Vlajky Uruguaj a EÚ. PHOTO: © European Union 2011

Samit EÚ – CELAC: EÚ a Uruguaj prehlbujú spoluprácu pri prechode na čistú energiu

EÚ a Uruguaj sa rozhodli zintenzívniť svoju spoluprácu pri prechode na čistú energiu. Na samite EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) v Bruseli komisárka pre energetiku Kadri Simsonová a uruguajský minister zahraničných vecí Francisco Bustillo Bonasso v prítomnosti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a prezidenta Uruguajskej východnej republiky Luisa Lacalleho Poua podpísali memorandum o porozumení týkajúce sa energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a obnoviteľného vodíka. Memorandum o porozumení je súčasťou investičného programu stratégie Global Gateway medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou a Karibikom (LAK), ktorý predsedníčka von der Leyenová predstavila na obchodnom zasadnutí za okrúhlym stolom EÚ – LAK.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „EÚ a Uruguaj majú spoločnú ambíciu zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v súlade s našimi ambicióznymi cieľmi v oblasti klímy. Zastávame rovnaký názor, pokiaľ ide o potrebu transparentného a nenarušovaného globálneho trhu s vodíkom založeného na pravidlách, na ktorom sa v záujme prechodu na čistú energiu budú uplatňovať spoľahlivé medzinárodné normy a certifikačné systémy. Toto memorandum o porozumení nám poskytuje základ, ktorým sa bude riadiť naše čoraz intenzívnejšie úsilie v týchto oblastiach pri dosahovaní klimatickej neutrality do roku 2050.“

Energia z obnoviteľných zdrojov, energetická efektívnosť a obnoviteľný vodík

V podpísanom memorande sa stanovujú naše ciele a pripravuje sa pôda pre budúci plán, v ktorom sa načrtnú konkrétne činnosti podporované v rámci investičnej stratégie Global Gateway. Medzi potenciálne oblasti spolupráce patrí preskúmanie a prehĺbenie činností a politík na podporu energetickej efektívnosti, ako aj výmena informácií o politikách v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, obnoviteľného vodíka a jeho derivátov. Naša spolupráca v oblasti výskumu a regulácie bude konkrétne zahŕňať prácu na definíciách, metodikách, pravidlách udržateľnosti, certifikačných systémoch a opatreniach na podporu zlepšenia energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľného vodíka.

Zároveň budeme spoločne pracovať na tom, aby sme do týchto rozhodujúcich oblastí nasmerovali investície, a to tak, že potenciálnym investorom poskytneme čo najjasnejšie informácie, pokiaľ ide o financovanie v Európskej únii aj Uruguaji.

V memorande sa zdôrazňuje, že investície do energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, obnoviteľného vodíka a jeho derivátov musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia týkajúcimi sa odvetví pôsobiacich na mori a pevnine, a to tak v EÚ, ako aj v Uruguaji, aby sme zabezpečili, že budeme súbežne riešiť krízu v oblasti klímy i biodiverzity. Politiky na podporu energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov, obnoviteľného vodíka a jeho derivátov by okrem toho mali náležite zohľadňovať ochranu vodných systémov a ekosystémov súvisiacich s vodou, ako aj ich zachovanie a obnovu. 

Viac..  EÚ zintenzívnila boj proti rakovine, ktorej sa dá predchádzať očkovaním

Súvislosti

EÚ a Uruguaj nedávno začali dialóg o energetike, ktorý sa týka energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a obnoviteľného vodíka, pričom nadviazali na plodný politický dialóg založený na rámcovej dohode o spolupráci medzi EÚ a Uruguajom podpísanej v roku 1992. Obe strany majú spoločný cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a uznávajú kľúčovú úlohu energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov pri dosahovaní cieľov Parížskej dohody.

Európska komisia koordinuje rozvoj a vykonávanie investičného programu stratégie Global Gateway medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou a Karibikom. Tento investičný program je politickým záväzkom spolupracovať a identifikovať príležitosti na investície do spravodlivej zelenej a digitálnej transformácie v krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku, pre ktoré bude prínosom otvorené prostredie vytvorené vďaka obchodným a investičným dohodám a ktoré pomôžu dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja. Vyzdvihuje sa v ňom viac než 130 vzorových projektov v krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku, ktorých cieľom je mobilizovať inteligentné investície podporujúce udržateľný rast v kľúčových odvetviach, ako sú zdravotníctvo, energia z obnoviteľných zdrojov, digitálna pripojiteľnosť, kritické suroviny, výskum a inovácie.

Investičný program stratégie Global Gateway sa bude realizovať prostredníctvom iniciatív Tímu Európa:  EÚ, jej členské štáty, inštitúcie na financovanie rozvoja vrátane Európskej investičnej banky (EIB), agentúry pre vývozné úvery a všetky ostatné verejné zdroje financovania budú spolupracovať v rámci verejno-súkromných partnerstiev so súkromným sektorom.

O mam

Odporúčame pozrieť

Nová britská vláda chce užšie spolupracovať s EÚ v oblasti obchodu

Nová britská vláda chce užšie spolupracovať s Európskou úniou (EÚ) v oblasti obchodu, vylúčila však …

Consent choices