EK schválila slovenskú schému pomoci 44 miliónov EUR na podporu pri uskladňovaní elektrickej energie

Komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 44 miliónov EUR na podporu zariadení na uskladňovanie elektrickej energie za účelom podpory prechodu na hospodárstvo s nulovými emisiami.

Schválenie tejto schémy je v súlade s Priemyselným plánom Zelenej dohody. Schéma bola schválená na základe dočasného krízového a prechodného rámca štátnej pomoci, ktorý Komisia prijala 9. marca 2023 na podporu opatrení v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre urýchlenie zelenej transformácie a zníženie závislosti od paliva. Novým rámcom sa čiastočne mení a predlžuje dočasný krízový rámec z 23. marca 2022 s cieľom umožniť členským štátom podporovať svoje hospodárstvo v kontexte súčasnej geopolitickej krízy.

V rámci schémy, ktorá bude plne financovaná z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, bude mať pomoc formu priamych grantov pokrývajúcich až 65 % celkových investičných nákladov, maximálna výška pomoci na projekt je 25 miliónov EUR. Účelom tohto systému je urýchliť zavádzanie nových batériových systémov a modernizáciu existujúcich prečerpávacích vodných elektrární s cieľom podporiť prechod na hospodárstvo s nulovými emisiami. Projekty uskladňovania, ktoré sa majú podporovať v rámci schémy budú vybrané prostredníctvom súťažného ponukového konania.

Komisia pri posudzovaní tejto štátnej pomoci skonštatovala, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom rámci. Pomoc sa poskytne: i) na základe schémy s odhadovaným objemom kapacity a rozpočtom; II) prostredníctvom súťažného ponukového konania; a iii) najneskôr do 31. decembra 2025.

Viac..  Eurokomisia schválila SR dve schémy štátnej pomoci za 296 a 264 miliónov eur

Podľa EK je táto schéma potrebná, vhodná a primeraná na urýchlenie zelenej transformácie a uľahčenie rozvoja určitých hospodárskych činností dôležitých  z hľadiska realizácie plánu REPowerEU a priemyselného plánu Zelenej dohody, ako aj  s podmienkami stanovenými v Zmluve o fungovaní Európskej únie a v dočasnom krízovom a prechodnom rámci štátnej pomoci. Na základe týchto pravidiel EÚ Komisia schému schválila. Viac informácií o dočasnom krízovom a prechodnom rámci a ďalších opatreniach, ktoré Komisia prijala na riešenie hospodárskeho vplyvu ruskej vojny proti Ukrajine a na podporu prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií, je k dispozícii tu. Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude po vyriešení akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dôvernosti sprístupnená pod číslom SA.106554 v registri štátnej pomoci na webovom sídle Komisie venovanom hospodárskej súťaži.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia

EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Európska komisia v pondelok oznámila, že predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci o ďalšie tri mesiace, …

Consent choices