turizmus, cestovny ruch
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Digitalizácia sociálneho zabezpečenia: Európanom uľahčí život a prácu v zahraničí aj cestovanie

Komisia v osobitnom oznámení navrhla konkrétne kroky na ďalšiu digitalizáciu koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v Európe. Stanovujú sa v ňom opatrenia na urýchlenie a zjednodušenie cezhraničného prístupu k službám sociálneho zabezpečenia vďaka plnému využívaniu digitálnych nástrojov a zníženiu administratívnej záťaže pre občanov a podniky.

Zlepší sa tým výmena informácií medzi vnútroštátnymi inštitúciami sociálneho zabezpečenia a urýchli sa cezhraničné uznávanie nárokov na dávky a ich poskytovanie. To uľahčí Európanom život a prácu v zahraničí a cestovanie do zahraničia, podnikom obchodovanie v iných krajinách EÚ a vnútroštátnym správnym orgánom cezhraničnú koordináciu sociálneho zabezpečenia.

Napriek predchádzajúcim iniciatívam na zlepšenie cezhraničného toku informácií o sociálnom zabezpečení vnútroštátne inštitúcie poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a inšpektoráty práce stále čelia ťažkostiam pri prístupe k údajom a ich výmene z dôvodu nedostatočnej interoperability medzi vnútroštátnymi systémami. Náklady vznikajú aj pri vydávaní a overovaní dokumentov preukazujúcich nároky.

V aktuálnom oznámení sa hodnotí pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol pri digitalizácii koordinácie sociálneho zabezpečenia, predstavujú sa prebiehajúce iniciatívy v tejto oblasti a navrhujú sa budúce opatrenia zamerané na plné využitie výhod, ktoré môže priniesť digitalizácia.

Navrhované kľúčové opatrenia

Komisia vyzýva členské štáty, aby podnikli tieto kroky:

  • urýchlili zavádzanie elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) na vnútroštátnej úrovni v záujme jej plného sfunkčnenia v celej Európe do konca roka 2024. Systém EESSI digitalizuje výmenu informácií medzi vnútroštátnymi inštitúciami sociálneho zabezpečenia, aby sa upustilo od časovo náročných a ťažkopádnych postupov v papierovej forme,
  • poskytovali viac postupov koordinácie sociálneho zabezpečenia v plnej miere online, čo by ľuďom ešte viac uľahčilo sťahovanie do zahraničia a prácu v zahraničí a zabezpečilo im rýchly prístup k dávkam, na ktoré majú nárok. Členské štáty môžu vychádzať z nariadenia o jednotnej digitálnej bráne, v ktorom sa predpokladá, že najneskôr do 12. decembra 2023 budú niektoré dôležité administratívne postupy k dispozícii občanom a podnikom v plnej miere online,
  • plne sa zapojili do pilotných činností týkajúcich sa európskeho pasu sociálneho zabezpečenia (ESSPASS), v rámci ktorých sa skúma, ako zjednodušiť cezhraničné vydávanie a overovanie dokumentov preukazujúcich nároky občanov na sociálne zabezpečenie,
  • pracovali na zavedení peňaženiek digitálnej identity EÚ, ktoré občanom EÚ umožnia mať k dispozícii digitálne verzie dokladov preukazujúcich nárok, ako je európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), čím sa inštitúciám sociálneho zabezpečenia, inšpektorátom práce a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti uľahčí okamžité overovanie týchto dokumentov.

Komisia bude podporovať členské štáty pri zavádzaní týchto opatrení tým, že im bude poskytovať technickú pomoc, a to aj prostredníctvom Nástroja technickej podpory, a zároveň im na to vyčlení finančné prostriedky EÚ napríklad z programu Digitálna EurópaProgramu InvestEUEurópskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu plus.

Aktívnu úlohu bude zohrávať aj Európsky orgán práce, ktorý bude zhromažďovať príklady najlepších postupov a uľahčovať pravidelné výmeny medzi vnútroštátnymi orgánmi.

Viac..  Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

Ďalšie kroky

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby schválili prístup stanovený v tomto oznámení, a vyzýva členské štáty a všetky zainteresované strany, aby spolupracovali na zavádzaní opatrení v ňom uvedených. Komisia bude podporovať a monitorovať vykonávanie tohto oznámenia na výročných stretnutiach so zástupcami členských štátov.

Pokrok v digitalizácii koordinácie sociálneho zabezpečenia je dôležitý aj v kontexte prebiehajúcich rokovaní spoluzákonodarcov o revízii pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia EÚ. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby urýchlene dosiahli dohodu o revízii a zmodernizovali tento právny rámec, a pri dosahovaní tohto cieľa bude spoluzákonodarcov aj naďalej podporovať.

Súvislosti

Štátni príslušníci EÚ majú právo cestovať do iných krajín EÚ alebo v nich pracovať a žiť. V roku 2021 žilo, resp. pracovalo v inej EÚ, krajine EHP/EZVO a vo Švajčiarsku 16 miliónov ľudí z EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)/Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a zo Švajčiarska. Pravidlá EÚ (nariadenie č. 883/2004 a nariadenie č. 987/2009 o jeho vykonávaní) chránia práva občanov na sociálne zabezpečenie pri pohybe v rámci Európy, napríklad pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, rodinné dávky a dôchodky, a zabezpečujú, aby mali občania čo najrýchlejšie prístup k dávkam, na ktoré majú nárok, v celej EÚ.

V roku 2021 malo v Európe približne 235 miliónov ľudí európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), ktorý im pomohol získať neplánovanú potrebnú lekársku pomoc počas pobytu v zahraničí. Dôchodcom, ktorí majú bydlisko v inej krajine, bolo vyplatených šesť miliónov dôchodkov. Vnútroštátne správne orgány okrem toho dostali 3,6 milióna žiadostí o doklad o sociálnom zabezpečení v cezhraničných situáciách.

Vďaka systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) vyriešili inštitúcie sociálneho zabezpečenia v členských štátoch od roku 2019 rýchlejšie a bezpečnejšie 16,5 milióna prípadov sociálneho zabezpečenia osôb, ktoré cestujú do iných krajín EÚ alebo v nich žijú, študujú či pracujú. Každý mesiac dochádza k výmene 2,5 milióna elektronických správ.

V súčasnosti testujú inštitúcie 12 členských štátov systém ESSPASS, ktorý spočíva v cezhraničnom digitálnom vydávaní a overovaní dokladov preukazujúcich nároky občanov na sociálne zabezpečenie, ako je napríklad „prenosný dokument A1“ na pracovné účely a EPZP v oblasti zdravotnej starostlivosti.

O mam

Odporúčame pozrieť

cestovanie

DiscoverEU: Mladí Európania sa môžu opäť hlásiť o preukazy na cestovanie zadarmo

Európska komisia (EK) v utorok spustila posledné kolo podávania prihlášok v rámci iniciatívy DiscoverEU. Skončí …

Consent choices