Ilustračné PHOTO: © European Union.

Októbrový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov. Kľúčové rozhodnutia Komisie sú uvedené ďalej v texte a usporiadané podľa jednotlivých oblastí politiky. Komisia zároveň uzatvára 58 prípadov, v ktorých príslušné členské štáty vykonali nápravu bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať. Ďalšie informácie o postupe EÚ v prípade nesplnenia povinnosti nájdete v úplnej verzii často kladených otázok. Podrobnejšie informácie o histórii jednotlivých prípadov sú k dispozícii v registri rozhodnutí o nesplnení povinnosti.

1. Životné prostredie a rybárstvo

(Ďalšie informácie: Adalbert Jahnz – tel.: +32 22953156; Daniela Stoycheva – tel.: +32 22953664)

Odôvodnené stanoviská

Preprava odpadu: Komisia vydáva odôvodnené stanovisko v konaní iniciovanom Poľskom voči Nemecku
Komisia dnes vydala odôvodnené stanovisko v konaní, ktoré iniciovalo Poľsko voči Nemecku v súlade s článkom 259 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s nezákonnou prepravou odpadu z Nemecka do Poľska. Poľsko tvrdí, že Nemecko porušilo článok 24 ods. 2 a článok 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (ďalej len „nariadenie o preprave odpadu“) a článok 4 ods. 3 ZEÚ (povinnosť lojálnej spolupráce) tým, že odmieta prevziať späť odpad nezákonne prepravený z Nemecka do siedmich rôznych lokalít v Poľsku. Komisia sa vo svojom odôvodnenom stanovisku domnieva, že Nemecko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 24 ods. 2 nariadenia o preprave odpadu tým, že v lehote 30 dní neprevzalo späť odpad z jednej lokality (Tulpice), a do určitej miery tým, že neprevzalo späť odpad z ďalšej lokality (Stary Jawor). Druhé zistenie sa týka len prepravy uskutočnenej niektorými prevádzkovateľmi, konkrétne tými, ktorí zrejme vedeli, že príjemca odpadu nemal príslušné povolenie na nakladanie s odpadom. Pokiaľ ide o tvrdenia Poľska, že došlo k porušeniu článku 24 ods. 2 nariadenia o preprave odpadu aj v súvislosti s inou prepravou do lokality Stary Jawor a s prepravou do ostatných lokalít, Komisia nemôže konštatovať porušenie zo strany Nemecka, pretože skutočnosti nie sú jasné a chýbajú dostatočné dôkazy preukazujúce nezákonnosť prepravy. Komisia sa okrem toho domnieva, že tvrdenie Poľska, že Nemecko porušilo článok 28 ods. 2 nariadenia o preprave odpadu tým, že odmietlo klasifikáciu odpadu, je neopodstatnené. Komisia rovnako nemôže prehlásiť, že Nemecko porušilo svoje povinnosti tým, že s Poľskom nespolupracovalo dostatočne lojálne, a zároveň konštatuje, že spolupráca medzi stranami pri zisťovaní skutočností a hľadaní vzájomne prijateľných riešení niekedy zjavne nebola optimálna. Článok 259 zmluvy umožňuje členskému štátu, ktorý sa domnieva, že iný členský štát si nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zmlúv, predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie. Predtým však musí členský štát predložiť vec Komisii, ktorá obom stranám poskytne príležitosť vyjadriť sa k veci a následne vydá odôvodnené stanovisko. Poľsko predložilo Komisii sťažnosť 26. júla 2023 a Nemecko predložilo svoje písomné pripomienky 7. septembra 2023. Komisia vypočula Poľsko aj Nemecko počas ústneho vypočutia, ktoré sa konalo 20. septembra 2023. Po vyhlásení dnešného odôvodneného stanoviska môže Poľsko rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru.

2. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

(Ďalšie informácie: Johanna Bernsel – tel.: +32 22986699; Ana Martínez Sanjurjo – tel.: +32 22963066)

