Správa o strategickom výhľade z roku 2023: udržateľnosť a dobré podmienky na život

Európska komisia predstavila správu o strategickom výhľade z roku 2023, v ktorej analyzuje otvorenú strategickú autonómiu Európy založenú na udržateľnosti a dobrých podmienkach ľudí na život a navrhuje, ako sa k nej dopracovať.

EÚ sa vydala na cestu hlbokej a ambicióznej transformácie, cez ktorú chce v najbližších desaťročiach dosiahnuť klimatickú neutralitu a udržateľnosť. Tento prechod na udržateľnosť bude mať zásadný vplyv na posilnenie otvorenej strategickej autonómie EÚ, jej dlhodobú konkurencieschopnosť, zachovanie jej modelu sociálneho trhového hospodárstva a upevnenie jej postavenia globálneho lídra v novom hospodárstve s nulovou bilanciou emisií. Ak má EÚ uspieť, bude sa musieť zaoberať viacerými výzvami a prijať rozhodnutia, ktoré budú meniť naše spoločnosti a hospodárstva v nebývalom tempe a rozsahu.

Správa z roku 2023 poskytuje prehľad týchto výziev a navrhuje desať oblastí, v ktorých treba zasiahnuť, aby bola transformácia úspešná. S cieľom poskytnúť tvorcom politík ekonomické ukazovatele, ktoré zahŕňajú aj dobré podmienky na život, sa navrhuje upraviť hrubý domáci produkt (HDP) tak, aby sa zohľadňoval rôzne faktory, napr. zdravie a životné prostredie. Týmto prístupom sa posilní otvorená strategická autonómia a globálne postavenie EÚ v jej úsilí o odolné hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií.

Prekonávanie kľúčových sociálnych a hospodárskych výziev

Keďže EÚ prechádza na udržateľnosť, ktorá má hospodársku aj sociálnu stránku, čelí viacerým výzvam. Napríklad:

 • Geopolitické zmeny formujú verejnú mienku a konanie vlád na celom svete, pričom sa spochybňuje medzinárodná spolupráca v globálnych otázkach, ako je zmena klímy alebo energetická transformácia.
 • Potrebujeme nový hospodársky model zameraný na dobré podmienky ľudí a prírody na život, oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov a prejsť na udržateľnejšiu výrobu a spotrebu. Až 75 % podnikov eurozóny je do veľkej miery závislých od prírodných zdrojov. Hospodárska, sociálna a environmentálna udržateľnosť sú neoddeliteľne prepojené.
 • Rastie dopyt po primeraných zručnostiach pre udržateľnú budúcnosť. Pre konkurencieschopnosť EÚ bude mať zásadný význam dostupnosť pracovníkov vybavených vhodnými technickými a mäkkými zručnosťami: 85 % firiem EÚ v súčasnosti nemá zamestnancov so spôsobilosťami potrebnými na zvládnutie súbežnej zelenej a digitálnej transformácie.
 • Prechod na udržateľnosť si vyžaduje bezprecedentné investície. Jej dosiahnutie bude závisieť od dostatočného financovania z verejného aj súkromného sektora.

Kľúčové oblasti, v ktorých treba konať

V dnešnej správe sa uvádza desať oblastí, v ktorých musia naše politiky reagovať, aby sa pri prechode na udržateľnosť nestratili z dohľadu dobré podmienky ľudí a spoločnosti na život. Treba:

 1. zabezpečiť novú európsku sociálnu zmluvu s obnovenou sociálnou politikou a zameraním sa na vysokokvalitné sociálne služby,
 2. prehĺbiť jednotný trh, na ktorom sa presadí odolné hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií so zameraním na otvorenú strategickú autonómiu a hospodársku bezpečnosť,
 3. zveľadiť ponuku EÚ na svetovej scéne, aby sa upevnila spolupráca s kľúčovými partnermi,
 4. podporiť posun vo výrobe a spotrebe k udržateľnosti, zamerať sa na reguláciu a podporovať vyvážený životný štýl,
 5. prejsť na „Európu investícií“ prijatím verejných opatrení na uvoľnenie finančných tokov potrebných na súbežnú transformáciu,
 6. zabezpečiť, aby výdavky verejnej správy zodpovedali udržateľnosti, zavedením efektívneho daňového rámca a verejných výdavkov,
 7. ďalej posúvať politické a hospodárske ukazovatele k udržateľným a inkluzívnym podmienkam na život, a to aj prispôsobením HDP rôznym faktorom,
 8. zabezpečiť, aby všetci Európania mohli prispievať k transformácii, zvýšením účasti na trhu práce a zameraním sa na budúce zručnosti,
 9. posilniť demokraciu, pričom základom politík bude generačná spravodlivosť, ktorá zvýši podporu zmien,
 10. doplniť civilnú ochranu „civilnou prevenciou“ posilnením súboru nástrojov EÚ v oblasti pripravenosti a reakcie.
Viac..  Politico: Chystaná správa EK o pokroku kandidátov poteší Ukrajinu a Moldavsko

Ďalší postup

Správa o výhľade z roku 2023 sa predloží členským štátom EÚ na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti 10. júla. Očakáva sa, že táto správa Komisie bude spolu s prácou španielskeho predsedníctva Rady EÚ na výhľade slúžiť aj ako podklad pre diskusiu vedúcich predstaviteľov na neformálnom zasadnutí Európskej rady v Granade v októbri 2023.

V novembri 2023 Komisia spolu s Európskym parlamentom zorganizuje výročnú konferenciu o Európskom systéme strategických a politických analýz (ESPAS). Bude to príležitosť otestovať a prediskutovať kľúčové zistenia správy z roku 2024 o medziinštitucionálnych globálnych trendoch, ktorú spoločne vypracujú inštitúcie EÚ, a uvažovať o ďalšom postupe.

Súvislosti

V strategickom výhľade nachádza Komisia podporu svojho ambiciózneho výhľadového úsilia o dosiahnutie šiestich hlavných cieľov predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Výročné správy o strategickom výhľade sa pripravujú od roku 2020 s cieľom poskytnúť informácie o prioritách Komisie, pracovnom programe Komisie a jej viacročnom plánovaní.

Tohtoročná správa nadväzuje na predchádzajúce vydania, ktoré boli zamerané na odolnosť ako nový kompas pre tvorbu politík EÚ (2020), na otvorenú strategickú autonómiu EÚ (2021) a na prepájanie zelenej a digitálnej transformácie (2022).

Analýza uvedená v správe o strategickom výhľade z roku 2023 vychádza z inkluzívneho a participatívneho expertného projektu zameraného na výhľad, ktorý vykonalo Spoločné výskumné centrum a ktorý doplnili rozsiahle konzultácie s členskými štátmi, inštitúciami EÚ v rámci systému ESPAS a občanmi na základe výzvy na predloženie dôkazov uverejnenej na stránke Vyjadrite svoj názor. Výsledky tohto výhľadového skúmania sú uvedené vo vedeckej správe Spoločného výskumného centra Science for Policy: „Towards a fair and sustainable Europe 2050: social and economic choices in sustainability transitions“ (Smerom k spravodlivej a udržateľnej Európe roku 2050: sociálne a hospodárske voľby pri prechode na udržateľnosť).

O mam

Consent choices