Zneužívanie detí. PHOTO: ec.europa.eu © Copyright Adobe Stock - Yupachingping

Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí sa posilňuje vďaka novým trestnoprávnym pravidlám

Komisia prijala návrh na aktualizáciu trestnoprávnych pravidiel týkajúcich sa sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí. Sexuálne zneužívanie detí je ohavný trestný čin, ktorý sa v posledných rokoch výrazne rozvinul. Týmito revidovanými pravidlami sa rozširuje vymedzenie trestných činov a zavádzajú sa vyššie tresty a konkrétnejšie požiadavky na prevenciu a pomoc obetiam. Dopĺňajú návrh nariadenia, ktorý Komisia predložila v roku 2022 a v ktorom sa internetovým spoločnostiam stanovujú povinnosti v rámci poskytovaných služieb odhaľovať, nahlasovať a odstraňovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí.

Hrozba zneužívania je reálna a jej závažnosť sa v celej EÚ zvýšila. Na internete sa napríklad stále objavujú návody pre pedofilov, čo poukazuje na zvýšenú hrozbu pre najzraniteľnejšie osoby. Zvýšená prítomnosť detí na internete, ako aj technologický vývoj vytvárajú pre zneužívanie nové možnosti.  V roku 2022 bolo v EÚ nahlásených 1,5 milióna prípadov sexuálneho zneužívania detí.

Súčasné pravidlá EÚ v tejto oblasti boli dohodnuté v roku 2011. Treba ich prispôsobiť tak, aby zohľadňovali najnovší vývoj a posilnili prevenciu a ochranu obetí. Hlavné aspekty návrhu:

  • Rozšírenie vymedzenia trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí vo všetkých členských štátoch: medzi tieto nové trestné činy patrí živé vysielanie sexuálneho zneužívania detí a držba a výmena návodov pre pedofilov. Novými pravidlami sa takisto aktualizujú vymedzenia trestných činov tak, aby zahŕňali aj materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí vo forme „deepfake“ alebo vytvorený umelou inteligenciou.
  • Posilnenie trestného stíhania, prevencie a podpory: V návrhu sa stanoví dlhšia lehota, počas ktorej môžu obete nahlásiť sexuálne zneužívanie, ktoré utrpeli, a podať žalobu voči páchateľovi. Nové pravidlá takisto poskytnú obetiam právo na finančnú náhradu s cieľom riešiť dlhodobú ujmu, ktorú sexuálne zneužívanie deťom spôsobuje. Okrem toho sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli koordinačný mechanizmus, ktorý umožní čo najlepšie využívať dostupné programy prevencie a pomoci obetiam.
  • Zintenzívnenie prevencie: Členské štáty sa tiež vyzývajú, aby zvýšili investície do informovanosti, a to najmä o rizikách online, aby bol internet pre deti a mladých ľudí bezpečnejším a kvalitnejším prostredím. Okrem toho sa stanovujú nové požiadavky, ktoré zabezpečia, že pri nábore pracovníkov na činnosti zahŕňajúce úzky kontakt s deťmi a do organizácií aktívnych v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí sa od uchádzačov bude požadovať výpis z registra trestov.
  • V záujme riešenia zásadného problému v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí sa takisto zavedie povinné nahlasovanie trestného činu aspoň pre odborníkov, ktorí pracujú v úzkom kontakte s deťmi.
Viac..  Európa závislá od plynu vymieňa jedno energetické riziko za iné

Ďalšie kroky

Teraz majú návrh schváliť Európsky parlament a Rada. Nová smernica, ktorá po prijatí zmení súčasnú smernicu, nadobudne účinnosť 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Súvislosti

Každé piate dieťa trpí určitou formou sexuálneho násilia offline aj online. Internet veľmi negatívne prispel k šíreniu sexuálneho zneužívania detí, pretože umožňuje páchateľom nadväzovať kontakty online a okamžite zdieľať videá a fotografie závažného sexuálneho násilia páchaného na deťoch, ktoré sú často veľmi raného veku. Týmto návrhom Komisia pokračuje vo vykonávaní Stratégie EÚ pre účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na roky 2020 – 2025. Boj proti násiliu páchanému na deťoch a zabezpečenie ochrany detí je jedným z cieľov stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa z roku 2021. Prepracovaním znenia smernice 2011/93/EÚ sa má zabezpečiť, aby všetky členské štáty v prístupe k spravodlivosti dodržiavali zásady zohľadňujúce potreby detí, ako sa uvádza v Barnahusovom modeli[1].

Komisia v marci 2024 predloží odporúčanie týkajúce sa integrovaných systémov ochrany detí, ktorým sa posilnia opatrenia na ochranu detí pred všetkými formami násilia vrátane zneužívania online.

O mam

Odporúčame pozrieť

internet

Komisia navrhuje legislatívu pre boj so sexuálnym zneužívaním detí na internete

Európska komisia (EK) v stredu oznámila návrh na novú legislatívu pre boj proti šíreniu sexuálneho …

Consent choices