Formálne výzvy

Komisia vyzýva MAĎARSKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO a SLOVINSKO, aby dodržiavali pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania a koncesií
Európska komisia dnes rozhodla o začatí postupov v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnych výziev Maďarsku [INFR(2023)2119 a INFR(2023)2120], Portugalsku [INFR(2023)2121], Rumunsku [INFR(2023)2114] a Slovinsku [INFR(2023)4014] z dôvodu nesúladu ich vnútroštátnych pravidiel s právnymi predpismi EÚ o verejnom obstarávaní. Tieto právne predpisy EÚ zahŕňajú smernicu o verejnom obstarávaní (smernica 2014/24/EÚ), smernicu o obstarávaní v odvetviach verejnoprospešných služieb (smernica 2014/25/EÚ) a smernicu o udeľovaní koncesií (smernica 2014/23/EÚ). Týmito predpismi EÚ sa zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, ktoré majú záujem o účasť na postupoch verejného obstarávania, a dodržiavanie povinnosti transparentnosti. Komisia žiada jednotlivé krajiny o nápravu rôznych problémov. Identifikovala niekoľko prípadov, v ktorých vnútroštátne právne predpisy umožňujú použitie rokovacích konaní bez predchádzajúceho zverejnenia. Ďalšie zistené problémy spočívajú v tom, že vnútroštátne pravidlá umožňujú meniť zákazky súvisiace s verejnými úlohami a službami, obmedzujú zadávanie zákaziek subdodávateľom alebo zavádzajú priamu diskrimináciu v prospech určitých výrobkov pochádzajúcich z regiónu, v ktorom má verejný obstarávateľ sídlo. Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko majú teraz dva mesiace na to, aby vyriešili problémy, na ktoré poukázala Komisia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť, že im zašle odôvodnené stanoviská.

Odôvodnené stanoviská

Komisia žiada osem členských štátov, aby zosúladili svoje pravidlá s právnymi predpismi EÚ o teste proporcionality
Európska komisia rozhodla o zaslaní odôvodnených stanovísk Bulharsku [INFR(2021)2206], Česku [INFR(2021)2201], Grécku [INFR(2021)2200], Chorvátsku [INFR(2021)2198], Cypru [INFR(2022)2055], Maďarsku [INFR(2021)2192], Holandsku [INFR(2021)2197] a Slovensku [INFR(2021)2204] za to, že nesprávne transponovali pravidlá EÚ o teste proporcionality stanovené v smernici o teste proporcionality [smernica (EÚ) 2018/958]. Zatiaľ čo konania týkajúce sa týchto ôsmich štátov postupujú do ďalšej fázy, päť ďalších členských štátov (Rakúsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva a Slovinsko) napravilo nezrovnalosti v transpozícii, na ktoré boli upozornené vo formálnych výzvach. V smernici o teste proporcionality sa vyžaduje, aby všetky nové alebo zmenené vnútroštátne pravidlá, ktoré sa týkajú odborníkov, boli pred ich prijatím dôkladne posúdené z hľadiska proporcionality a aby boli podložené dôkazmi. Smernica je jedným z kľúčových nástrojov na predchádzanie neopodstatneným reštriktívnym vnútroštátnym pravidlám. Ukázalo sa, že prevencia je účinnejšia ako potenciálne nápravné opatrenia. To si však vyžaduje úplné a správne vykonávanie pravidiel členskými štátmi. Komisia sa dnes obracia na uvedené členské štáty, pretože sa domnieva, že netransponovali správne povinnosť posúdiť proporcionalitu. Komisia identifikovala niekoľko problémov, napríklad to, že povinnosť posúdiť proporcionalitu sa nevzťahuje na pravidlá, ktoré pochádzajú z národných parlamentov alebo od profesijných združení alebo orgánov. Komisia zaslala dotknutým členským štátom v decembri 2021 a júli 2022 formálne výzvy a vo februári 2023 doplňujúce formálne výzvy. Uvedené členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby smernicu správne transponovali. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení vecí Súdnemu dvoru Európskej únie.

Komisia vyzýva SLOVENSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ v oblasti odborných kvalifikácií
Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní doplňujúceho odôvodneného stanoviska Slovensku [INFR(2018)2183] z dôvodu nesúladu jeho vnútroštátnych pravidiel s právnymi predpismi EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií (smernica 2005/36/ES zmenená smernicou 2013/55/EÚ). Tieto pravidlá EÚ prispeli k vytvoreniu moderného systému uznávania odborných kvalifikácií v celej EÚ. Odborníkom uľahčujú poskytovanie služieb v rôznych členských štátoch a zároveň zaručujú lepšiu úroveň ochrany spotrebiteľov a občanov. Komisia sa domnieva, že slovenské pravidlá týkajúce sa overovania jazykových znalostí zdravotníckych pracovníkov aj napriek nedávnym zmenám naďalej porušujú pravidlá EÚ. Slovenské pravidlá nezabezpečujú primeranosť overovania jazykových znalostí. Okrem toho obmedzujú možnosť zdravotníckych pracovníkov, ktorí chcú pracovať na Slovensku, preukázať znalosť slovenského jazyka tým, že pripúšťajú len jednu z troch možností uvedených v smernici, a to jazykovú skúšku. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na obavy Komisie. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení veci Slovenska Súdnemu dvoru Európskej únie.

Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

3. Spravodlivosť

(Ďalšie informácie: Christian Wigand – tel.: +32 22962253; Yuliya Matsyk – tel.: +32 22962716; Cristina Torres Castillo – tel.: +32 22990679)

Formálne výzvy

Procesné práva: Komisia vyzýva NEMECKO, MAĎARSKO, HOLANDSKO, RAKÚSKO, RUMUNSKO, SLOVENSKO a ŠVÉDSKO, aby plne transponovali pravidlá EÚ o procesných zárukách pre deti v trestnom konaní
Európska komisia sa rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Maďarsku [INFR(2023)2109], Holandsku [INFR(2023)2089], Rakúsku [INFR(2023)2106], Rumunsku [INFR(2023)2107], Slovensku [INFR(2023)2108] a Švédsku [INFR(2023)2110] a zaslaním doplňujúcej formálnej výzvy Nemecku [INFR(2019)0183], pretože do svojho vnútroštátneho práva úplne netransponovali smernicu o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní [smernica (EÚ) 2016/800]. Cieľom tejto smernice je zaručiť spoločné minimálne normy týkajúce sa práv detí, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní, s cieľom zabezpečiť ich právo na spravodlivý proces v celej EÚ. Komisia sa domnieva, že Nemecko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko nesprávne transponovali niektoré požiadavky smernice týkajúce sa hmotných práv. Všetkých sedem členských štátov navyše nesplnilo požiadavku, aby bol do transpozičných opatrení zahrnutý odkaz na uvedenú smernicu alebo aby sa takýto odkaz uviedol pri ich prijatí. Komisia sa preto dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Maďarsku, Holandsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovensku a Švédsku a doplňujúcu formálnu výzvu Nemecku. Uvedené členské štáty teraz majú dva mesiace, aby prijali potrebné opatrenia a odstránili nedostatky, ktoré Komisia zistila. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o zaslaní odôvodnených stanovísk.

Procesné práva: Komisia vyzýva BULHARSKO, aby správne transponovalo pravidlá EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní
Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Bulharsku [INFR(2023)2111], pretože nesprávne transponovalo ustanovenia smernice o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (smernica 2010/64/EÚ). Ide o jednu zo šiestich smerníc, ktoré prijala EÚ s cieľom vypracovať spoločné minimálne normy zabezpečujúce dostatočnú ochranu práva podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní na spravodlivý proces v celej EÚ. Táto smernica zaručuje, že podozrivým a obvineným osobám, ktoré nehovoria jazykom trestného konania alebo mu nerozumejú, sa bez zbytočného odkladu poskytnú tlmočnícke služby a písomný preklad základných dokumentov. Komisia sa domnieva, že bulharské vnútroštátne transpozičné opatrenia nespĺňajú požiadavky smernice, najmä pokiaľ ide o právo na tlmočenie, právo na písomný preklad základných dokumentov a rozsah pôsobnosti smernice, keďže podľa bulharskej právnej úpravy sa práva stanovené v smernici nevzťahujú na podozrivé osoby, ktoré nie sú vo väzbe. Bulharsko má teraz dva mesiace, aby prijalo potrebné opatrenia a odstránilo nedostatky, ktoré Komisia zistila. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o zaslaní odôvodneného stanoviska.

4. Energetika a klíma

(Ďalšie informácie: Tim McPhie – tel.: +32 22958602; Giulia Bedini – tel.: +32 22958661)

Formálna výzva

Ochrana pred žiarením: Komisia vyzýva DÁNSKO, aby správne transponovalo smernicu Euratomu o základných bezpečnostných normách
Európska komisia rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Dánsku [INFR(2023)2122], pretože nesprávne transponovalo revidovanú smernicu o základných bezpečnostných normách (smernica Rady 2013/59/Euratom). V smernici, ktorou sa modernizujú a konsolidujú právne predpisy EÚ o ochrane pred žiarením, sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany zdravia verejnosti, pracovníkov a pacientov pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku vystavenia ionizujúcemu žiareniu. Obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa pripravenosti a reakcie na núdzovú situáciu, ktoré sa posilnili po jadrovej havárii vo Fukušime. Komisia sa domnieva, že v dánskych právnych predpisoch neboli správne transponované niektoré ustanovenia smernice vrátane ustanovení o vykonávaní lekárskych rádiologických postupov, riadení existujúcich situácií ožiarenia, odhadoch dávok žiarenia z autorizovaných činností, monitorovaní a hodnotení vypúšťania rádioaktívnych látok a podávaní správ o nich, prideľovaní ľudských a finančných zdrojov príslušnému orgánu v oblasti ochrany pred žiarením a prvkoch, ktoré sa majú zahrnúť do plánu reakcie na núdzovú situáciu. Dánsko má teraz dva mesiace na odpoveď a odstránenie nedostatkov, ktoré zistila Komisia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o tom, že mu zašle odôvodnené stanovisko.

Odôvodnené stanoviská

O mam

Odporúčame pozrieť

Na Slovensku štartujú nové eurofondy, predstavujú radikálnu zmenu v celom systéme

Meníme Slovensko k lepšiemu a štartujeme nové eurofondové obdobie. Po schválení Programu Slovensko na nové …

Consent choices