Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia investuje vyše 233 miliónov eur do strategických projektov v oblasti životného prostredia a klímy

Komisia investuje viac ako 233 miliónov EUR do dvanástich nových strategických projektov v celej Európe v rámci programu LIFE na podporu vykonávania ambícií EÚ v oblasti životného prostredia a klímy v rámci Európskej zelenej dohody. Očakáva sa, že tieto strategické projekty zmobilizujú značné dodatočné finančné prostriedky z iných zdrojov EÚ vrátane poľnohospodárskych, štrukturálnych, regionálnych a výskumných fondov, ako aj z národných vlád a investícií súkromného sektora.

Dvanásť hlavných projektov zadaných v desiatich členských štátoch EÚ

Finančné prostriedky pridelené na týchto dvanásť strategických projektov podporia BulharskoČeskoÍrskoŠpanielskoFrancúzskoTalianskoLitvuRakúskoPoľsko a Fínsko pri dosahovaní ich národných cieľov v oblasti životného prostredia a klímy pri zvyšovaní ich príspevkov k zelenej transformácii EÚ.

Pokiaľ ide o životné prostredie, vybrané strategické projekty v oblasti ochrany prírody v rámci programu LIFE a strategické integrované projekty (SIP) budú prínosom pre morské ekosystémy s plánmi označiť do roku 2030 aspoň 30 % morských území Írska za chránené morské oblasti (MPA-LIFE-IRELAND). Takisto zlepšia kvalitu ovzdušia v poľskom Podkarpatskom regióne a zároveň znížia energetickú chudobu a zvýšia energetickú efektívnosť (LIFE Podkarpackie); a zlepšiť kvalitu vody a hospodárenie s ňou v Litve (LIFE SIP Vanduo).

Vybraných bolo aj ďalších šesť projektov na podporu prírody a biodiverzity. Cieľom programu Priodiversity LIFE vo Fínsku je zaviesť regionálne akčné plány v oblasti biodiverzity, ako aj budovanie kapacít. V severnom Taliansku sa v rámciprogramu LIFE NatConnect2030 prijmú opatrenia na viac ako 500 lokalitách s cieľom zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologické koridory. LIFE SNAP Ireland sa zameria na prekážky vykonávania írskehoprioritného akčného fondu sústavy Natura 2000. Francúzskanárodná stratégia v oblasti biodiverzity zapojí miestne orgány a zmobilizuje občanov s cieľom podporiť zmenu spôsobu, akým žijeme a vyrábame prostredníctvom programu LIFE BIODIVFr. V Česku PROSPECTIVE LIFE zavedie „aktívne nástroje na ochranu druhov“, ktoré pomôžu zvrátiť úbytok najmenej 25 druhov. V Rakúsku je cieľom programu LIFE Amoore obnoviť viac ako 1400 hektárov rašelinísk vrátane 13 rôznych biotopov a 37 druhov s vysokou hodnotou ochrany.

Pokiaľ ide o zmenu klímy, projekt ACE LIFE pomôže Fínsku dosiahnuť do roku 2035 uhlíkovú neutralitu znížením emisií z poľnohospodárstva, ťažkej nákladnej dopravy a strojov a postupným ukončením používania fosílnych palív v priemyselných procesoch v malých a stredných podnikoch. LIFE PYRENEES4CLIMA je cezhraničný projekt medzi Španielskom, Francúzskom a Andorrou, ktorého cieľom je urýchliť adaptáciu na zmenu klímy v Pyrenejach zlepšením znalostí a schopnosti vyrovnať sa s vplyvom zmeny klímy na prírodu, ľudí a hospodárstvo. Napokon, v Bulharsku sa v rámci programu LIFE-SIP CLIMA-SUMP zavedú plány udržateľnej mestskej mobility (SUMP) v šiestich obciach s cieľom pomôcť dosiahnuť mobilitu s nulovými emisiami na ceste ku klimatickej neutralite.

Viac..  Ivan Štefanec: Tony potravín a textílií končia ako odpad zbytočne

Súvislosti

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a klímu. Od roku 1992 prináša do života zelené nápady a do dnešného dňa finančne podporil viac ako 5500 projektov v celej EÚ a v tretích krajinách. Na obdobie 2021 – 2027 Komisia zvýšila financovanie programu LIFE takmer o 60 % až na 5,4 miliardy EUR a zahrnula nový podprogram prechodu na čistú energiu. Programu LIFE spravuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Strategické projekty v oblasti ochrany prírody v rámci programu LIFE a strategické integrované projekty (SIP) sú zamerané na podporu vykonávania právnych predpisov a politík EÚ v oblasti životného prostredia a klímy na regionálnej, multiregionálnej, vnútroštátnej alebo nadnárodnej úrovni.

Sú navrhnuté tak, aby stavali na úspechu integrovaných projektov programu LIFE, ktoré boli financované v rokoch 2014 až 2020, s cieľom pomôcť Európe stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete a úspešne vykonávať Európsku zelenú dohodu.

Projekty LIFE podporujú stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, rámcovú smernicu o vodesmernicu o kvalite ovzdušiarámcovú smernicu o morskej stratégiiakčný plán pre obehové hospodárstvoakčný plán nulového znečisteniaprávny predpis o obnove prírody a prispievajú k prechodu na čistú energiu, ako aj iné vnútroštátne, regionálne, mestské alebo odvetvové stratégie a plány v oblasti klímy.

O mam

Odporúčame pozrieť

sudnictvo

ESĽP: Klimatickí aktivisti zažalovali vlády v prípade klimatickej zmeny

Šesť osôb v stredu zažalovalo na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) vlády 32 krajín …

Consent choices