Právo na opravu, pokazený počítač, elektronika. PHOTO: ©European Union, 2022

Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

Europarlament prijal svoju rokovaciu pozíciu k novým opatreniam na posilnenie práva na opravu a zníženie vplyvu masovej spotreby na životné prostredie.

Parlament v utorok prijal svoju pozíciu k posilneným pravidlám tzv. práva spotrebiteľov na opravu, a to 590 hlasmi za, 15 proti a 15 sa zdržalo hlasovania. Cieľom návrhu je podporiť udržateľnejšiu spotrebu tým, že bude jednoduchšie nechať si chybný tovar opraviť, čo povedie k zníženiu množstva odpadu a posilneniu sektora opráv.

Oprava namiesto kúpy, a to aj po uplynutí záruky

V rámci zákonnej záručnej lehoty budú musieť predajcovia uprednostniť opravu, ak je lacnejšia alebo rovnako nákladná ako výmena tovaru, okrem prípadov, keď oprava nie je možná alebo je pre spotrebiteľa nevýhodná. Poslanci tiež navrhujú predĺžiť zákonnú záruku o jeden rok od dátumu opravy výrobku.

Po uplynutí zákonnej záruky budú mať spotrebitelia aj naďalej právo požiadať o opravu výrobkov, ako sú práčky, vysávače, smartfóny a bicykle. Aby bola oprava atraktívnejšia, výrobcovia by mali na čas trvania opravy zapožičať spotrebiteľovi náhradný tovar. Ak sa výrobok opraviť nedá, výrobcovia by mali namiesto neho ponúknuť repasovaný výrobok.

Konkurencieschopnejší trh s opravami a stimuly na opravy

Spotrebiteľov od opravy výrobku často odrádzajú vysoké náklady, sťažený prístup k opravárenským službám alebo konštrukčné prvky, ktoré bránia oprave. Parlament chce preto zabezpečiť, aby nezávislé opravovne, subjekty vykonávajúce renováciu a repasáciu, ako aj koncoví používatelia mali prístup ku všetkým potrebným náhradným dielom, informáciám a nástrojom za primeranú cenu.

Okrem toho majú špecializované online platformy pomôcť spotrebiteľom nájsť miestnych opravárov (vrátane tzv. opravárenských kaviarní) a predajcov renovovaného tovaru v ich okolí. Poslanci tiež navrhujú využiť vnútroštátne fondy opráv na poskytovanie poukážok a iných finančných stimulov, aby tak boli opravy cenovo dostupnejšie a atraktívnejšie.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca René Repasi (S&D, DE) v tejto súvislosti uviedol: „Tento Parlament dôsledne podporuje právo spotrebiteľov na opravu a môžeme povedať, že priamo reagujeme na požiadavky ľudí. Ľudia chcú rozšíriť životnosť svojich zariadení, ale často je to príliš nákladné alebo ťažké. Prijali sme súbor opatrení na podporu spotrebiteľov, aby si zvolili opravu pred výmenou, s osobitným zameraním na podporu nezávislých opravovní a stanovenie finančných stimulov. Očakávame, že Rada čoskoro prijme svoju pozíciu, aby sme mohli začať rokovania s cieľom transformovať tieto opatrenia na právne predpisy a pripraviť pôdu pre skutočné obehové európske hospodárstvo.“

Ďalší postup

Očakáva sa, že Rada prijme svoju pozíciu 22. novembra. Následne sa budú môcť začať rokovania s Parlamentom. Prvé stretnutie je naplánované na 7. decembra.

Tlačová konferencia

Spravodajca René Repasi (S&D, DE) odpovie na novinárske otázky v utorok, 21. novembra of 14.30 hod. Tlačovú konferenciu môžete sledovať tu.

Súvislosti

Vyhadzovanie spotrebného tovaru, ktorý by sa dal ešte opraviť, má veľký vplyv na životné prostredie, pretože v EÚ sa každoročne vyprodukuje 261 miliónov ton emisií CO2 a 35 miliónov ton odpadu, pričom sa spotrebuje 30 miliónov ton zdrojov. Spotrebitelia, ktorí sa rozhodnú pre výmenu tovaru namiesto jeho opravy, prídu každý rok približne o 12 miliárd eur. Podľa štúdie Európskej komisie by 77 % občanov EÚ uprednostnilo opravu pred kúpou nového tovaru.

Návrh o práve na opravu dopĺňa iniciatívy EÚ o ekodizajne a o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie.

Konferencia o budúcnosti Európy

Návrh práva na opravu reaguje na viaceré odporúčania občanov uvedené v Správe o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy, konkrétne na návrhy 5 ods. 6, 5 ods. 7, 5 ods. 10 a 11 ods. 2 týkajúce sa podpory práva na opravu, zabezpečenia dlhodobého a udržateľného používania výrobkov, informácií o opravách, opatrení na riešenie predčasného a plánovaného zastarávania, zabezpečenia dlhších záruk, poskytovania prístupu k náhradným dielom, stimulov na dlhšie používanie výrobkov a úsilia o udržateľnejšie a obehové hospodárstvo.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (NI, SK) uviedla: „V štátoch Európskej únie každoročne vznikne viac ako štyri miliardy ton elektronického odpadu. Zníženie jeho produkcie si vyžaduje aj ďalšie posilnenie možností týkajúcich sa opráv a zlepšenie ich dostupnosti pre spotrebiteľov. Ide o súčasť podpory obehového hospodárstva a efektívnejšieho využívania zdrojov. Výrobky majú dlhšie vydržať, musia byť bezpečne opraviteľné a ich súčasti ľahko vymeniteľné. Súčasťou diskusií je aj možnosť predĺženia záručnej lehoty na opravené výrobky o jeden rok. Dôraz pri používaní výrobkov má byť kladený aj na kvalitu ich údržby. Do rozhodovania o ich oprave vstupuje dostupnosť náhradných dielov, dĺžka trvania opravy a samozrejme cena. Oprava výrobku musí spotrebiteľovi priniesť reálnu úsporu peňazí. Zároveň musia byť dostupní kvalifikovaní odborníci, ktorí ju dokážu garantovať a zabezpečiť.“

