Unia kapitalovych trhov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nové pravidlá pri zrážkovej dani v EÚ: zefektívnenie postupov

Európska komisia navrhla nové pravidlá na zefektívnenie a zabezpečenie postupov pri zrážkovej dani v EÚ pre investorov, finančných sprostredkovateľov (napr. banky) a daňové správy členských štátov. Táto iniciatíva, ktorá je kľúčovým prvkom oznámenia o zdaňovaní podnikov v 21. storočí a akčného plánu Komisie v oblasti únie kapitálových trhov z roku 2020, podporí spravodlivejšie zdaňovanie, boj proti daňovým podvodom a cezhraničné investície v celej EÚ.

Pojem „zrážková daň“ sa vzťahuje napríklad na situáciu, keď je investor so sídlom v jednom členskom štáte EÚ povinný platiť daň z úrokov alebo dividend získaných v inom členskom štáte. Takáto situácia sa často týka cezhraničných investorov. Mnohé členské štáty EÚ podpísali zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré zabraňujú dvojitému zdaneniu toho istého jednotlivca alebo spoločnosti. Tieto zmluvy umožňujú cezhraničnému investorovi požiadať o vrátenie prípadnej nadmernej dane zaplatenej v inom členskom štáte.

Problém spočíva v tom, že tieto postupy vracania sú často zdĺhavé, nákladné a komplikované, čo spôsobuje frustráciu investorov a odrádza od cezhraničného investovania v rámci EÚ a do EÚ. V súčasnosti sú postupy v oblasti zrážkovej dane uplatňované v jednotlivých členských štátoch veľmi odlišné. Investori si musia poradiť s viac než 450 rôznymi tlačivami v celej EÚ, z ktorých väčšina je dostupná len v úradnom jazyku daného štátu. Pri škandáloch Cum/Ex a Cum/Cum sa takisto ukázalo, ako možno zneužiť postupy vrátenia dane: straty daňových príjmov v dôsledku týchto praktík sa za roky 2000 – 2020 odhadujú na 150 miliárd eur.

Kľúčové opatrenia, ktoré boli dnes navrhnuté, uľahčia život investorom, finančným sprostredkovateľom a vnútroštátnym daňovým orgánom:

  • Vďaka spoločnému digitálnemu potvrdeniu EÚ o daňovej rezidencii sa postupy úľavy pri zrážkovej dani zrýchlia a zefektívnia. Investori s diverzifikovaným portfóliom v EÚ budú napríklad potrebovať len jedno digitálne potvrdenie o daňovej rezidencii, aby mohli počas kalendárneho roka viackrát požiadať o vrátenie dane. Digitálne potvrdenie o daňovej rezidencii by sa malo vydať do jedného pracovného dňa od podania žiadosti. V súčasnosti sa vo väčšine členských štátov stále používajú postupy založené na papierových tlačivách.
  • Dva zrýchlené postupy dopĺňajúce súčasný štandardný postup vrátenia dane: postup „úľavy na dani pri zdroji“ a systém „rýchleho vrátenia dane“, ktoré urýchlia a zharmonizujú postup úľav v celej EÚ. Členské štáty si budú môcť vybrať, ktorý z nich budú používať – a môžu si zvoliť aj ich kombináciu.
    • V rámci postupu „úľavy na dani pri zdroji“ je sadzba dane, ktorá sa uplatňuje v čase vyplatenia dividend alebo úrokov, priamo založená na platných pravidlách zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
    • V rámci postupu „rýchleho vrátenia dane“ sa počiatočná platba vykoná s prihliadnutím na sadzbu zrážkovej dane členského štátu, v ktorom sa dividendy alebo úroky vyplácajú, ale vrátenie preplatku na daniach sa uskutoční do 50 dní od dátumu tejto platby.
Viac..  Komisia navrhuje reformu hodnotenia chemických látok, zvyšuje bezpečnosť

Odhaduje sa, že tieto štandardizované postupy by investorom ušetrili približne 5,17 miliardy eur ročne.

  • Štandardizovaná oznamovacia povinnosť poskytne vnútroštátnym daňovým správam potrebné nástroje, aby mohli kontrolovať oprávnenosť na zníženú sadzbu a na odhaľovať možné zneužívanie pravidiel. Certifikovaní finanční sprostredkovatelia budú musieť vyplatenie dividend alebo úrokov oznámiť príslušnej daňovej správe, aby táto mohla transakciu vysledovať. Veľkí finanční sprostredkovatelia z EÚ budú mať povinnosť prihlásiť sa do národného registra certifikovaných finančných sprostredkovateľov. Tento register bude na dobrovoľnom základe otvorený aj pre finančných sprostredkovateľov z krajín mimo EÚ a menších finančných sprostredkovateľov z EÚ.  Daňovníci investujúci v EÚ prostredníctvom certifikovaných finančných sprostredkovateľov budú mať možnosť využívať zrýchlené postupy pri zrážkovej dani a budú sa môcť vyhnúť dvojitému zdaneniu dividend. Čím viac finančných sprostredkovateľov sa prihlási do registra, tým ľahšie budú daňové orgány spracúvať žiadosti o vrátenie dane bez ohľadu na použitý postup.

Ďalšie kroky

Tento návrh by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027 po tom, ako ho prijmú členské štáty.

Súvislosti

Aktuálny návrh je len jednou z iniciatív Komisie zameraných na zjednodušenie postupov pre podniky a na boj proti nekalým daňovým praktikám. Ministri financií prijali v decembri 2022 návrh Komisie na smernicu Rady o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v EÚ. V máji 2023 sa navyše dosiahla politická dohoda o nových pravidlách daňovej transparentnosti pre všetkých poskytovateľov služieb, ktorí uľahčujú transakcie s kryptoaktívami pre zákazníkov, ktorí sú rezidentmi v EÚ. Návrh je tiež kľúčovým prvkom akčného plánu Komisie v oblasti únie kapitálových trhov z roku 2020.

O mam

Odporúčame pozrieť

Summit G20

Ministri financií G20 schválili 15-percentnú minimálnu korporátnu daň

Ministri financií organizácie G20 na zasadaní v Benátkach schválili revíziu medzinárodného zdaňovania, vrátane 15-percentnej minimálnej …

Consent choices