Vlajky Ukrajina - EÚ. PHOTO: PHOTO: © European Union 2022 - EP

Dlhodobé riešenie potrieb Ukrajiny v oblasti financovania

Europarlament aktuálne schválil vylepšený návrh nástroja vo výške 50 miliárd eur na podporu obnovy, rekonštrukcie a modernizácie Ukrajiny od roku 2024.

Pozícia Parlamentu k navrhovanému Nástroju pre Ukrajinu bola prijatá 512 hlasmi za, 45 bolo proti, pričom 63 poslancov sa zdržalo hlasovania. Europoslanci presadili väčšiu demokratickú zodpovednosť v rámci tohto nástroja, podporu pluralitnej demokracie a pomoc Ukrajine pri plnení požiadaviek členstva v EÚ.

Naliehavá potreba prijatia nástroja a revízie dlhodobého rozpočtu EÚ

Nástroj pre Ukrajinu je súčasťou prebiehajúcej revízie dlhodobého rozpočtu EÚ. Ten si totiž vyžaduje úpravy, keďže finančné prostriedky sa po sérii kríz od roku 2021 do značnej miery vyčerpali. Poslanci trvajú na tom, že nástroj, ako aj celkovú revíziu rozpočtu treba schváliť čo najskôr, pretože po roku 2024 už nie sú k dispozícii žiadne prostriedky na pomoc Ukrajine. Balík by sa mal tiež stať súčasťou budúcoročného rozpočtu, o ktorom sa má rokovať už v novembri 2023.

Využitie ruských aktív a boj proti korupcii

Jednou z kľúčových požiadaviek poslancov Európskeho parlamentu je, aby sa na obnovu Ukrajiny použili finančné prostriedky pochádzajúce z Ruskej federácie alebo od iných subjektov či osôb priamo spojených s ruskou agresiou. Parlament okrem toho sprísnil ustanovenia o boji proti podvodom, korupcii, konfliktom záujmov a nezrovnalostiam pri využívaní finančných prostriedkov EÚ na Ukrajine. Podľa poslancov je neprípustné, aby sa finančné prostriedky poskytovali spoločnostiam, ktoré sú pod vplyvom oligarchov.

Väčšia transparentnosť a užšie zapojenie Parlamentu

Poslanci zmenili návrh tak, aby bol nástroj transparentnejší. Navrhli vytvorenie online portálu o finančných operáciách týkajúcich sa pomoci Ukrajine, cieľoch tejto pomoci, ako aj „míľnikoch“, ktoré krajina dosiahla, aby mohla dostať pomoc. Zverejňovať by sa tu mali aj príspevky tretích krajín a medzinárodných organizácií. V spolupráci s Európskym parlamentom (prostredníctvom delegovaných aktov) a po konzultácii s Najvyššou radou Ukrajiny by sa mal vypracovať plán s podrobným opisom reforiem a investícií, ktoré má Európska únia na Ukrajine podporiť.

Ďalší postup

Rokovania s členskými štátmi sa môžu začať hneď, ako sa Rada dohodne na spoločnej pozícii.

Vyhlásenia spravodajcov

Michael Gahler (EPP, DE), spoluspravodajca Výboru pre zahraničné veci, uviedol: „Európsky parlament prijíma nástrojom pre Ukrajinu rozhodné opatrenie, pričom 50 miliárd eur smeruje k hlbokej spoločenskej transformácii. Zvyšujeme zodpovednosť mechanizmu a zabezpečujeme, aby nielen podporoval odolnosť a prosperitu, ale aj bezkonkurenčnú transparentnosť. Keď sa Ukrajina vydá na túto kritickú cestu, naša kolektívna ostražitosť zabezpečí jej integritu na každom kroku smerom k európskej integrácii.“

Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES), spoluspravodajkyňa Výboru pre rozpočet vyhlásila: „EÚ opätovne potvrdzuje svoju solidaritu s Ukrajinou prostredníctvom nástroja pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur, ktorý podporuje odolnosť krajiny voči agresii a pomáha reformám v kontexte možného pristúpenia k EÚ. Vyzývame členské štáty, aby umožnili využívanie zmrazených ruských aktív na financovanie obnovy Ukrajiny a podčiarkujeme význam zapojenia Verchovnej rady (ukrajinského parlamentu) a ukrajinskej občianskej spoločnosti do prípravy finančnej podpory EÚ.“

Súvislosti

Komisia 20. júna 2023 navrhla zriadiť osobitný Nástroj pre Ukrajinu na obdobie 2024 – 2027 v hodnote až 50 miliárd eur vo forme grantov a pôžičiek.

