lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Boj s antimikrobiálnou rezistenciou: Obozretné využívanie antibiotík a výskum

Europarlament vo štvrtok prijal odporúčania týkajúce sa koordinovanej reakcie EÚ na ohrozenie zdravia, ktoré predstavuje antimikrobiálna rezistencia.

V uznesení prijatom 525 hlasmi za, pričom 2 boli proti a 33 sa zdržalo hlasovania poslanci uviedli, že úspešné riešenie antimikrobiálnej rezistencie (AMR) si vyžaduje obozretné používanie antibiotík u ľudí a zvierat, vhodné opatrenia zamerané na prevenciu a kontrolu infekcií a ďalší výskum a vývoj nových antimikrobiálnych látok a alternatív k antimikrobiálnym látkam.

Poslanci tiež uviedli, že ak sa opatrenia odporúčané členským štátom ukážu ako nedostatočné, budú potrebné ďalšie legislatívne opatrenia na úrovni EÚ.

Vnútroštátne opatrenia na prevenciu, monitorovanie a obmedzenie šírenia antimikrobiálnej rezistencie

V texte sa krajiny EÚ vyzývajú, aby zaviedli, vykonávali a pravidelne aktualizovali (aspoň každé dva roky) „národné akčné plány“ proti AMR ako prioritu svojich vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti.

S cieľom podporiť obozretné používanie antimikrobiálnych látok pre ľudské zdravie chcú poslanci zlepšiť zber údajov vrátane údajov v reálnom čase, a to tak o AMR, ako aj o spotrebe antimikrobiálnych látok. Takisto žiadajú Komisiu, aby vytvorila databázu na úrovni EÚ.

Riešenie spotreby antimikrobiálnych látok

Hoci súhlasia s cieľom znížiť do roku 2030 celkovú ľudskú spotrebu antibiotík v EÚ o 20 %, poslanci trvajú na tom, že vnútroštátne opatrenia musia tiež zabezpečiť, aby aspoň 70 % spotrebovaných antibiotík patrilo do „prístupovej skupiny“ vymedzenej v klasifikácii WHO AWaRe (antibiotiká, ktoré sú účinné proti širokému spektru bežne sa vyskytujúcich patogénov a zároveň vykazujú nižší potenciál rezistencie).

Podpora výskumu a prevencia nedostatku liekov

V uznesení sa členské štáty a Komisia vyzývajú, aby podporovali výmenu výskumných údajov a technologické inovácie v oblasti odhaľovania, prevencie a liečby infekcií u ľudí spôsobených patogénmi rezistentnými voči antimikrobiálnym látkam. V tejto súvislosti poslanci tvrdia, že vytvorenie európskeho partnerstva by malo zahŕňať všetky zainteresované strany (priemysel, organizácie pacientov, akademickú obec) a malo by byť prístupné pre malé a stredné podniky.

Zdôrazňujú význam koordinácie vnútroštátnych iniciatív v oblasti výroby, obstarávania a vytvárania zásob s cieľom zabrániť nedostatku liekov a výrazne zlepšiť kontinuitu dodávok antimikrobiálnych látok a iných protiopatrení proti antimikrobiálnej rezistencii v EÚ.

Viac..  Pred 70 rokmi vstúpil do platnosti Európsky dohovor o ľudských právach

Ďalší postup

Očakáva sa, že členské štáty prijmú návrh Komisie na odporúčanie Rady o boji proti antimikrobiálnej rezistencii v polovici júna.

Súvislosti

Komisia 26. apríla 2023 navrhla Komisia odporúčanie Rady o zintenzívnení opatrení EÚ na boj proti antimikrobiálnej rezistencii v rámci prístupu „Jedno zdravie“ ako súčasť reformy farmaceutických právnych predpisov EÚ.

V roku 2019 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila AMR za jednu z desiatich najväčších globálnych hrozieb pre verejné zdravie, ktorým ľudstvo čelí. V júli 2022 Komisia identifikovala antimikrobiálnu rezistenciu ako jednu z troch hlavných zdravotných hroziebBaktérie rezistentné voči antibiotikám každoročne spôsobujú viac ako 670 000 infekcií a približne 33 000 ľudí v EÚ/EHP v dôsledku toho zomrie.

Prijatím tohto uznesenia Parlament reaguje na očakávania občanov s cieľom zabezpečiť, aby všetci Európania mali prístup k zdravým potravinám a zdravému životnému štýlu, a zaručiť im rovnaký prístup k zdraviu, ako sa uvádza v návrhoch 7 ods. 1, 7 ods. 5 a 10 ods. 1Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O mam

Odporúčame pozrieť

lieky

Eurobarometer: polovica Európanov stále verí, že antibiotiká zabíjajú vírusy

V predvečer Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách (Európsky deň antibiotík) nám celoeurópsky prieskum o …

Consent choices