Právo na opravu, pokazený počítač, elektronika. PHOTO: ©European Union, 2022

EP a Rada sa dohodli ns nových právach spotrebiteľov na jednoduché a atraktívne opravy

Európska komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú včera dosiahli Európsky parlament a Rada o návrhu Komisie z marca 2023 o spoločných pravidlách na podporu opráv tovaru pre spotrebiteľov. Po prijatí nových pravidiel sa zavedie nové „právo na opravu“ pre spotrebiteľov v rámci zákonnej záruky aj nad jej rámec, čo im uľahčí a zefektívni náklady na opravu výrobkov namiesto ich jednoduchej výmeny za nové. Spotrebiteľom to prinesie úspory, podporí obehové hospodárstvo a zníženým množstvom odpadu podporí ciele udržateľnej spotreby a európskej dohody o ekologickom obchode.

Nové pravidlá uľahčujúce opravy

Ak sa objaví chyba v rámci zákonnej záruky, spotrebitelia teraz budú môcť využívať predĺženú zákonnú záruku v trvaní jedného roka, ak sa rozhodnú dať svoje výrobky opraviť. Po uplynutí zákonnej záruky budú môcť spotrebitelia požiadať o jednoduchšiu a lacnejšiu opravu závad tých výrobkov, ktoré musia byť technicky opraviteľné (ako sú tablety, smartfóny, ale aj práčky, umývačky riadu atď.) Výrobcovia budú povinní zverejňovať informácie o svojich opravárenských službách vrátane orientačných cien najbežnejších opráv.

S cieľom podporiť rozvoj trhu s opravami sa novými pravidlami zabezpečí, aby boli náhradné diely pre technicky opraviteľný tovar dostupné za primeranú cenu, a výrobcom sa zakáže používať zmluvné, hardvérové alebo softvérové prekážky týkajúce sa opráv, ako napríklad brániť nezávislým opravovniam v používaní použitých, kompatibilných a 3D vytlačených náhradných dielov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Praktické opatrenia na podporu opráv

V dohodnutých pravidlách sa bude od členských štátov tiež vyžadovať, aby prijali aspoň jedno opatrenie na podporu opráv, napríklad vo forme poukazov na opravu, fondov na opravu alebo podpory miestnych iniciatív v oblasti opráv. Takéto opatrenia môžu byť podporované z fondov EÚ, ako je to už v niektorých členských štátoch.

V nových pravidlách sa tiež stanovuje zriadenie európskej platformy pre opravy, ktorá umožní spotrebiteľom ľahšie nájsť vhodných opravárov prostredníctvom pohodlných vyhľadávacích zariadení. Opravovne, z ktorých mnohé sú malé a stredné podniky, na nej budú môcť inzerovať svoje služby.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada teraz budú musieť formálne prijať politickú dohodu. Po formálnom prijatí smernica nadobudne účinnosť 20. deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Viac..  ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

Súvislosti

Iniciatíva „právo na opravu“ dopĺňa niekoľko ďalších návrhov, ktoré predložila Komisia s cieľom dosiahnuť udržateľnú spotrebu počas celého životného cyklu výrobku a vytvoriť rámec pre skutočné „právo na opravu“ v celej EÚ. Tento návrh je súčasťou širšieho cieľa Európskej komisie stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. To sa môže stať len vtedy, ak spotrebitelia a podniky budú spotrebúvať a vyrábať udržateľnejšie.

Návrh „práva na opravu“ bol oznámený v rámci nového programu pre spotrebiteľov a akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Rieši prekážky, ktoré spotrebiteľov odrádzajú od opravy z dôvodu nepohodlia, nedostatočnej transparentnosti alebo sťaženého prístupu k opravárenským službám. Podporuje preto opravu ako udržateľnejšiu voľbu spotreby, ktorá prispieva k cieľom v oblasti klímy a životného prostredia v rámci európskej Zelenej dohody.

Táto iniciatíva dopĺňa ďalšie nástroje, ktoré sledujú cieľ európskej Zelenej dohody, ktorým je udržateľná spotreba prostredníctvom opráv. Na strane ponuky sa nariadením o ekodizajne trvalo udržateľných výrobkov podporuje opraviteľnosť výrobkov vo fáze výroby. Na strane dopytu návrh smernice o posilnení postavenia spotrebiteľov pri ekologickom prechode umožňuje spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia o nákupe v mieste predaja. Tento návrh posilňuje stranu dopytu tým, že podporuje opravu vo fáze po predaji. Tieto tri iniciatívy spoločne pokrývajú celý životný cyklus výrobku, pričom sa navzájom dopĺňajú a posilňujú.

Okrem toho iniciatíva o zdôvodňovaní ekologických tvrdení uľahčí spotrebiteľom podporiť ekologický prechod prostredníctvom ich nákupných rozhodnutí a zabráni spoločnostiam uvádzať zavádzajúce tvrdenia o environmentálnych prínosoch ich výrobkov a služieb. Táto iniciatíva dopĺňa aj návrh „Posilnenie postavenia spotrebiteľov pri ekologickom prechode“, ktorý stanovuje horizontálny rámec proti greenwashingu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Premárnili sme šancu na revolúciu „práva na opravu“

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Oprava …

Consent choices