Viac..  Rada Európy: Maďarsko musí upustiť od návrhu na obranu národnej suverenity

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Vítam európske opatrenia, ktoré prinesú priaznivejšie podmienky pre spotrebiteľky a spotrebiteľov. Možnosť dať si opraviť pokazený tovar aj po uplynutí záruky, ak je lacnejšia alebo rovnako nákladná ako výmena tovaru, ušetrí peniaze aj ľuďom na Slovensku. Zároveň je to cesta k väčšej udržateľnosti.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Ochrana spotrebiteľa je jedným z najzrozumiteľnejších a najmä priamych prínosov EÚ pre bežného občana. Legislatíva o práve na opravu, ktorú voláme aj Right to repair, má nielen zvýšiť ochranu spotrebiteľa, ale tiež obmedziť tvorbu elektroodpadu. Výrobcovia budú musieť informovať spotrebiteľov o výrobkoch, ktoré sú povinní opraviť. Spotrebiteľ v tom nebude sám. Vznikne online platforma, ktorá pomôže spojiť spotrebiteľov s overenými opravcami. Vytvorí sa tiež Európsky formulár s informáciami o oprave, ktorý prinesie transparentnosť podmienok a cien opravy. Ako vždy sa snažíme v EP nájsť balans. Na jednej strane posilniť právo spotrebiteľov na opravu, na druhej strane poskytnúť flexibilitu pre opravárov, či zohľadniť zvýšenú záťaž pre mikropodniky, či malé a stredné podniky.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Je to až absurdné, ale momentálne nemáme ako spotrebitelia garantované právo na opravu. Pritom podľa prieskumu až 77% z nás uprednostňuje opravu, pred výmenou zariadenia. No a žiaľ, mnoho výrobkov, ktoré si kupujeme sú „nastavené“ na to, že aby sa nedali opraviť. Keď sa pokazia, sú ťažko opraviteľné a je teda lacnejšie si kúpiť nový kus, než opraviť starý. A to je nielen nelogické, ale aj neudržateľné a škodlivé pre planétu.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Nové právo na opravu má zaručiť opravu mobilu alebo práčky počas celej životnosti. Navrhované opatrenie ale nemusí byť ekologické ani ekonomicky výhodné, lebo vyrábať všetky náhradné diely je príkaz, ktorý nereflektuje dopyt na trhu. Ak sa niektoré súčiastky vôbec nekazia, ale budú musieť byť vyrobené a na roky uskladnené, takáto povinnosť predraží výrobok. Na úkor spotrebiteľa. Riešením v prospech spotrebiteľa je kvalitné konkurenčné prostredie, ktoré nemotivuje výrobcov faxov dávno nahradených mailami vyrábať a skladovať ich všetky náhradné diely a ktoré naopak motivuje výrobcov ku znižovaniu byrokracie.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Spoločné pravidlá pre opravu tovaru dlhodobo podporujem, keďže posilnenie práva na opravu výrobkov bude výhodné nielen pre spotrebiteľov a ich financie, ale aj pre ochranu životného prostredia. Rovnako vítam, že opravy budú možné u rôznych poskytovateľov a nebudú obmedzené iba na autorizované opravovne.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Zakúpenie nového výrobku je často výhodnejšie než jeho oprava. Je to neekologické a hlavne neudržateľné. Preto je dôležité nastaviť pravidlá tak, aby oprava tovaru bola cenovo dostupnejšou a rýchlejšou, aby sa jednoducho oplatila.“

Katarína Roth Neveďalová (NI, SK) uviedla: „Ak si kúpime nejaký výrobok, chceme ho používať, čo najdlhšie. Nechceme veci vyhadzovať a kupovať si stále nové. Preto si myslím, že právo na opravu je veľmi dôležité a spotrebitelia majú mať naň nárok. Rozširovanie práv na opravu napríklad aj o výrobky, ktoré sa skladajú aj z batérií, je podľa mňa veľmi dobrý návrh. Chceme opravovať a nie vyhadzovať, lebo tým viac ničíme prírodu.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Ochrane spotrebiteľov sa venujem celé svoje politické pôsobenie. Vítam akúkoľvek zmenu, ktorá spotrebiteľom prináša možnosť ľahšej opravy tovaru. V tomto prípade aj po uplynutí záruky. Ak má byť obehové hospodárstvo naozaj atraktívne, potrebujeme posilniť všetky jeho zložky, od dostupnosti náhradných dielov až po pozitívne namotivovaného spotrebiteľa zvoliť si možnosť opravy.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Vypočuli sme silný hlas verejnosti, ktorá žiada právo na to, aby zakúpené príslušenstvo bolo jednoduchšie opraviť. Je to súčasť balíka k dosiahnutiu obehového hospodárstva a udržateľných cieľov v rámci Green Dealu. Výsledkom bude väčšia dostupnosť náhradných dielov a v konečnom dôsledku menšie plytvanie surovinami, samozrejme za predpokladu, že oprava výrobkov dáva význam aj z hľadiska ceny a dostupnosti takejto opravy.“

O mam

Odporúčame pozrieť

lexmann

M. Lexmann: Opraviteľnosť výrobkov šetrí naše peňaženky, ale aj životné prostredie

Lacnejšia oprava pokazeného výrobku, rýchlejšia dostupnosť servisu. To je cieľom smernice o oprave výrobkov, ktorú počas …

Consent choices