Komisia zaregistrovala občiansku iniciatívu týkajúcu sa zdaňovania veľkého bohatstva v EÚ

Komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom „Zdaňovanie veľkého bohatstva na financovanie ekologickej a sociálnej transformácie“.

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby zaviedla európsku daň z veľkého bohatstva v prospech ekologickej a sociálnej transformácie. Cieľom iniciatívy je prispieť k boju proti zmene klímy a nerovnosti v celej EÚ, ako aj zabezpečiť, aby európski občania platili svoj spravodlivý podiel pri dosahovaní týchto cieľov.

Rozhodnutie o registrácii má právnu povahu a nemá vplyv na konečné právne a politické závery Komisie týkajúce sa tejto iniciatívy ani na opatrenia, ktoré chce Komisia prijať, ak iniciatíva získa potrebnú podporu. Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, Komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa Komisia ešte nevenovala obsahu návrhu.

Ďalší postup

Po dnešnej registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Môže sa rozhodnúť, či žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne je k dispozícii od apríla 2012. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže touto formou milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Iniciatíva je prípustná, ak spĺňa tieto podmienky: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu; 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca; 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Viac..  M. Beňová: Musíme chrániť deti pred sexuálnym zneužívaním na internete

Komisii bolo doposiaľ doručených 127 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, pričom 102 z nich bolo prípustných, a teda splnilo podmienky registrácie. Minulý týždeň Komisia reagovala na 8. úspešnú európsku iniciatívu občanov. Ďalšie informácie sú k dispozícii tu

O mam

Odporúčame pozrieť

Začína sa nová éra zdaňovania právnických osôb v EÚ

Dnes nadobúdajú účinnosť prelomové nové pravidlá EÚ, ktorými sa zavádza minimálna 15 % sadzba efektívneho zdaňovania …

Consent choices