Drogy, pašovanie. PHOTO: © European Union, 2020

Nový plán opatrení EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu s drogami

Komisia prijala plán EÚ na zintenzívnenie boja proti obchodovaniu s drogami a zločineckým sieťam, ktorý vychádza z doteraz predložených legislatívnych a operačných iniciatív. Obchod s drogami je jednou z najvýznamnejších bezpečnostných hrozieb, ktorým dnes EÚ čelí. Objemy kokaínu zaisteného v EÚ dosahujú rekordnú úroveň, pričom len v roku 2021 bolo zaistených 303 ton. Činnosti zločineckých sietí sa svojím rozsahom, sofistikovanosťou a mierou násilia posunuli ešte ďalej.

Boj proti organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu s drogami je prioritou Európskej únie, jej členských štátov a jej medzinárodných partnerov. Hrozby, ktorým čelíme, musíme riešiť spoločne; Komisia preto navrhuje Európskemu parlamentu a Rade, aby v plnej miere schválili prioritné opatrenia a strednodobé až dlhodobé opatrenia stanovené v pláne.

Zintenzívnenie cielenej reakcie EÚ

Nedávne úspechy v boji EÚ proti zločineckým sieťam ukazujú, že EÚ je na správnej ceste reagovať na tieto vznikajúce hrozby. Vzhľadom na neustále sa vyvíjajúcu povahu trestnej činnosti na celom svete existuje však neustála potreba prispôsobovať a dopĺňať kolektívnu reakciu EÚ. V pláne sa stanovujú konkrétne a cielené opatrenia na odstránenie vznikajúcich nedostatkov, pričom ide o 17 opatrení v štyroch prioritných oblastiach:

  1. nová Európska aliancia prístavov, ktorá má zvýšiť odolnosť prístavov proti prenikaniu zločineckých sietí, a to posilnením práce colných orgánov, orgánov presadzovania práva, verejných a súkromných aktérov v prístavoch v celej EÚ (napríklad prostredníctvom najmodernejšieho snímania a vybavenia);
  2. rozkladanie vysokorizikových zločineckých sietí, k čomu má prispieť uľahčenie finančných a digitálnych vyšetrovaní, mapovanie najväčších zločineckých sietí, posilnenie spolupráce medzi špeciálnymi prokurátormi a sudcami a využívanie zápisov Schengenského informačného systému (SIS);
  3. opatrenia na predchádzanie organizovanej trestnej činnosti, napr. výmeny najlepších postupov a usmernení medzi členskými štátmi s cieľom zabrániť infiltrácii týchto skupín do spoločnosti a legálnej ekonomiky, zabrániť zločineckým skupinám pri nábore mladých ľudí a zlepšiť verejnú bezpečnosť a zdravie a účinnejšie obmedziť prístup k drogovým prekurzorom;
  4. spolupráca s medzinárodnými partnermi pri riešení tejto globálnej hrozby, okrem iného posilnením výmeny informácií, spoločných operácií na hlavných trasách obchodovania s drogami a posilnením presadzovania práva a justičnej spolupráce s krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.

Všetci príslušní aktéri by mali pokračovať v práci na úplnom vykonávaní stratégií EÚ v oblasti organizovanej trestnej činnosti a drog. Komisia sa zaväzuje vykonávať tieto dodatočné opatrenia v priebehu rokov 2023 a 2024 v úzkej spolupráci s členskými štátmi, agentúrami a orgánmi EÚ.

Ďalšie kroky

Viac..  Miriam Lexmann: Teroristickým útokom Hamasu sme sa dostali na bod nula. Mierové rokovania už prebiehali

Komisia bude úzko spolupracovať s členskými štátmi a jej partnermi na dosiahnutí cieľov stanovených v tomto pláne.

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby prijali smernicu o konfiškácii a vymáhaní majetkurevíziu prümského nariadenia, pravidlá prepojenia registrov bankových účtov, navrhovaný legislatívny balík na boj proti praniu špinavých peňazí a smernicu o boji proti korupcii prostredníctvom trestného práva, ktoré sú nevyhnutné na zintenzívnenie účinného boja EÚ proti činnosti organizovaných zločineckých skupín v celej EÚ. Komisia opätovne potvrdzuje svoj záväzok úzko spolupracovať so spoluzákonodarcami na dosiahnutí tohto cieľa.

Komisia sa takisto do konca roka 2023 zaväzuje vyhlásiť výzvu na predkladanie návrhov v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v celkovej výške 20 miliónov EUR. Agentúra EÚ pre drogy má začať svoju činnosť v lete 2024.

Súvislosti

Komisia pokračuje vo vykonávaní stratégie EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025 a protidrogovej stratégie a akčného plánu EÚ v oblasti drog na obdobie 2021 – 2025. V súlade s týmito stratégiami Komisia predložila legislatívne návrhy na posilnenie pravidiel boja proti zločineckým sieťam vrátane posilnenia smernice o vymáhaní a konfiškácii majetku a balíka legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

Okrem toho sa posilnením mandátu Europolu zlepšili kapacity na presadzovanie práva. EÚ takisto zintenzívnila podporu orgánov presadzovania práva v členských štátoch prostredníctvom Európskej multidisciplinárnej platformy proti hrozbám trestnej činnosti (EMPACT), ktorá je v súčasnosti trvalým nástrojom s posilneným financovaním.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europol pomohol narušiť pašovanie kokaínu cez Kanárske ostrovy

Európsky policajný úrad (Europol) v utorok potvrdil, že podporil španielsku civilnú gardu (Guardia Civil) pri …

Consent choices