EP a Rada EÚ sa predbežne dohodli na modernizácii riadenia priemyselných emisií

Komisia víta predbežnú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou, ktorou sa posilňujú súčasné ustanovenia týkajúce sa emisií z priemyslu a veľkých podnikov s intenzívnym chovom.

Aktualizovaný právny predpis pomôže usmerniť priemyselné investície potrebné na transformáciu Európy na čistejšie, uhlíkovo neutrálne, obehovejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo do roku 2050. Podporí inovácie, odmeňuje priekopníkov a pomôže vytvoriť rovnaké podmienky na trhu EÚ a zvýši dlhodobú investičnú istotu pre priemysel.

Nové opatrenia pre menej znečisťujúci a uhlíkovo neutrálny priemysel, viac inovácií a transparentnosti

Nový právny predpis po jeho prijatí a uplatňovaní účinnejšie obmedzí znečisťujúce emisie z priemyselných zariadení. V porovnaní so smernicou, ktorá je v súčasnosti v platnosti, sa nový právny predpis bude vzťahovať na ďalšie zdroje emisií, zefektívni udeľovanie povolení, zníži administratívne náklady, zvýši transparentnosť a poskytne väčšiu podporu prelomovým technológiám a iným inovačným prístupom. Revidovaným zákonom sa sprísnia aj pravidlá udeľovania výnimiek na ďalšiu ochranu životného prostredia a ľudského zdravia.

Aktualizované pravidlá takisto poskytnú viac príležitostí priekopníkom v oblasti inovácií v EÚ, ktorí vďaka flexibilnejším povoleniam budú môcť testovať nové techniky, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Nové inovačné centrum pre priemyselnú transformáciu a emisie (INCITE) pomôže priemyslu identifikovať riešenia na kontrolu znečisťovania a transformačné technológie. Prevádzkovatelia priemyselných zariadení budú musieť vypracovať transformačné plány na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti nulového znečistenia, obehového hospodárstva a dekarbonizácie do roku 2050 a budú môcť využívať flexibilné povolenia na vykonávanie hlboko transformačných techník.

Aktualizovaným právnym predpisom sa podporia aj investície do obehového hospodárstva zahrnutím úrovní výkonnosti v oblasti využívania zdrojov, ako aj zníženia chemického znečistenia prostredníctvom požiadaviek na obmedzené používanie toxických chemikálií počas priemyselných procesov.

Nový zákon sa bude vzťahovať na viac zariadení, a to najmä:

  • Viac veľkých podnikov s intenzívnym chovom hospodárskych zvierat. Podľa nových pravidiel by sa vzťahovala na najväčšie chovy ošípaných a hydiny, zatiaľ čo zahrnutie poľnohospodárskych podnikov s chovom dobytka by sa posudzovalo v rámci preskúmania v neskoršej fáze. Keďže poľnohospodárske podniky majú jednoduchšiu prevádzku ako priemyselné závody, všetky poľnohospodárske podniky, na ktoré sa vzťahuje, budú môcť využívať ľahší režim povoľovania, ktorý bude odrážať aj veľkosť poľnohospodárskych podnikov, ako aj hustotu hospodárskych zvierat.
  • Ťažba kovov a veľkokapacitná výroba batérií. Tieto činnosti sa v EÚ výrazne rozšíria v prospech zelenej a digitálnej transformácie. Mechanizmy riadenia revidovanej smernice o priemyselných emisiách podporia udržateľný rast týchto činností v EÚ, čím prispejú k cieľom aktov o kritických surovinách a emisne neutrálnom priemysle.
Viac..  Europarlament prijal plán na ochranu trhu EÚ s energiou pred manipuláciou

Napokon, zlepšené opatrenia týkajúce sa sankcií a príležitostí pre občanov žiadať o odškodnenie zvýšia transparentnosť a účasť verejnosti na povoľovacom procese a posilnia správu a presadzovanie v oblasti životného prostredia. Vďaka novému portálu priemyselných emisií EÚ budú mať občania jednoduchý prístup k údajom o povoleniach vydaných kdekoľvek v Európe a jednoduchým spôsobom získajú prehľad o znečisťujúcich činnostiach vo svojom bezprostrednom okolí.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada teraz budú musieť formálne prijať revidovanú smernicu o priemyselných emisiách a nové nariadenie o portáli priemyselných emisií v súlade s dosiahnutou dohodou. Po ich formálnom prijatí nadobudnú účinnosť dvadsiatym dňompo uverejnení v úradnom vestníku.

Po nadobudnutí účinnosti revidovanej smernice o priemyselných emisiách budú mať členské štáty 22 mesiacov na vykonanie nových pravidiel. Predtým, ako sa nariadenie o portáli priemyselných emisií stane právnym predpisom, Komisia bude pracovať na príručkách na podávanie správ a sekundárnych aktoch, aby boli prevádzkovatelia a členské štáty pripravení podávať správy v rámci nového režimu v roku 2028.

Súvislosti

Smernica o priemyselných emisiách sa v súčasnosti vzťahuje na približne 50000 veľkých priemyselných zariadení a intenzívnych chovov hospodárskych zvierat v Európe. Tieto zariadenia musia spĺňať emisné podmienky uplatňovaním „najlepších dostupných techník“ špecifických pre jednotlivé činnosti. Tieto techniky určuje spoločne priemysel, národní experti i experti Komisie a občianska spoločnosť.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia víta politickú dohodu o celoúnijnom systéme certifikácie odstraňovania uhlíka

Komisia víta predbežnú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o prvom dobrovoľnom rámci EÚ pre certifikáciu …

Consent choices