komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia predstavila tohtoročnú letnú hospodársku prognózu

Hospodárstvo EÚ naďalej rastie, aj keď so zníženou dynamikou. V prognóze sa rast hospodárstva EÚ znižuje z 1 % predpokladaného v jarnej prognóze na 0,8 % v roku 2023 a z 1,7 % v roku 2024 na 1,4 %. Revízia tiež znižuje rast eurozóny na 0,8 % v roku 2023 (z 1,1 %) a 1,3 % v roku 2024 (z 1,6 %).

Očakáva sa, že inflácia bude v horizonte projekcií naďalej klesať. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) by mal teraz v EÚ dosiahnuť 6,5 % v roku 2023 (oproti 6,7 % na jar) a 3,2 % v roku 2024 (oproti 3,1 %). V eurozóne by mala inflácia v roku 2023 dosiahnuť 5,6 % (v porovnaní s 5,8 %) a v roku 2024 2,9 % (v porovnaní s 2,8 %).

Znížená dynamika rastu

Najnovšie údaje potvrdzujú, že hospodárska aktivita v EÚ bola v prvom polroku 2023 utlmená v dôsledku obrovských šokov, ktorým EÚ čelila. Slabý domáci dopyt, najmä spotreba, ukazuje, že vysoké a stále rastúce spotrebiteľské ceny väčšiny tovarov a služieb si vyberajú väčšiu daň, než sa očakávalo v jarnej prognóze. A to aj napriek klesajúcim cenám energií a mimoriadne silnému trhu práce, ktorý zaznamenal rekordne nízku mieru nezamestnanosti, pokračujúci rast zamestnanosti a zvyšovanie miezd.

Prudké spomalenie poskytovania bankových úverov ekonomike pritom ukazuje, že sprísňovanie menovej politiky sa v ekonomike prejavuje. Ukazovatele prieskumov teraz poukazujú na spomalenie hospodárskej aktivity v lete a v nasledujúcich mesiacoch, pričom v priemysle pretrváva slabosť a v službách sa dynamika vytráca, a to napriek silnej turistickej sezóne v mnohých častiach Európy.

Svetovému hospodárstvu sa v prvom polroku darilo o niečo lepšie, ako sa očakávalo, a to aj napriek slabým výsledkom v Číne. Výhľad globálneho rastu a obchodu však zostáva v porovnaní s jarou v podstate nezmenený, čo znamená, že hospodárstvo EÚ nemôže počítať so silnou podporou zahraničného dopytu.

Celkovo sa očakáva, že slabšia dynamika rastu v EÚ sa predĺži až do roku 2024 a vplyv prísnej menovej politiky bude naďalej brzdiť hospodársku aktivitu. V budúcom roku sa však predpokladá mierne oživenie rastu, keďže inflácia sa naďalej zmierňuje, trh práce zostáva silný a reálne príjmy sa postupne obnovujú.

Inflácia bude ďalej klesať

Inflácia sa v prvom polroku 2023 naďalej zmierňovala v dôsledku klesajúcich cien energií a zmierňovania inflačných tlakov zo strany potravín a priemyselného tovaru. V eurozóne dosiahla v júli 5,3 %, čo je presne polovica maximálnej úrovne 10,6 % zaznamenanej v októbri 2022, a v auguste zostala stabilná.

Ceny energií by mali do konca roka 2023 naďalej klesať, ale pomalším tempom. V roku 2024 sa predpokladá ich opätovný mierny nárast v dôsledku vyšších cien ropy. Inflácia v službách bola zatiaľ trvalejšia, než sa pôvodne očakávalo, ale mala by pokračovať v zmierňovaní, keďže dopyt sa zmierňuje pod vplyvom sprísňovania menovej politiky a doznievajúceho rastu po skončení programu COVID. Ceny potravín a neenergetických priemyselných tovarov budú v horizonte projekcií naďalej prispievať k zmierňovaniu inflácie, čo bude tiež odrazom nižších cien vstupov a normalizácie dodávateľských reťazcov.

Viac..  Ceny plynu v Európe vzrástli pre neplánované výpadky dodávok z Nórska

Výhľad poznačený rizikami a neistotou

Pokračujúca agresívna vojna Ruska proti Ukrajine a širšie geopolitické napätie naďalej predstavujú riziká a zostávajú zdrojom neistoty. Sprísňovanie menovej politiky navyše môže na hospodársku aktivitu vplývať výraznejšie, než sa očakávalo, ale mohlo by viesť aj k rýchlejšiemu poklesu inflácie, ktorý by urýchlil obnovu reálnych príjmov. Naopak, cenové tlaky by sa mohli ukázať ako trvalejšie. Na výhľad vplývajú aj rastúce klimatické riziká, ktoré ilustrujú extrémne poveternostné podmienky a bezprecedentné požiare a záplavy v lete.

Súvislosti

Ekonomická prognóza na leto 2023 predstavuje aktualizáciu jarnej ekonomickej prognózy na rok 2023, ktorá bola predložená v máji 2023. Ide o priebežnú prognózu, ktorá obsahuje projekcie HDP a inflácie pre šesť najväčších ekonomík členských štátov EÚ, eurozónu a EÚ ako celok. Najnovší hospodársky vývoj v ďalších 21 členských štátoch je súčasťou celkovej analýzy a je zohľadnený pri výpočte agregátov EÚ a eurozóny.

Letná prognóza vychádza zo súboru technických predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových mier a cien komodít s dátumom uzávierky 30. augusta 2023. V prípade všetkých ostatných vstupných údajov vrátane predpokladov o vládnych politikách táto prognóza zohľadňuje informácie do 7. septembra 2023 vrátane.

Komisia každoročne zverejňuje dve komplexné prognózy (jarnú a jesennú) a dve priebežné prognózy (zimnú a letnú). Letná prognóza na rok 2023 sa predkladá neskôr ako v predchádzajúcich prípadoch, aby bolo možné do nej zahrnúť niekoľko kľúčových údajov zverejnených v júli a auguste. Ďalšou prognózou Komisie bude jesenná hospodárska prognóza na rok 2023. Jej zverejnenie je naplánované na november 2023.

O mam

Odporúčame pozrieť

Zimná hospodárska prognóza 2024: Oneskorené oživenie rastu

Po minuloročnom utlmenom raste vstúpilo hospodárstvo EÚ do roku 2024 oslabenejšie, ako sa očakávalo. V …

Consent choices