ekonomika
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia predkladá upravený balík k rozpočtu EÚ pre ďalšiu generáciu vlastných zdrojov

Európska komisia splnila záväzok, ktorý vyplynul z rokovaní o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 až 2027, a dokončila svoj návrh ďalšej generácie vlastných zdrojov. Aktuálny balík zahŕňa nový dočasný štatistický vlastný zdroj založený na ziskoch spoločností. Komisia v nadväznosti na politickú dohodu o balíku Fit for 55, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby politiky EÚ prispievali ku klimatickej neutralite nášho kontinentu, takisto predkladá zmeny návrhov týkajúcich sa vlastných zdrojov na základe systému obchodovania s emisiami (ETS) a mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM) v porovnaní s pôvodnými návrhmi z decembra 2021.

Dnešným návrhom sa dokončuje a aktualizuje balík pre ďalšiu generáciu vlastných zdrojov do rozpočtu, ktorý bol predložený v decembri 2021. V balíku boli navrhnuté tri zdroje príjmov: prvý založený na príjmoch z obchodovania s emisiami (ETS), druhý založený na zdrojoch vytvorených navrhovaným mechanizmom uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a tretí je založený na podiele zostatkových ziskov od nadnárodných spoločností, ktorý sa na základe nedávnej dohody OECD/G20 o prerozdelení práv na zdaňovanie („prvý pilier“) prerozdelí členským štátom EÚ. Balík je dnes doplnený štatistickým vlastným zdrojom, prepojeným s podnikovým sektorom. Po nadobudnutí účinnosti tento súbor nových vlastných zdrojov zabezpečí primerané dlhodobé financovanie rozpočtu vrátane splatenia nástroja NextGenerationEU.

Predsedníčka Európskej komisie von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Dnešný návrh dopĺňa náš návrh na stabilné nové vlastné zdroje na financovanie rozsiahlych investícií z nástroja NextGenerationEU do obnovy a odolnosti EÚ prostredníctvom štyroch nových vlastných zdrojov pre rozpočet EÚ. Členské štáty majú teraz k dispozícii všetky prvky na dosiahnutie rýchlej dohody a zabezpečenie financovania rozpočtu EÚ.“

Nový dočasný štatistický vlastný zdroj založený na ziskoch spoločností

Európsky parlament, Rada a Komisia sa v roku 2020 spoločne dohodli, že by sa mal navrhnúť vlastný zdroj prepojený s podnikovým sektorom. Nový štatistický vlastný zdroj založený na ziskoch spoločností bude dočasný a bude nahradený možným príspevkom z rámca Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov (BEFIT), keď ho navrhnú a jednomyseľne schvália všetky členské štáty.

Medzitým sa dnes predložený vlastný zdroj vypočíta ako 0,5 % hypotetického základu zisku spoločností v EÚ, čo je ukazovateľ vypočítaný Eurostatom na základe štatistík národných účtov.

Nejde o daň pre spoločnosti, ani o zvýšenie nákladov spoločností na dodržiavanie predpisov. Bude to vnútroštátny príspevok platený členskými štátmi na základe hrubého prevádzkového prebytku sektorov finančných a nefinančných korporácií, ktorý by pomohol vyvážiť súbor vlastných zdrojov a ďalej diverzifikovať zdroje príjmov rozpočtu EÚ.

Štatistický vlastný zdroj založený na ziskoch spoločností by od roku 2024 priniesol príjmy vo výške približne 16 mld. eur (v cenách roku 2018) ročne.

Úprava vlastného zdroja založeného na ETS

Po zvýšení ceny uhlíka na približne 80 eur za tonu CO2 v roku 2022 (z 55 eur v roku 2021) sa príjmy členských štátov zo systému obchodovania s emisiami (ETS) v priebehu dvoch rokov zdvojnásobili na takmer 30 mld. eur v roku 2022. Očakáva sa, že ceny zostanú v nasledujúcich rokoch výrazne nad 55 eur za tonu CO2. V porovnaní so svojím pôvodným návrhom z decembra 2021 Komisia navrhuje zvýšiť sadzbu výberu pre vlastný zdroj založený na ETS na 30 % zo všetkých príjmov generovaných obchodovaním s emisiami v EÚ, a to z pôvodne navrhnutých 25 %. Očakáva sa, že to od roku 2024 prinesie príjmy do rozpočtu EÚ vo výške približne 7 mld. eur (v cenách roku 2018) ročne. Tie by sa od roku 2028 mali zvýšiť na približne 19 mld. eur ročne, keď do rozpočtu EÚ pribudnú aj príjmy z nového ETS. Ročné príjmy z ETS pridelené členským štátom by zároveň mohli presiahnuť 46 mld. eur, čím by výrazne presahovali očakávania v čase predloženia návrhu Fit for 55.

Viac..  EÚ má dohodu, že výnosy zo zmrazených ruských aktív pôjdu v prospech Ukrajiny

Úprava mechanizmu CBAM

Komisia s ohľadom na balík Fit for 55 navrhuje aj technickú úpravu kontrolného rámca mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM) s cieľom zosúladiť svoj pôvodný návrh týkajúci sa vlastného zdroja s prijatým znením. Očakáva sa, že tento zdroj príjmov prinesie do rozpočtu EÚ približne 1,5 mld. eur ročne od roku 2028.

Ďalšie kroky

Dnešný návrh bude podkladom pre rokovania s členskými štátmi v Rade o ďalšej generácii vlastných zdrojov rozpočtu.

V legislatívnych rokovaniach o prvom návrhu z decembra 2021 sa dosiahol obmedzený pokrok. Zatiaľ čo druhý návrh týkajúci sa nových vlastných zdrojov mal pôvodne termín do roku 2024, Komisia sa rozhodla predložiť ho skôr, aby členské štáty mali k dispozícii všetky prvky na to, aby sa zapojili do rokovaní v rámci dohodnutého plánu. Komisia vyzýva Radu, aby tieto rokovania urýchlila.

Súvislosti

Rozpočet EÚ sa v súčasnosti financuje zo štyroch vlastných zdrojov. Zavedenie nových zdrojov príjmov bolo pre tvorcov politík EÚ dlhodobou ambíciou, pretože by to prinieslo tieto výhody:

  • zníženie váhy vlastného zdroja založeného na hrubom národnom dôchodku (HND) v rozpočte EÚ,
  • reforma systému vlastných zdrojov na podporu priorít EÚ, a to navrhnutím nových vlastných zdrojov, ktoré prinášajú ďalšie výhody v rámci toku fiškálnych príjmov;
  • zavedenie viac diverzifikovaných a odolnejších typov vlastných zdrojov, ktoré priamo súvisia s právomocami, cieľmi a prioritami EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia podporí 170 nových projektov, mení reformný program členských štátov na konkrétne opatrenia

Komisia vybrala nové kolo 170 projektov v rámci Nástroja technickej podpory (TSI) s cieľom podporiť členské štáty pri …

Consent choices