osobne udaje
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nové, prísnejšie pravidlá o ochrane údajov v cezhraničných prípadoch

Komisia v utorok predložila nový právny predpis na zjednodušenie spolupráce medzi orgánmi pre ochranu údajov pri presadzovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov v cezhraničných prípadoch. Novým nariadením sa stanovujú konkrétne procesné pravidlá pre orgány pri uplatňovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov v prípadoch, ktoré sa týkajú jednotlivcov nachádzajúcich sa vo viac ako jednom členskom štáte. Zavedie sa ním napríklad povinnosť vedúceho orgánu pre ochranu údajov zaslať dotknutým partnerom „zhrnutie kľúčových problémov“. V ňom vedúci orgán pre ochranu údajov určí hlavné prvky vyšetrovania a svoje stanoviská k prípadu, čím sa partnerom umožní, aby včas poskytli svoje stanoviská. Návrh prispeje k zníženiu nezhôd a uľahčí konsenzus orgánov v počiatočných fázach procesu.

Novými pravidlami sa objasní, čo musia jednotlivci predložiť pri podávaní sťažnosti, a zabezpečí sa, aby boli primerane zapojení do procesu. Pokiaľ ide o podniky, novými pravidlami sa objasnia ich práva na riadny proces, ak orgán pre ochranu údajov vyšetruje možné porušenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pravidlá preto prinesú rýchlejšie riešenie prípadov, a to znamená rýchlejšie opravné prostriedky pre jednotlivcov a väčšiu právnu istotu pre podniky. Pokiaľ ide o orgány pre ochranu údajov, nové pravidlá uľahčia spoluprácu a zvýšia efektívnosť presadzovania.

Harmonizácia procesných práv v cezhraničných prípadoch

V novom nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá na podporu hladkého fungovania mechanizmu spolupráce a konzistentnosti zriadeného všeobecným nariadením o ochrane údajov, pričom sa harmonizujú pravidlá v týchto oblastiach:

  • práva sťažovateľov: Návrhom sa harmonizujú požiadavky na prípustnosť cezhraničnej sťažnosti. Odstraňujú sa tým súčasné prekážky, ktoré vznikajú v dôsledku toho, že orgány pre ochranu údajov postupujú podľa rôznych pravidiel. V návrhu sa stanovujú spoločné práva sťažovateľov na vypočutie v prípadoch, keď sú ich sťažnosti úplne alebo čiastočne zamietnuté. Ak sa sťažnosť vyšetruje, v návrhu sa stanovujú pravidlá pre náležité zapojenie sťažovateľov;
  • práva vyšetrovaných strán (prevádzkovateľov a sprostredkovateľov): V návrhu sa vyšetrovaným stranám poskytuje právo na vypočutie Európskym výborom na ochranu údajov (EDPB) v kľúčových fázach postupu, a to aj počas riešenia sporu, a objasňuje sa obsah administratívneho spisu a práva strán na prístup k spisu;
  • zjednodušenie spolupráce a riešenia sporov: Podľa návrhu budú môcť orgány pre ochranu osobných údajov poskytovať svoje stanoviská v ranom štádiu vyšetrovaní a využívať všetky nástroje spolupráce, ktoré poskytuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ako sú spoločné vyšetrovania a vzájomná pomoc. Tieto ustanovenia posilnia vplyv orgánov pre ochranu osobných údajov na cezhraničné prípady, uľahčia včasné dosiahnutie konsenzu vo vyšetrovaní a znížia neskoršie nezhody. V návrhu sa stanovujú podrobné pravidlá na uľahčenie rýchleho dokončenia mechanizmu riešenia sporov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a stanovujú sa spoločné lehoty pre cezhraničnú spoluprácu a riešenie sporov.

Harmonizáciou týchto procesných aspektov sa podporí včasné dokončenie vyšetrovaní a poskytnutie rýchlych opravných prostriedkov pre jednotlivcov.

Súvislosti

Je zjavné, že všeobecné nariadenie o ochrane údajov funguje. Návrh Komisie nemá vplyv na žiadne podstatné prvky všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako sú práva dotknutých osôb, povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ani na zákonné dôvody spracúvania osobných údajov stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov. Od nadobudnutia účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov bolo v registri prípadov EDPB vytvorených viac ako 2 000 prípadov „jednotného kontaktného miesta“ a bolo prijatých 711 konečných rozhodnutí. V niektorých prípadoch boli uložené pokuty vo výške stoviek miliónov EUR. Ďalšia správa o uplatňovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov má byť predložená v roku 2024.

Viac..  Nemecko chce, aby EÚ zvážila sankcie voči extrémistom z radov osadníkov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov presadzujú nezávislé vnútroštátne orgány pre ochranu údajov, ako aj vnútroštátne súdy. V prípadoch, keď prebieha spracúvanie alebo podstatne ovplyvňuje dotknuté osoby vo viac ako jednom členskom štáte, sa na presadzovanie podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov uplatňuje systém „jednotného kontaktného miesta“. To znamená, že orgán pre ochranu údajov krajiny, v ktorej má vyšetrovaný subjekt sídlo, vykonáva vyšetrovanie v spolupráci s inými dotknutými orgánmi pre ochranu osobných údajov. Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov orgány pre ochranu osobných údajov spolupracujú s cieľom dosiahnuť konsenzus o uplatňovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov v cezhraničných prípadoch. Ak orgány pre ochranu údajov nie sú schopné dosiahnuť konsenzus, vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa stanovuje riešenie sporov prostredníctvom Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB).

Pri presadzovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov orgány pre ochranu osobných údajov uplatňujú vnútroštátne procesné pravidlá. Komisia vo svojej správe z roku 2020 o uplatňovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov uviedla, že procesné rozdiely uplatňované orgánmi pre ochranu osobných údajov bránia hladkému a účinnému fungovaniu mechanizmov spolupráce a riešenia sporov v rámci všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V októbri 2022 EDPB zaslal Komisii zoznam obsahujúci návrhy na zjednodušenie a zlepšenie niektorých procesných aspektov s cieľom posilniť spoluprácu a dosiahnuť rýchlejšiu nápravu pre dotknuté osoby.

Týmto návrhom sa riešia podnety širokej škály zainteresovaných strán vrátane EDPB, zástupcov občianskej spoločnosti, podnikov, akademickej obce a právnikov, ako aj členských štátov. Od februára do marca 2023 Komisia uverejnila výzvu na predkladanie dôkazov, v rámci ktorej získala spätnú väzbu od širokej škály zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti a odvetvových združení. Komisia takisto na žiadosť zorganizovala dvojstranné zasadnutia týkajúce sa návrhu so zástupcami občianskej spoločnosti, vnútroštátnymi orgánmi a organizáciami zastupujúcimi jednotlivé odvetvia.

O mam

Odporúčame pozrieť

mobil

Mobilné dáta nesmú byť využívané v rozpore s pravidlami EÚ, upozorňujú europoslanci

Využívanie mobilných dát s cieľom zmapovať šírenie ochorenia COVID-19 musí byť v súlade s pravidlami …

Consent choices