cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv.

Nové pravidlá budú vychádzať zo získaných skúseností vrátane nedávnych skúseností s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a bankrotu cestovnej skupiny Thomas Cook v roku 2019, čo malo veľký vplyv na cestujúcich aj na cestovný trh. Objasnia najmä pravidlá týkajúce sa náhrad, keď sa lety alebo multimodálne cesty rezervujú prostredníctvom sprostredkovateľa, aby boli cestujúci lepšie chránení pred zrušením letov. Zabezpečia sa nimi aj jednoduchšie cesty, najmä tie, ktoré zahŕňajú rôzne cestovné služby alebo druhy dopravy, pričom sa zabezpečí, aby cestujúci mali prístup k priamej podpore, a lepšie informácie v reálnom čase, napríklad o meškaní a odrieknutí spojov. Osobitná pozornosť sa venuje potrebám cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou s cieľom riešiť a uľahčiť prechod medzi jednotlivými druhmi dopravy a v prípade potreby zlepšiť kvalitnú pomoc.

Dnes prijaté návrhy sa zameriavajú na tri aspekty:

1. Posilnenie práv cestujúcich

Cestujúci, ktorí cestujú leteckou, železničnou, lodnou alebo autobusovou dopravou, už majú celosvetovo vlastnenú ochranu práv cestujúcich v EÚ. V prípade prerušenia cesty majú napríklad nárok na presmerovanie, náhradu, náhradu a/alebo pomoc (v závislosti od okolností). Stále však pretrvávajú určité medzery v súčasných pravidlách, zatiaľ čo nedostatky vo vykonávaní a presadzovaní bránia cestujúcim plne využívať tieto práva. Návrh revízie nariadení oprávachcestujúcich rieši tieto problémové oblasti posilnením mechanizmov presadzovania a zavedením pravidiel pre cestujúcich v leteckej doprave, ktorí si rezervovali lety cez sprostredkovateľa, a to aj pokiaľ ide o náhradu. V návrhu o právach cestujúcich v súvislosti s multimodálnymi cestami sa takisto po prvýkrát stanovujú nové pravidlá na ochranu cestujúcich, ktorí využívajú rôzne druhy dopravy, ako sú autobusy, vlaky a lietadlá, v rámci jednej cesty. Cestujúci budú mať lepšie práva na informácie pred takýmito cestami a počas nich, a to aj pokiaľ ide o minimálny čas spojenia medzi rôznymi dopravnými službami. Okrem toho, ak si zakúpili multimodálnu cestu na základe jednej zmluvy o preprave, budú mať nárok na pomoc dopravcu v prípade zmeškania prípojov. Osobitná pozornosť sa venuje potrebám cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou. Osobám so zníženou pohyblivosťou, ktoré počas cesty prechádzajú z jedného druhu dopravy na druhý, budú dopravcovia a prevádzkovatelia terminálov pomáhať v prepojovacích bodoch, keď cestujú na základe jedinej zmluvy o preprave alebo keď cestujú prostredníctvom multimodálnych uzlov osobnej dopravy. Ak letecká spoločnosť uloží cestujúcemu so zdravotným postihnutím alebo osobe so zníženou pohyblivosťou povinnosť cestovať v sprievode niekoho, pretože cestujúci potrebuje pomoc na splnenie požiadaviek na bezpečnosť letectva (napr. na upevnenie bezpečnostného pásu), letecká spoločnosť bude povinná bezplatne prepraviť sprevádzajúcu osobu a v prípade potreby sedieť túto osobu vedľa cestujúceho, ktorému pomáha. Toto právo už existuje pri cestovaní vlakom, loďou alebo autobusom/autokarom.

2. Ochrana cestujúcich v balíkoch cestovných služieb

Revíziou smernice o balíku cestovných služieb z roku 2015 bude ochrana cestujúcich využívajúcich balíky cestovných služieb v budúcnosti účinnejšia, a to najmä počas krízových situácií, pričom sa ponaučíme z pandémie COVID-19. Navrhovanými zmenami sa cestujúcim poskytnú silnejšie a jasnejšie práva a objasnia sa povinnosti a povinnosti organizátorov balíkov cestovných služieb.

