ortut
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Dohoda o zákaze všetkých zostávajúcich zámerných použití toxickej ortuti v EÚ

Komisia víta predbežnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu Komisie na revíziu nariadenia o ortuti. Vzhľadom na dostupnosť alternatív sa v revidovanom nariadení o ortuti zakážu posledné úmyselné zostávajúce použitia ortuti v EÚZákazom používania zubného amalgámu od 1. januára 2025 a zavedením zákazu výroby, dovozu a vývozu určitých svetelných zdrojov obsahujúcich ortuť bude toto revidované nariadenie ďalej chrániť Európanov pred toxickou ortuťou. Ide o významný krok vpred k ochrane ľudského zdravia, ako aj k dosiahnutiu významných environmentálnych prínosov v súlade s ambíciou EÚ v oblasti nulového znečistenia.

Nový právny predpis pomôže EÚ a jej členským štátom splniť ich záväzky vyplývajúce z Európskej zelenej dohodystratégie Chemikálie – stratégia udržateľnosti a akčného plánu nulového znečistenia. Členské štáty budú musieť prejsť zo zubného amalgámu na bezortuťové zubné výplňové materiály. Takisto budú musieť prestať vyrábať a vyvážať svetelné zdroje obsahujúce ortuť a namiesto toho ich nahradiť bezortuťovými alternatívami, ako sú LED, ktoré sú takisto energeticky účinnejšie. Tieto opatrenia sú v súlade s opatreniami prijatými podľa iných príslušných právnych predpisov EÚ, ako je nariadenie o obmedzení nebezpečných látok.

Konkrétne výsledky

  • Používanie a vývoz zubného amalgámu sa zakáže do 1. januára 2025.
  • Obmedzená a dočasná výnimka do 30. júna 2026 na používanie, výrobu a dovoz zubného amalgámu bude povolená členským štátom, ktoré potrebujú viac času na prispôsobenie svojho vnútroštátneho systému zdravotnej starostlivosti.
  • Používanie, výroba a dovoz zubného amalgámu bude naďalej povolené pre osobitné lekárske potreby, ak to lekár považuje za nevyhnutne potrebné.
  • Výroba, dovoz a vývoz šiestich ďalších svetelných zdrojov obsahujúcich ortuť sa zakáže od 31. decembra 2025 alebo 30. júna 2026 v závislosti od kategórie svetelných zdrojov.
Viac..  Nové pravidlá na obmedzenie vystavenia škodlivým látkam na pracovisku

Ďalšie kroky

Aby mohlo nové nariadenie nadobudnúť účinnosť, musia ho najprv formálne prijať Európsky parlament a Rada. Potom nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

Ortuť je veľmi toxická látka, ktorá predstavuje globálnu a veľkú hrozbu pre ľudské zdravie a životné prostredie. Používa sa v priemyselných procesoch a v rôznych výrobkoch vrátane lámp a zubného amalgámu. Vystavenie vysokým hladinám ortuti môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému, pľúc, obličiek a imunitného systému.

Nariadenie o ortuti chráni ľudské zdravie a životné prostredie pred antropogénnymi emisiami a uvoľňovaním ortuti. Zaoberá sa pritom celým životným cyklom ortuti od primárnej ťažby ortuti až po konečné zneškodnenie odpadovej ortuti. V existujúcom nariadení sa už od 1. júla 2018 zakazuje používanie zubného amalgámu u detí a tehotných žien.

Minamatský dohovor o ortuti je okrem toho hlavným medzinárodným právnym rámcom, ktorého cieľom je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred antropogénnymi emisiami a uvoľňovaním ortuti do ovzdušia, vody a pôdy. Podobne ako nariadenie o ortuti sa zaoberá celým životným cyklom ortuti.

Komisia 14. júla 2023 prijala návrh na revíziu nariadenia o ortuti. Zákon je kľúčom k kontrole znečistenia ortuťou. Takisto sa ním vykonávajú medzinárodné záväzky v EÚ, najmä Minamatský dohovor.

O mam

Odporúčame pozrieť

ortut

Koniec používaniu ortuti vo svetelných zdrojoch

Európska komisia prijala balík pravidiel, ktorými končí platnosť mnohých výnimiek pre používanie ortuti vo svetelných …

Consent choices