ovzdusie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia víta predbežnú dohodu o čistejšom ovzduší v EÚ

Komisia víta predbežnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o revidovanej smernici o kvalite okolitého ovzdušia. Po prijatí sa v novom právnom predpise stanovia normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia do roku 2030, ktoré budú užšie zosúladené s globálnymi usmerneniami WHO pre kvalitu ovzdušia. Ide o dôležitý krok k lepšej ochrane nášho zdravia a k napredovaniu na ceste k nulovému znečisteniu v našom životnom prostredí do roku 2050.

Čistejšie ovzdušie do roku 2030

Revidovanou smernicou o kvalite okolitého ovzdušia sa ročná limitná hodnota pre hlavnú znečisťujúcu látku – jemné tuhé častice (PM2.5) – znižuje o viac ako polovicu. Pravidelné preskúmanie noriem kvality ovzdušia s cieľom prehodnotiť ich v súlade s najnovšími vedeckými dôkazmi, ako aj spoločenským a technologickým vývojom pomôže nasmerovať EÚ na cestu k dosiahnutiu nulového znečistenia ovzdušia najneskôr do roku 2050 v súčinnosti s úsilím o klimatickú neutralitu.

Vnútroštátne a miestne orgány určia konkrétne opatrenia, ktoré prijmú na splnenie noriem. Zároveň významne prispejú existujúce a nové politiky EÚ v oblasti životného prostredia, energetiky, dopravy, poľnohospodárstva, výskumu a inovácií a v iných oblastiach.

Revíziou sa zabezpečí, aby ľudia, ktorí utrpeli škody na zdraví v dôsledku znečistenia ovzdušia, mali právo na odškodnenie v prípade porušenia pravidiel EÚ v oblasti kvality ovzdušia.  Prinesie tiež väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti, účinné sankcie a lepšie informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia.

Podporí miestne orgány posilnením ustanovení o monitorovaní a modelovaní kvality ovzdušia a pomôže zlepšiť plány kvality ovzdušia. Zlepšené pravidlá monitorovania a modelovania kvality ovzdušia umožnia dôkladnejšie kontrolovať dodržiavanie noriem a podporia efektívnejšie a účinnejšie opatrenia na predchádzanie porušovaniu noriem a ich riešenie.

Revidovanou smernicou sa takisto zabezpečia včasné opatrenia na dosiahnutie čistejšieho ovzdušia. Ak budú úrovne znečistenia ovzdušia v nadchádzajúcich rokoch vyššie ako nové normy do roku 2030, členské štáty musia analyzovať, či sú na dobrej ceste k včasnému dodržiavaniu právnych predpisov, a v prípade potreby prijať opatrenia a zabezpečiť súlad v roku 2030. Za osobitných okolností môžu členské štáty dostať viac času na dosiahnutie nových noriem. Odôvodnenia takýchto predĺžení lehoty musia byť založené na dôkladnej analýze. Členské štáty budú musieť prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby čo najskôr dodržiavali normy kvality ovzdušia.

Viac..  Autá kvôli prísnejším emisným limitom nakoniec nebudú drahšie

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada budú musieť teraz formálne prijať revidovanú smernicu pred tým, ako bude môcť nadobudnúť účinnosť. Účinnosť nadobudne 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

Komisia 26. októbra 2022 prijala návrh revidovanej smernice o kvalite okolitého ovzdušia. Ide o kľúčový pokrok v súvislosti s ambíciou nulového znečistenia v rámci Európskej zelenej dohody, ktorou je dosiahnuť nulové znečistenie životného prostredia do roku 2050.

Znečistenie ovzdušia je najväčšou environmentálnou hrozbou pre zdravie a hlavnou príčinou chronických chorôb vrátane mŕtvice, rakoviny a cukrovky. Neúmerne ovplyvňuje citlivé a zraniteľné sociálne skupiny. Približne 300,000 predčasných úmrtí ročne a značný počet neprenosných ochorení, ako je astma, kardiovaskulárne problémy a rakovina pľúc, sa pripisuje znečisteniu ovzdušia. Znečistenie ovzdušia je naďalej hlavnou environmentálnou príčinou predčasných úmrtí v EÚ. Najviac ho znečisťujú tuhé častice, oxid dusičitý a ozón.

Znečistený vzduch poškodzuje aj životné prostredie a spôsobuje zvyšovanie obsahu kyselín (acidifikáciu), obohacovanie vody živinami (eutrofizáciu) a škody na lesoch, ekosystémoch a plodinách. V dvoch tretinách ekosystémových oblastí po celej EÚ presahuje eutrofizácia kritické zaťaženie. To má významný vplyv na biodiverzitu a služby, ktoré nám všetkým poskytuje.

O mam

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Respiračným chorobám by sa dalo predchádzať, ak by sme mali čistejší vzduch

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices