Slovenská pošta. PHOTO: TASR

Komisia hĺbkovo prešetrí minulú spoluprácu medzi Slovenskou poštou a spoločnosťou SWAN

Európska komisia začala hĺbkové prešetrovanie s cieľom posúdiť, či počiatočná rámcová dohoda o spolupráci medzi verejným poskytovateľom poštových služieb Slovenskou poštou a prevádzkovateľom mobilnej siete SWAN bola v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.

V roku 2015 štátny podnik Slovenská pošta a súkromná spoločnosť SWAN podpísali rámcovú dohodu o spolupráci. Na základe tejto dohody Slovenská pošta i) predávala a propagovala výrobky a služby spoločnosti SWAN vo svojich prevádzkach a pobočkách na celom Slovensku; ii) poskytovala zákazníkom spoločnosti SWAN zákaznícke služby vrátane prevádzky telefonického centra a iii) vyberala poplatky a platby od zákazníkov spoločnosti SWAN. Spoločnosť SWAN za tieto služby Slovenskej pošte platila. Táto počiatočná rámcová dohoda o spolupráci bola v platnosti od roku 2015 do roku 2021.

Prešetrovanie zo strany Komisie

Komisii bola v decembri 2016 doručená sťažnosť, v ktorej sa uvádza, že v dôsledku rámcovej dohody o spolupráci so Slovenskou poštou mala spoločnosť SWAN profitovať zo štátnej pomoci, ktorá bola nezlučiteľná s vnútorným trhom. Sťažovateľ konkrétne tvrdil, že v dôsledku dohody bola spoločnosti SWAN poskytnutá hospodárska výhoda, pretože poplatok, ktorý spoločnosť SWAN platila Slovenskej pošte za poskytovanie služieb, nezodpovedal trhovej cene za tieto služby, a slovenská pošta si spoločnosť SWAN nevybrala za partnera na spoluprácu v transparentnom a nediskriminačnom výberovom konaní.

V tejto fáze má Komisia na základe svojho predbežného posúdenia pochybnosti o tom, či počiatočná rámcová dohoda o spolupráci bola v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. Komisia sa preto rozhodla začať hĺbkové prešetrovanie, ktoré má za cieľ posúdiť:

– či by rozhodnutie Slovenskej pošty uzavrieť dohodu so spoločnosťou SWAN mohlo byť pripísateľné Slovensku,
– či podmienky dohody poskytovali spoločnosti SWAN hospodársku výhodu. Komisia sa snaží najmä objasniť, či bola dohoda uzavretá za podmienok, ktoré by za bežných trhových podmienok akceptoval súkromný subjekt,
– či bol proces výberu spoločnosti SWAN transparentný a nediskriminačný a či boli použité kritériá objektívne.

V snahe potvrdiť alebo vyvrátiť svoje počiatočné obavy Komisia tieto otázky ďalej prešetrí. Začatie hĺbkového prešetrovania poskytuje Slovensku, sťažovateľovi i zainteresovaným tretím stranám vrátane údajného príjemcu pomoci možnosť predložiť pripomienky. Žiadnym spôsobom neprejudikuje výsledok vyšetrovania.

Viac..  BMW žiada od EK, aby pre v Číne vyrábané elektrické Mini platili nižšie clá

Súvislosti

Podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ opatrenie predstavuje štátnu pomoc vtedy, ak sú splnené tieto štyri kumulatívne podmienky: i) opatrenie musia poskytnúť členské štáty zo štátnych zdrojov; ii) v dôsledku opatrenia musí určitým spoločnostiam vznikať selektívna hospodárska výhoda, iii) táto výhoda musí narúšať hospodársku súťaž alebo hroziť narušením hospodárskej súťaže a iv) dané opatrenie musí ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi EÚ. Opatrenie, ktoré prijal verejný podnik, nie je priamo pripísateľné štátu. Preto treba určiť, či možno orgány verejnej moci považovať za subjekty, ktoré boli zapojené do prijatia takéhoto opatrenia.

Verejné intervencie v prospech spoločností nepredstavujú štátnu pomoc, ak k nim dochádza za podmienok, ktoré by súkromný subjekt akceptoval za trhových podmienok (zásada súkromného subjektu v trhovom hospodárstve). Ak sa táto zásada nedodrží, verejné intervencie môžu zahŕňať štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pretože poskytujú príjemcovi hospodársku výhodu, ktorú jeho konkurenti nemajú.

Ďalšie informácie

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.47063 v registri štátnej pomoci na webovej lokalite GR pre hospodársku súťaž. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v Úradnom vestníku sú uvedené v elektronickom týždenníku štátnej pomoci (State Aid Weekly e-News).

O mam

Odporúčame pozrieť

emisie

EÚ by mala prešetriť možné manipulácie na trhoch s energiami a emisnými kvótami, žiada Slovensko

Európska únia (EÚ) by mala prešetriť možné manipulácie na trhoch s energiami a emisnými kvótami. …

Consent choices