Euro, ECB. PHOTO: © European Union 2015

Ekologizácia trhov s dlhopismi: Poslanci schválili nový štandard

Poslanci Európskeho parlamentu prijali nový dobrovoľný štandard používania označenia „Európsky zelený dlhopis“, ktorý je prvým svojho druhu na svete.

Nariadenie prijaté 418 hlasmi za, pričom 79 bolo proti a 72 sa zdržalo hlasovaniao, stanovuje jednotné normy pre emitentov, ktorí chcú používať označenie „európsky zelený dlhopis“ alebo „EuGB“ na uvádzanie svojho dlhopisu na trh.

Normy umožnia investorom nasmerovať svoje peniaze s väčšou istotou do udržateľnejších technológií a podnikov. Spoločnosti, ktorá dlhopis vydáva, to tiež poskytne väčšiu istotu, že ich dlhopis bude vhodný pre investorov, ktorí chcú do svojho portfólia pridať zelené dlhopisy. To zvýši záujem o tento druh finančného produktu a podporí prechod EÚ na klimatickú neutralitu. Normy sú v súlade s taxonomickým rámcom EÚ, ktorý definuje, ktoré hospodárske činnosti EÚ považuje za environmentálne udržateľné.

Transparentnosť

Všetky spoločnosti, ktoré sa rozhodnú prijať štandardy, a teda aj označenie EuGB pri marketingu zeleného dlhopisu, budú musieť zverejniť značné informácie o tom, ako sa výnosy z dlhopisov použijú. Budú tiež povinní ukázať, ako tieto investície zapadajú do zelených plánov spoločnosti na prechodné obdobie. Norma preto vyžaduje, aby sa spoločnosti zapojili do všeobecného zeleného prechodu. Požiadavky na zverejnenie, stanovené v takzvaných „podkladových šablónach“, môžu využiť aj spoločnosti emitujúce dlhopisy, ktoré ešte nie sú schopné dodržiavať všetky prísne normy EuGB, ale stále chcú signalizovať svoje ekologické ambície.

Externí recenzenti

Nariadením sa zavádza systém registrácie a rámec dohľadu pre externých posudzovateľov európskych zelených dlhopisov – nezávislé subjekty zodpovedné za hodnotenie dodržiavania noriem. Stanovuje tiež, že akékoľvek skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov, ktorým môžu externí posudzovatelia čeliť, sú riadne identifikované, odstránené alebo riadené a zverejnené transparentným spôsobom.

Flexibilita

Kým nebude taxonomický rámec plne funkčný, emitenti európskeho zeleného dlhopisu budú musieť zabezpečiť, aby sa aspoň 85 % finančných prostriedkov získaných z dlhopisov vyčlenilo na ekonomické činnosti, ktoré sú v súlade s nariadením EÚ o taxonómii. Zvyšných 15 % možno prideliť iným ekonomickým činnostiam za predpokladu, že emitent splní požiadavky na jasné vysvetlenie, kam táto investícia pôjde.

Viac..  McDonald's nesmie v EÚ používať označenie Big Mac pre výrobky z hydiny

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Paul Tang (S&D, NL) povedal: „Podniky chcú uskutočniť zelenú transformáciu. A európsky zelený dlhopis im poskytuje zatiaľ najlepší nástroj, ktorý im pomôže financovať túto zmenu. Predstavuje transparentný a dôveryhodný nástroj na riadenie prechodných plánov.Dnešné hlasovanie je štartovacím výstrelom pre podniky, aby sa vážne zaoberali emisiami zelených dlhopisov. Investori majú záujem investovať do európskych zelených dlhopisov a od dnešného dňa sa ich podnikanie môže začať rozvíjať. Týmto spôsobom môžu európske zelené dlhopisy podporiť prechod Európy k udržateľnému hospodárstvu.“

Súvislosti

Trh zelených dlhopisov zaznamenal od roku 2007 exponenciálny rast, pričom ročná emisia zelených dlhopisov prekonala v roku 2021 po prvý raz hranicu pol bilióna USD, čo predstavuje 75 % nárast v porovnaní s rokom 2020. Európa je najplodnejším emisným regiónom s 51 % globálneho objemu zelených dlhopisov v roku 2020. Zelené dlhopisy predstavujú približne 3-3,5 % z celkovej emisie dlhopisov.

Reakcia na očakávania občanov

Prijatím tohto právneho predpisu Parlament reaguje na požiadavky občanov uvedené v Správe o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy, najmä v návrhoch 3 ods. 9, 11 ods. 1 a 11 ods. 8.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia plánuje v prvom polroku 2023 emisiu dlhopisov za 80 miliárd eur

Európska komisia (EK) v prvej polovici roku 2023 v rámci jednotného prístupu k financovaniu plánuje …

Consent choices