Počítač, digitálna bezpečnosť. PHOTO: © European Union 2021

Komisia predkladá nové iniciatívy pre digitálne infraštruktúry budúcnosti

Komisia predstavila súbor možných opatrení na podporu inovácií, bezpečnosti a odolnosti digitálnych infraštruktúr. Budúca konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva závisí od týchto pokročilých infraštruktúr a služieb digitálnych sietí, keďže rýchla, bezpečná a rozšírená pripojiteľnosť je nevyhnutná pre zavádzanie technológií, ktoré nás privedú do sveta zajtrajška: telemedicína, automatizovaná jazda, prediktívna údržba budov alebo presné poľnohospodárstvo.

Cieľom tohto balíka opatrení v oblasti digitálnej pripojiteľnosti je začať diskusiu so zainteresovanými stranami, členskými štátmi a podobne zmýšľajúcimi partnermi o tom, ako formovať budúce politické opatrenia EÚ s cieľom dosiahnuť konsenzus:

  • bielej knihe s názvom Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry Európy?“ sa analyzujú výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí pri zavádzaní budúcich sietí pripojiteľnosti, a predstavujú možné scenáre na prilákanie investícií, podporu inovácií, zvýšenie bezpečnosti a dosiahnutie skutočného digitálneho jednotného trhu.
  • Odporúčanie o bezpečnosti a odolnosti infraštruktúr podmorských káblov predstavuje súbor opatrení na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ zameraných na zlepšenie bezpečnosti a odolnosti podmorských káblov prostredníctvom lepšej koordinácie v celej EÚ, pokiaľ ide o riadenie aj financovanie.

EÚ by mala podporovať dynamickú komunitu európskych inovátorov a podporovať rozvoj integrovanej pripojiteľnosti a kolaboratívnych výpočtových infraštruktúr. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v bielej knihe predpokladá vytvorenie „prepojenej spoločnej výpočtovej siete“ (ďalej len „sieť3C“) s cieľom vytvoriť koncové integrované infraštruktúry a platformy pre cloud a edge telco, ktoré by sa mohli použiť na organizáciu vývoja inovačných technológií a aplikácií umelej inteligencie pre rôzne prípady použitia. Takýto prístup založený na spolupráci by sa mohol pripraviť prostredníctvom zriadenia rozsiahlych pilotných projektov alebo možného nového dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v rámci počítačového kontinua.

Takisto je nevyhnutné lepšie využiť synergie medzi existujúcimi iniciatívami, ako je dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu týkajúci sa cloudovej infraštruktúry a služieb novej generácie, a programami financovania, ako je Nástroj na prepájanie Európy a Digitálna Európa. To by mohlo zahŕňať možnú koordinačnú úlohu spoločného podniku pre inteligentné siete a služby (SPS) s cieľom podporiť vytvorenie kolaboratívneho ekosystému pripojiteľnosti a výpočtovej techniky.

Okrem toho musí EÚ naplno využiť potenciál jednotného digitálneho trhu s telekomunikáciami tým, že zváži opatrenia na zabezpečenie skutočne rovnakých podmienok a prehodnotenie rozsahu uplatňovania a cieľov svojho súčasného regulačného rámca. Pri tejto úvahe by sa mala zohľadniť technologická konvergencia medzi telekomunikáciami a cloudom, na ktoré sa však vzťahujú rôzne regulačné rámce, ako aj potreba zabezpečiť, aby všetci operátori investujúci do digitálnej infraštruktúry mohli využívať potrebný rozsah na uskutočnenie rozsiahlych investícií. To by mohlo zahŕňať harmonizovanejší prístup k postupom udeľovania povolení telekomunikačným operátorom, integrovanejšie riadenie spektra na úrovni Únie a možné zmeny v politike veľkoobchodného prístupu. Komisia môže zvážiť aj opatrenia na urýchlenie vypnutia metalických sietí do roku 2030 a na podporu ekologizácie digitálnych sietí zlepšením ich efektívnosti.

V záujme ochrany európskej sieťovej a výpočtovej infraštruktúry, ktorá je základným prvkom našej hospodárskej bezpečnosti, by EÚ mala stimulovať zavádzanie a zvýšiť bezpečnosť a odolnosť strategických podmorských káblových infraštruktúr. Na základe odporúčania prijatého spolu s bielou knihou možno z dlhodobého hľadiska zvážiť spoločný systém riadenia EÚ spolu s preskúmaním dostupných nástrojov určených na lepšie využitie súkromných investícií na podporu káblových projektov európskeho záujmu.

Viac..  Vláda na post eurokomisára za SR podporuje Šefčoviča

Cieľom odporúčania je ako okamžité opatrenie reagujúce na výzvy členských štátov a zainteresovaných strán zlepšiť koordináciu v rámci EÚ, napríklad posúdením a zmierňovaním bezpečnostných rizík, vytvorením súboru nástrojov pre bezpečnosť káblov a zjednodušením postupov udeľovania povolení. Komisia okrem toho na podporu opatrení nadväzujúcich na odporúčanie zriaďuje expertnú skupinu pre infraštruktúru podmorských káblových zariadení zloženú z orgánov členských štátov.

Ďalšie kroky

Komisia dnes začala verejnú konzultáciu o 12 scenároch uvedených v bielej knihe. Konzultácia sa skončí 30. júna 2024. Príspevky budú uverejnené a prispejú k budúcim politickým opatreniam.

Súvislosti

EÚ už prijala niekoľko opatrení na podporu prechodu tradičných sietí pripojiteľnosti k infraštruktúram budúcnosti:

  • Komisia 23. februára 2023 začala rozsiahlu prieskumnú konzultáciu o budúcnosti odvetvia pripojiteľnosti a jeho infraštruktúry, ktorej výsledky boli uverejnené v októbri 2023.
  • Komisia spolu s konzultáciou predložila aj akt o gigabitovej infraštruktúre, v súvislosti s ktorým sa dosiahla politická dohoda 5. februára 2024, teda rok po predložení návrhu. GIA zavádza súbor opatrení na zjednodušenie a urýchlenie zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou, čím sa zníži administratívna záťaž a náklady na zavedenie.
  • Dohoda prišla v rovnakom čase ako prijatie odporúčania o regulačnej podpore gigabitového pripojenia (odporúčanie o gigabitovej sieti), v ktorom sa národným regulačným orgánom poskytujú usmernenia o tom, ako navrhnúť povinnosti týkajúce sa nápravy veľkoobchodného prístupu pre prevádzkovateľov s významným vplyvom na trhu.
  • EÚ okrem toho prijala opatrenia na posilnenie našej chrbticovej prepojenosti, napríklad prostredníctvom partnerstiev Global Gateway, ktoré zabezpečujú vysokokvalitné prepojenie so všetkými časťami Únie vrátane najvzdialenejších regiónov, ostrovov, členských štátov s pobrežím a zámorských krajín a území. Partnerstvo Global Gateways financované prostredníctvom NPE podporuje kľúčové infraštruktúry, ako sú podmorské káble.

O mam

Consent choices