Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia prijala revidované oznámenie o definícii trhu v prípadoch hospodárskej súťaže

Európska komisia prijala revidované oznámenie o definícii trhu (ďalej len „oznámenie“). Definícia trhu si vyžaduje určenie hraníc hospodárskej súťaže medzi podnikmi pri posudzovaní fúzií a väčšiny antitrustových prípadov. Vďaka revidovanému oznámeniu usmernenia Komisie zodpovedajú novej realite na trhu a zohľadňujú vývoj, ku ktorému došlo v rozhodovacej praxi Komisie a judikatúre EÚ. Toto oznámenie zvýši transparentnosť a poskytne podnikom väčšiu právnu istotu, uľahčí dodržiavanie predpisov a prispeje k efektívnejšiemu presadzovaniu pravidiel hospodárskej súťaže.

Revidované oznámenie je prvou revíziou oznámenia o definícii trhu od jeho prijatia v roku 1997. Odráža významný vývoj, ku ktorému došlo v uplynulých rokoch, najmä intenzívnejšiu digitalizáciu a nové spôsoby ponúkania tovaru a služieb, ako aj prepojenosť obchodovania. Revidované usmernenia sú výsledkom dôkladného a inkluzívneho preskúmania, ktoré sa začalo v apríli 2020 a ktorého súčasťou bolo získanie spätnej väzby od zainteresovaných strán vo fáze hodnotenia, ako aj v rámci verejnej konzultácie o návrhu znenia. Odrážajú pritom politické smerovanie uvedené v oznámení Komisie s názvom Politika hospodárskej súťaže pripravená na nové výzvy z novembra 2021. Preskúmanie oznámenia má zásadný význam pre ambíciu Komisie zabezpečiť transparentnosť a predvídateľnosť pri presadzovaní práva hospodárskej súťaže (aj prostredníctvom usmernení) vo všetkých odvetviach a na sektorovej úrovni (aj v prípade strategických odvetví).

Kľúčové prvky revidovaného oznámenia o definícii trhu

Revidované oznámenie o definícii trhu ponúka rozšírené a aktuálne usmernenia týkajúce sa prístupu Komisie k definícii trhu. Predstavuje súhrn zásad, metód, judikatúry a najlepších postupov, ktoré sa majú uplatňovať na účely definície trhov v antitrustových prípadoch a prípadoch fúzií, pričom je prispôsobené súčasným okolnostiam. Revidované oznámenie obsahuje najmä tieto kľúčové prvky:

 • dostupnejšie usmernenia vďaka podrobnej štruktúre a konkrétnym príkladom, ktoré ilustrujú praktické uplatňovanie pojmov súvisiacich s definíciou trhu,
 • opis všeobecných zásad definície trhu,
 • uznanie významu necenových parametrov pre definíciu trhu vrátane inovácie, kvality, spoľahlivých dodávok a udržateľnosti,
 • osobitné usmernenia k uplatňovaniu pojmov súvisiacich s definíciou trhu za osobitných okolností vrátane:
 • digitálnych trhov, napríklad pokiaľ ide o mnohostranné trhy a tzv. digitálne ekosystémy (napr. produkty postavené na mobilnom operačnom systéme),
 • odvetví s vysokou mierou inovácií, v ktorých podniky súťažia v oblasti inovácií, a to aj prostredníctvom vývoja nových produktov,
 • objasnenie dynamických a výhľadovo orientovaných posúdení, najmä na trhoch, ktoré prechádzajú štrukturálnymi zmenami, ako sú regulačné alebo technologické zmeny,
 • rozšírené usmernenia k definícii geografického trhu so zameraním na faktory, ktoré môžu odôvodňovať vymedzenie trhov ako celosvetových trhov, trhov na úrovni celého EHP, domácich trhov alebo miestnych trhov, a na úlohu dovozu pri vymedzovaní relevantného geografického trhu,
 • objasnenie rôznych kvantitatívnych techník používaných pri definovaní trhov, ako je napríklad test malého, ale významného trvalého zvýšenia cien (tzv. test SSNIP),
 • usmernenia k alternatívnym ukazovateľom dôležitým pre výpočet trhových podielov, ako sú napríklad podiely založené na predaji alebo kapacite, prípadne podiely založené na ukazovateľoch používania, ako je napríklad počet (aktívnych) používateľov alebo návštev webového sídla,
 • rozsiahly prehľad rôznych zdrojov dôkazov a ich dôkaznej hodnoty na účely analýz definície trhu.

