Európske vlajky. PHOTO: © European Union 2017 - Source : EP

Správa skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti EÚ

Nezávislá skupina odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti predložila svoju správu, v ktorej sa posudzovalo fungovanie politiky súdržnosti a obsahovala odporúčania, ako zabezpečiť, aby politika naďalej podporovala prosperitu a konvergenciu v celej EÚ.

Tieto odporúčania prispejú k prebiehajúcim úvahám a súborom stanovísk mnohých zainteresovaných strán a inštitúcií o budúcnosti politiky súdržnosti. Skupina zriadená komisárkou pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirovou, ktorá je nezávislá od Komisie, sa zaoberala spôsobmi, ako zabezpečiť, aby politika súdržnosti naďalej podporovala rast a obnovu vo všetkých regiónoch Európy, pričom zároveň prinášala zelenú a digitálnu transformáciu a pomáhala regiónom prispôsobiť sa prebiehajúcim demografickým, priemyselným a geopolitickým výzvam.

Správa je výsledkom intenzívnej práce, ktorú skupina vykonala počas tohto a minulého roka a ktorú obohatili akademické príspevky, vstupné dokumenty vypracované Komisiou a prezentácie rôznych zainteresovaných strán.

Správa je štruktúrovaná podľa troch kľúčových otázok s cieľom zamyslieť sa nad budúcnosťou politiky súdržnosti po roku 2027:

 • Prečo je politika súdržnosti kľúčová pre budúcnosť Európy?
 • Čo robí politika súdržnosti a čo by mala robiť?
 • Ako môže politika súdržnosti lepšie plniť svoje poslanie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v kontexte zelenej a digitálnej transformácie a demografických zmien?

Skupina predkladá tieto odporúčania. Politika súdržnosti by mala:

 • byť viac miestne orientovaná s investíciami orientovanými na budúcnosť prispôsobenými jedinečným silným stránkam, výzvam a potrebám každého regiónu;
 • podporovať holistický prístup k sociálnej politike prostredníctvom väčšieho investovania do rozvoja ľudského kapitálu a sociálnej integrácie s cieľom predchádzať nerovnostiam na všetkých územiach a znižovať ich;
 • využívať miestne spôsobilosti a potenciál na rozvoj budúcich príležitostí pre inkluzívny a udržateľný rast prostredníctvom diverzifikácie a spolupráce;
 • budovať lepšie národné a regionálne inštitúcie tým, že sa budovanie kapacít a inovácie prispôsobia investíciám do infraštruktúry, ako aj do produktívneho kapitálu;
 • realizovať účinnejšie a inkluzívnejšie rozvojové stratégie využívaním zásad silného partnerstva a zdieľaného riadenia, ktoré spájajú zainteresované strany z rôznych úrovní verejnej správy a občianskej spoločnosti;
 • spájať regióny s cieľom využiť globálne príležitosti a zabezpečiť udržateľnejšie a odolnejšie inovácie;
 • stať sa viac založenou na výkonnosti a spájať tento prístup s jeho územným rozmerom;
 • byť lepšie začlenená do systému správy hospodárskych záležitostí;
 • zefektívniť svoje administratívne postupy a prijať efektívnejšie a používateľsky ústretovejšie prístupy k zjednodušeniu procesov; a zároveň
 • naďalej sa sústreďovať na svoje pôvodné poslanie, ktorým je podpora udržateľného rozvoja a zvyšovanie konkurencieschopnosti pri súčasnom zachovaní flexibility pri riešení naliehavých výziev.
Viac..  Slovensko je v Indexe prosperity na 24. mieste v EÚ

Súvislosti

Na podnet komisárky Ferreirovej Komisia v januári 2023 zriadila skupinu odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti. Skupine predsedal profesor Andrés Rodriguez-Pose a pozostávala zo zástupcov akademickej obce, vnútroštátnych a regionálnych orgánov a občianskej spoločnosti z celej EÚ. Jej členovia boli vybraní na základe ich skúseností v oblasti politiky súdržnosti, hospodárskeho a sociálneho riadenia a európskej integrácie.

Skupina usporiadala 10 schôdzí na témy súvisiace s budúcnosťou politiky súdržnosti. Diskusie sa vysielali naživo a sú dostupné online s cieľom zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany mali prístup k množstvu získaných informácií a k bohatým diskusiám, ktoré sa uskutočnili medzi jej členmi.

Úvahy o budúcnosti politiky súdržnosti budú pokračovať na 9. fóre o súdržnosti, ktoré sa bude konať od 11. do 12. apríla 2024. Komisia uverejní 9. správu o súdržnosti na jar 2024.

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

V rozpočte EÚ považuje Slovensko za prioritu politiku súdržnosti, Spoločnú poľnohospodársku politiku aj flexibilitu vo využívaní eurozdrojov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Mišík sa v pondelok …

Consent choices