Niektoré z nových pravidiel sa týkajú:

  • Pokiaľ ide o vrátenie peňazí, existuje reťazec poskytovateľov služieb, organizátorov balíkov a cestujúcich. Cestujúci budú mať naďalej nárok na vrátenie peňazí do 14 dní. Uľahčí sa to, pretože organizátori balíkov, z ktorých väčšinu tvoria malé a stredné podniky (MSP), budú mať právo na refundáciu od poskytovateľov služieb do 7 dní. Skutočnosť, že dostanú refundáciu do jedného týždňa, im umožňuje vrátiť späť svojich klientov celkovo do dvoch týždňov.
  • Zálohové platby cestujúcich za balíky služieb nesmú byť vyššie ako 25 % ceny balíka služieb s výnimkou prípadov, keď organizátori znášajú náklady odôvodňujúce vyššiu zálohu, napríklad preto, že musia vopred zaplatiť plnú cenu letenky leteckej spoločnosti. Organizátori nemôžu požiadať o celkovú platbu skôr ako 28 dní pred začiatkom poskytovania balíka služieb.
  • Cestujúci, ktorým sa poukaz ponúka, dostanú jasné informácie o tom, že môžu trvať na refundácii, a budú informovaní o vlastnostiach poukazu pred jeho prijatím. Takéto poukazy sa vrátia automaticky, ak sa nevyužijú pred koncom obdobia ich platnosti. Okrem toho sa na poukážky a práva na refundáciu bude vzťahovať ochrana pred platobnou neschopnosťou.
  • Jasnejšie informácie: Dovolenkári dostanú jasné informácie o tom, či kombinácia cestovných služieb predstavuje balík služieb, ktorý nesie zodpovednosť v prípade problémov, a o ich právach cestujúcich.

3. Lepšie informačné služby o multimodálnom cestovaní a vytvorenie spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu

Multimodalita alebo kombinácia druhov dopravy môže znížiť celkové emisie z dopravy tým, že sa cestujúcim umožní vybrať si najúčinnejší a najudržateľnejší druh dopravy. Revízia delegovaného nariadenia o informačnej službe o multimodálnom cestovaní (MMTIS) v celej EÚ uľahčí cestujúcim vyhľadávanie informácií o rôznych druhoch dopravy v reálnom čase a prístup k aktualizáciám v reálnom čase počas cesty, napríklad o meškaniach a zrušeniach. K dispozícii budú aj nové druhy informácií, ako napríklad o tom, či sa bicykle môžu dostať do vlaku, a o prístupnosti, a to aj pre cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou.

V súlade s európskou dátovou stratégiou a s podporou programu Digitálna Európa, iniciatíva týkajúca sa spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu (EMDS), ktorá bola tiež dnes prijatá, uľahčí prístup k údajom z existujúcich a budúcich zdrojov údajov o doprave a mobilite, ich spoločné využívanie a spoločné využívanie. Umožní prístup k údajom v reálnom čase a ich spoločné využívanie, čo umožní cestujúcej verejnosti držať krok s dopravnou situáciou a dopravnými podmienkami, čo jej umožní lepšie plánovať cesty. Umožní tiež verejným a súkromným subjektom rozvíjať inovatívne dopravné služby a tvorbu dopravnej politiky založenej na údajoch.

Súvislosti

Na približne 13 miliárd cestujúcich, ktorí každý rok cestujú lietadlom, vlakom, autokarom, autobusom alebo trajektom v EÚ, sa vzťahujú práva cestujúcich v EÚ a mnohé ďalšie využívajú miestnu dopravu. Očakáva sa, že tento údaj dosiahne 15 miliárd do roku 2030 a takmer 20 miliárd do roku 2050.

Stratégia EÚ pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu je plánom Komisie na dosiahnutie zelenej a digitálnej transformácie. Tieto dve iniciatívy idú ruka v ruke, keďže digitalizácia zvyšuje efektívnosť a flexibilitu, čím sa znižujú emisie z dopravy. V stratégii sa stanovuje, ako dosiahnuť 90 % zníženie emisií z dopravy do roku 2050, a stanovujú sa kľúčové míľniky, ako je zavedenie automatizovanej mobility vo veľkom rozsahu do roku 2030.

O mam

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

L. Ď. Nicholsonová: Európsky preukaz uľahčí cestovanie ľudom so zdravotným postihnutím

Európania s preukazom ZŤP sú o krok bližšie k tomu, aby sa im výrazne zlepšili …

Consent choices