Vlajky EÚ. PHOTO: © European Union 2019

Komisia víta politickú dohodu o celoúnijnom systéme certifikácie odstraňovania uhlíka

Komisia víta predbežnú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o prvom dobrovoľnom rámci EÚ pre certifikáciu vysokokvalitného odstraňovania uhlíka. Tento certifikačný rámec podporí inovačné technológie odstraňovania uhlíka a uhlíkové poľnohospodárstvo, ktoré prispievajú k cieľom EÚ v oblasti klímy, životného prostredia a nulového znečistenia. Nový rámec pomôže EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu prostredníctvom certifikácie odstraňovania uhlíka a uhlíkového poľnohospodárstva s cieľom zabezpečiť, aby boli transparentné a dôveryhodné, čím sa zabráni environmentálne klamlivým vyhláseniam a vytvoria sa nové obchodné príležitosti. Dohoda stanovuje pravidlá certifikácie pre:

  • Uhlíkové poľnohospodárstvo, ako je obnova lesov a pôdy a zabránenie emisiám pôdy, opätovné zavlažovanie rašelinísk, efektívnejšie využívanie hnojív a iné inovatívne poľnohospodárske postupy;
  • Priemyselné odstraňovanie uhlíka, ako je bioenergia so zachytávaním a ukladaním uhlíka alebo priame zachytávanie a ukladanie uhlíka vo vzduchu;
  • Viazanie uhlíka vo výrobkoch a materiáloch s dlhou životnosťou, ako sú stavebné materiály na báze dreva alebo biouhlie.

Predbežne dohodnutým nariadením sa zlepší schopnosť EÚ kvantifikovať, monitorovať a overovať pravosť všetkých týchto foriem odstraňovania uhlíka. Stanovujú sa v ňom najmä pravidlá uznávania systémov certifikácie, ktoré preukazujú súlad s rámcom EÚ, a osobitný súbor kritérií na zabezpečenie vysokej kvality odstraňovania uhlíka a transparentnosti a dôveryhodnosti procesu certifikácie.

Dohodnutými kritériami sa zabezpečí, aby odstraňovanie uhlíka bolo: správne kvantifikované; ukladať uhlík na dohodnuté dlhodobé obdobie (minimálne 35 rokov v prípade uhlíka uloženého vo výrobkoch); ísť nad rámec existujúcich postupov a nedosahovať len status quo; a prispievať k širším cieľom udržateľnosti, napríklad poskytovaním pozitívnych vplyvov na biodiverzitu. Zriadi sa register EÚ s cieľom vytvoriť vysokú úroveň transparentnosti, pokiaľ ide o certifikované odstraňovanie uhlíka. Tento plán sa zavedie do 4 rokov. Medzitým sa môžu používať registre existujúcich systémov certifikácie. V nariadení sa stanovuje prioritizácia metodík certifikácie, ktoré by sa mali vypracovať. Na tomto základe bude Komisia s podporou expertnej skupiny pre odstraňovanie uhlíka pokračovať vo svojej práci na vývoji dôveryhodných a prispôsobených metodík certifikácie pre rôzne druhy činností odstraňovania uhlíka.

Certifikované odstraňovanie uhlíka môže byť základom nových hospodárskych príležitostí a možno ho peňažne vyjadriť prostredníctvom súkromných systémov a podpory verejného sektora, ako aj vytvárať obchodné výhody pre spotrebiteľov, ktorí chcú odmeňovať postupy šetrné k životnému prostrediu. Uhlíkové poľnohospodárstvo vytvorí nové obchodné modely pre poľnohospodárov a lesníkov a očakáva sa, že prinesie významné výhody pre biodiverzitu. V dohodnutom nariadení sa takisto podporuje používanie dlhodobých biologických stavebných výrobkov na udržanie viazanosti uhlíka počas niekoľkých desaťročí alebo dlhšie, čím sa stimulujú nové udržateľné stavebné techniky.

Pokiaľ ide o finančnú podporu technológií na odstraňovanie uhlíka, nariadením sa uvoľňuje inovatívne súkromné a verejné financovanie vrátane financovania vplyvu alebo verejnej podpory založenej na výsledkoch, pretože zariadenia na odstraňovanie uhlíka a uhlíkoví poľnohospodári môžu byť odmeňovaní na základe certifikovaného odstraňovania a zníženia emisií. Podporí aj Nový európsky Bauhaus uznaním kapacity ukladania uhlíka biomateriálmi a energeticky účinnými stavebnými materiálmi. Komisia bude pokračovať vo financovaní odstraňovania uhlíka prostredníctvom rôznych programov, ako je inovačný fond, spoločná poľnohospodárska politika, fond regionálneho rozvoja, program LIFE a program Horizont Európa (vrátane misie „Dohoda o pôde pre Európu“).

Viac..  EÚ vyčlenila 3,5 miliardy eur na ochranu morí a oceánov v roku 2024

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada teraz musia dohodu formálne schváliť. Po dokončení tohto postupu sa nové právne predpisy uverejnia v Úradnom vestníku Únie a nadobudnú účinnosť.

Súvislosti

Európsky právny predpis v oblasti klímy podpísaný v roku 2021 právne zaväzuje EÚ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou. To znamená dosiahnuť rovnováhu medzi emisiami skleníkových plynov a ich odstraňovaním do roku 2050. Nariadenie o rámci certifikácie odstraňovania uhlíka, ktoré pôvodne navrhla Komisia v novembri 2022, je preto kľúčové na dosiahnutie dlhodobého cieľa EÚ v oblasti klímy podľa Parížskej dohody a na to, aby sa Európska zelená dohoda stala skutočnosťou. Odstraňovanie uhlíka bude kľúčovým faktorom umožňujúcim dosiahnutie budúceho priebežného cieľa v oblasti klímy na rok 2040, ako to odporúča Komisia vo svojom oznámení a v priemyselnej stratégii riadenia uhlíka zo 6. februára.

Na základe oznámenia Komisie o udržateľnom kolobehu uhlíka prijatého v roku 2021 toto nariadenie prispieva k cieľu odstraňovania uhlíka do roku 2030 v sektore využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF). Podporuje aj činnosti zamerané na obnovu prírody v súlade s právnym predpisom o obnove prírody a postupmi obehového hospodárstva z akčného plánu pre obehové hospodárstvo.

Takisto pomôže spoločnostiam pri nahlasovaní ich klimatickej stopy v súlade so smernicou o sociálnej zodpovednosti podnikov a súvisiacimi štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti a zabezpečí väčšiu transparentnosť tvrdení verejných a súkromných organizácií o klimatickej neutralite.

O mam

Odporúčame pozrieť

Nemecko

Nemecká priemyselná a obchodná komora vyzvala na dokončenie dohody EÚ – Mercosur

Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK) vyzýva na dokončenie dohody o voľnom obchode medzi Európskou …

Consent choices