V oznámení sa pripomína, že vymedzenie trhu je dôležitým medzistupňom v celkovom posúdení hospodárskej súťaže. Zameriava sa na všetky relevantné obmedzenia podniku alebo podnikov zapojených do relevantného produktového a geografického trhu, ktoré môžu zahŕňať posúdenie prekážok vstupu na trh alebo rozšírenia trhu, vplyvu úspor z rozsahu (vrátane tých, ktoré vyplývajú z činností mimo trhu) alebo sieťových účinkov, prístupu ku konkrétnym aktívam a vstupom, ako aj diferenciácie produktov.

Základné informácie o procese preskúmania

Viac..  Novinky v bankovníctve: Platby v eurách budú banky prevádzať do niekoľkých sekúnd

apríli 2020 Komisia začala hodnotenie súčasného oznámenia o definícii trhu. V júli 2021 Komisia uverejnila výsledky svojho hodnotenia, z ktorých vyplynulo, že hoci oznámenie z roku 1997 bolo naďalej veľmi relevantné a vo všeobecnosti účelné, boli potrebné určité aktualizácie a objasnenia, aby sa oznámenie zosúladilo s vývojom praxe Komisie a judikatúry súdov EÚ, ako aj s novou realitou na trhu. Vo fáze hodnotenia vyjadrilo svoje názory viac ako 100 zainteresovaných strán. Tieto názory boli zohľadnené a začlenené do návrhu revidovaného oznámenia.

Návrh revidovaného oznámenia bol uverejnený na pripomienkovanie v novembri 2022 s cieľom získať spätnú väzbu od zainteresovaných strán. V reakcii na verejnú konzultáciu približne 70 zainteresovaných strán predložilo svoje pripomienky, ktoré boli zohľadnené v dnes prijatom konečnom znení. Okrem toho sa na preskúmaní aktívne podieľali európske vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré poskytli spätnú väzbu a vymenili si odborné znalosti.

Základné informácie o definícii trhu

Definícia trhu je nástrojom na určenie hraníc hospodárskej súťaže medzi podnikmi. Účelom definície relevantného produktového a geografického trhu je identifikovať skutočných a potenciálnych konkurentov, ktorí vyvíjajú tlak na obchodné rozhodnutia podnikov, napríklad na ich podmienky ponuky. Práve z tohto pohľadu definícia trhu umožňuje okrem iného výpočet trhových podielov, ktoré môžu byť dôležitou informáciou na účely posúdenia trhovej sily.

Definícia trhu pomáha pochopiť konkurenčné prostredie, v ktorom podniky pôsobia, a to tak v danom momente, ako aj počas jeho vývoja. Keďže trhy nie sú statické, túto analýzu treba zopakovať pre každý jednotlivý prípad, aby sa zohľadnili zmeny vo výrobných procesoch, preferencie spotrebiteľov a iné charakteristiky trhu, ako napríklad inovačné cykly, dodávateľské reťazce, osobitosti digitálnych trhov a súvisiace obchodné modely, ako aj jednoduchosť prístupu k novým dodávateľom, alebo v reakcii na regulačné zmeny. Podobne aj geografický rozsah trhu podlieha v každom prípade novému posúdeniu, čo môže viesť k vymedzeniu trhov od miestnych po celosvetové v závislosti od toho, ako fungujú v praxi, a to najmä z pohľadu spotrebiteľov a zákazníkov.

V oznámení o definícii trhu sa uvádzajú usmernenia k zásadám a najlepším postupom, pokiaľ ide o to, ako Komisia uplatňuje pojmy týkajúce sa relevantného produktového a geografického trhu pri presadzovaní práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Ďalšie informácie

Bližšie informácie nájdete na osobitnej webovej stránke GR pre hospodársku súťaž, ktorá obsahuje i) príspevky zainteresovaných strán predložené v rámci hodnotenia; ii) výsledky konzultácie o návrhu revidovaného oznámenia; iii) hodnotiaci pracovný dokument útvarov Komisie a iv) podpornú štúdiu vypracovanú na účely hodnotenia.

Otázky a odpovede nájdete tu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Ako by podľa mňa mala vyzerať hospodárska súťaž v EÚ. VIDEOBLOG

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices