členských krajín Európskej únie (EÚ) zodpovední za oblasť energetiky v utorok v Bruseli odobrili …

Consent choices