textil
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Obehové hospodárstvo pre textil: zníženie, opätovné použitie a recyklácia

Komisia navrhuje pravidlá, podľa ktorých sú výrobcovia zodpovední za celý životný cyklus textilných výrobkov a podporujú udržateľné nakladanie s textilným odpadom v celej EÚ. Táto iniciatíva urýchli rozvoj odvetvia triedeného zberu, triedenia, opätovného použitia a recyklácie textilu v EÚ v súlade so stratégiou EÚ pre udržateľný a obehový textil. Očakáva sa, že zvýšením dostupnosti použitých textílií sa vytvoria miestne pracovné miesta ušetrí sa peniaze pre spotrebiteľov v EÚ aj mimo nej a zároveň sa zmierni vplyv textilnej výroby na prírodné zdroje.

Komisia navrhuje zaviesť povinné a harmonizované systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR) pre textil vo všetkých členských štátoch EÚ. Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu úspešne zlepšili nakladanie s odpadom z viacerých výrobkov, ako sú obaly, batérie a elektrické a elektronické zariadenia. Výrobcovia pokryjú náklady na nakladanie s textilným odpadom, čo im takisto poskytne stimuly na zníženie odpadu a zvýšenie obehovosti textilných výrobkov – navrhovanie lepších výrobkov od začiatku. Suma, ktorú výrobcovia zaplatia do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu, sa upraví na základe environmentálnych vlastností textílií, čo je zásada známa ako „ekomodulácia“.

Spoločné pravidlá rozšírenej zodpovednosti výrobcov v EÚ takisto uľahčia členským štátom vykonávanie požiadavky na zber textílií oddelene od roku 2025 v súlade so súčasnými právnymi predpismi. Z príspevkov výrobcov sa budú financovať investície do kapacít separovaného zberu, triedenia, opätovného použitia a recyklácie. Cieľom navrhovaných pravidiel nakladania s odpadom je zabezpečiť, aby sa použité textílie triedili na opätovné použitie a aby sa to, čo nemožno opätovne použiť, prioritne zameralo na recykláciu. Sociálne podniky pôsobiace v oblasti zberu a spracovania textilu budú mať prospech z väčších podnikateľských príležitostí a väčšieho trhu s použitými textilnými výrobkami.

Dnešným návrhom sa podporí ajvýskum a vývoj inovačných technológií pre obehovosť textilného odvetvia, ako je recyklácia vlákien.

Návrh sa zaoberá aj otázkou nezákonného vývozu textilného odpadu do krajín, ktoré nie sú dostatočne vybavené na jeho riadenie. V novom zákone by sa objasnilo, čo predstavuje odpad a čo sa považuje za opätovne použiteľné textílie, aby sa zastavila prax vývozu odpadu skrytého ako odpad na opätovné použitie. Tým sa doplnia opatrenia podľa návrhu nového nariadenia o preprave odpadu, ktorým sa zabezpečí, že preprava textilného odpadu sa uskutoční len vtedy, ak existujú záruky, že s odpadom sa nakladá environmentálne vhodným spôsobom.

Viac..  Osem štátov vyzvalo EÚ, aby riešila rozdiely v nákladoch na potraviny v bloku

Dnešný návrh na cielenú revíziu rámcovej smernice o odpade zahŕňa aj opatrenia týkajúce sa potravinového odpadu, ktoré sú podrobne opísané v samostatných otázkach a odpovediach.

Ďalšie kroky

Návrh Komisie na cielenú zmenu rámcovej smernice o odpade teraz posúdia Európsky parlament a Rada v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Okolnosti predchádzajúce sporu

EÚ vyprodukuje 12,6 milióna ton textilného odpadu ročne. Len oblečenie a obuv predstavujú 5,2 milióna ton odpadu, čo zodpovedá 12 kg odpadu na osobu. V súčasnosti sa separovane zbiera iba 22 % textilného odpadu po spotrebe na opätovné použitie alebo recykláciu, zatiaľ čo zvyšok sa často spaľuje alebo skládkuje.

Rámcová smernica o odpade je právnym rámcom EÚ pre odpadové hospodárstvo v EÚ. Stanovujú sa v ňom vymedzenia pojmov týkajúce sa nakladania s odpadom vrátane vymedzenia pojmov odpad, recyklácia a zhodnocovanie, hierarchia odpadového hospodárstva a základné pojmy.

Dnešnou iniciatívou sa plní záväzok Komisie prijatý v stratégii EÚ pre udržateľný a obehový textil, a to navrhnúť opatrenia na harmonizáciu pravidiel rozšírenej zodpovednosti výrobcu za textil a vytvoriť hospodárske stimuly na zvýšenie udržateľnosti a obehovosti textilných výrobkov.

 

O mam

Odporúčame pozrieť

odpad

Europoslanci žiadajú prísnejšie pravidlá EÚ na zníženie odpadu z textilu a potravín

Európsky parlament v stredu prijal svoje návrhy na zlepšenie prevencie a zníženie odpadu z potravín …

Consent choices