Tento nástroj nahradí bilaterálnu podporu, ktorú v súčasnosti poskytuje Európska únia v rámci Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa (NDICI) a nástroja MFA+ v hodnote 18 miliárd eur, ktorých platnosť sa skončí koncom roka 2023. Bude zahŕňať aj podporu, ktorú by Ukrajina dostala v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „50 miliárd eur na podporu obnovy a modernizácie Ukrajiny v rokoch 2024-2027 je obrovské množstvo peňazí pochádzajúcich od európskych daňových poplatníkov, a to navyše v hospodársky neľahkých časoch. Považujem za kľúčové, aby Európska únia a jej členské štáty mohli aktívne pomáhať a zapájať sa do obnovy vojnou zničenej krajiny. Zároveň však musíme mať potrebné garancie, ako aj kontrolné mechanizmy, ktoré zaručia, že finančné prostriedky od európskych občanov budú vždy využívané účelne a transparentne.“

Viac..  Politico: Chystaná správa EK o pokroku kandidátov poteší Ukrajinu a Moldavsko

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Európska únia a Slovensko musia naďalej jednoznačne stáť za Ukrajinou a robiť maximum preto, aby Ukrajina uspela v zápase s agresívnym ruským režimom. Naša podpora by mala zahŕňať aj plány na povojnovú obnovu Ukrajiny. Je dôležité, aby bola táto podpora pravidelná a transparentná. Som preto za vytvorenie nástroja, ktorý vyčlení zdroje na modernizáciu a obnovu Ukrajiny, a zároveň ráta s využitím peňazí, ktoré prepadli Rusku. Agresor musí platiť. Investícia do obnovy Ukrajiny je pritom výhodná aj pre Slovensko. Pokiaľ bude náš východný sused prosperovať, prinesie to ekonomické príležitosti Slovensku a zvlášť východu našej krajiny.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „V súčasnom návrhu je posilnená transparentnosť a demokratická zodpovednosť. Je kľúčové, aby sa ruské aktíva použili na financovanie obnovy Ukrajiny. Ako poslanci EP trváme na tom, aby sa nástroj spolu s celou revíziou rozpočtu schválil čo najskôr. V súčasnosti neexistujú žiadne ustanovenia o pomoci Ukrajine od roku 2024. Balík by sa mal začleniť aj do budúceho ročného rozpočtu, o ktorom sa má rokovať v novembri 2023.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Súhlasím so solidaritou s Ukrajinským ľudom a s postupnou integráciou Ukrajiny do EÚ. Takisto súhlasím so včasnou prípravou plánu rekonštrukcie Ukrajiny, založenou na meraní výsledkov. Mojou hlavnou výhradou je, že Komisia doteraz nepredložila analýzu prínosov a nákladov. Napriek tomu, že tak sľúbila urobiť do 3 mesiacov od zverejnenia návrhu, teda do 20. septembra.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Musíme byť pripravení na obnovu Ukrajiny a investície, ktoré nasmerujeme k nášmu susedovi musia smerovať k reformným procesom, ktoré pomôžu aj v prístupovom konaní do Európskej únie. Osobitne som rád, že sa v balíku pomoci použijú aj ruské aktíva, ktoré sme v Únii zmrazili a použijeme ich práve na financovanie obnovy Ukrajiny. Samozrejme, je dôležité, aby sme dohliadali na transparentnosť samotného využitia finančných prostriedkov.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Zriadenie nastroja pre Ukrajinu musí zodpovedá kritériám medzinárodného práva, v zmysle ktorého je povolená náhrada škody zakazujúca útočné vojny alebo pokiaľ ide o akt kolektívnej sebaobrany podľa čl. 51 Charty OSN. V zmysle tvrdenia Ruska a iných globálnych hráčov invázia Ruska je akt sebaobrany. Je potrebné preto zvážiť, aby takéto opatrenie bolo v súlade s medzinárodným právom. V konečnom dôsledku to závisí od ukončenia vojny na Ukrajiny, čo by sa malo uskutočniť čo najskôr diplomatickými mierovými rokovaniami.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Finančná podpora obnovy a modernizácie Ukrajiny bojujúcej za naše hodnoty proti agresorovi je našou povinnosťou. Túto podporu potrebujeme nastaviť v dlhodobých rámcoch. Celý proces je tiež potrebné stransparentniť a posilniť demokratickú zodpovednosť. Na financovanie obnovy Ukrajiny chceme využiť aj ruské aktíva.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Táto podpora vo forme pôžičiek, grantov a rozpočtových záruk je silným odkazom Putinovi, že veríme Ukrajine a budeme pri nej stáť tak dlho, ako to bude potrebné. Navyše ďalšie prostriedky na obnovu Ukrajiny by sme mali získať skonfiškovaním majetku ruských oligarchov pôsobiacich v Európskej únii. Samozrejme budeme trvať na tom, aby poskytnutá pomoc nášmu východnému susedovi bola využitá transparentne, efektívne, pomohla najviac zraniteľným skupinám ľudí a prispela k potrebnej obnove regiónu.“

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na …

Consent choices