Cyber bezpečnosť, digitálna bezpečnosť, počítač. PHOTO: © European Union 2021

Strážcovia prístupu musia dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych trhoch

Komisia v septembri 2023 označila šesť spoločností – Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft a ByteDance – za strážcov prístupu, ktorí sú od dnešného dňa sú povinní úplne dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych trhoch.

Účelom aktu o digitálnych trhoch je zabezpečiť spravodlivé trhy v digitálnom sektore umožňujúce hospodársku súťaž. Zavádza nové pravidlá pre 10 určených základných platformových služieb, ako sú internetové vyhľadávače, online trhoviská, obchody s aplikáciami, online inzercia a zasielanie správ, a európskym podnikom a koncovým používateľom dáva nové práva.

Komerční používatelia so sídlom v EÚ, ktorí sú pri kontaktoch so zákazníkmi závislí od služieb určených šiestich strážcov prístupu, odo dnes budú mať nové možnosti. Budú môcť napríklad:

  • mať zaručené spravodlivé zaobchádzanie a rovnaké podmienky, ak budú v konkurencii k službám strážcov prístupu na ich platformách.
  • požiadať o interoperabilitu so službami strážcov prístupu, aby mohli ponúkať nové inovatívne služby,
  • predávať svoje aplikácie nielen prostredníctvom obchodov s aplikáciami strážcov prístupu ale aj alternatívnych kanálov,
  • mať prístup k údajom vygenerovaným na základe svojej aktivity na platformách strážcov prístupu,
  • inzerovať ponuku a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi mimo platforiem strážcov prístupu,

Koncoví používatelia budú mať väčšiu možnosť výberu a širší záber inovácie v digitálnom priestore v Európe. Budú môcť:

  • opäť uplatňovať si právo výberu a nemusieť akceptovať predvolené možnosti strážcov prístupu. Napríklad si budú môcť vybrať iné obchody s aplikáciami, než obchod, ktorý ponúka strážca prístupu,
  • získať lepšiu kontrolu nad svojimi údajmi. Budú totiž môcť rozhodnúť, či strážca prístupu smie prepojiť ich účty, a tak sledovať a kombinovať ich osobné údaje vo všetkých službách,
  • jednoducho získať údaje z jednej služby alebo aplikácie a preniesť ich do inej a tam ich používať. Znamená to bezproblémové zálohovanie dát a prenos účtov medzi rôznymi službami,
  • používať v platobných službách, ktoré sú súčasťou aplikácie, alternatívny spôsob elektronickej identifikácie.

Strážcovia prístupu začali testovať opatrenia v záujme dodržiavania aktu o digitálnych trhoch pred uplynutím lehoty. Tretie strany im na základe týchto testov poskytli svoju spätnú väzbu. Od dnešného dňa sú strážcovia prístupu povinní dokázať, že akt o digitálnych trhoch skutočne dodržiavajú a v správach o dodržiavaní predpisov načrtávať prijaté opatrenia. Verejná verzia týchto správ je dostupná na webovej stránke Komisie venovanej aktu o digitálnych trhoch. Ďalej majú strážcovia prístupu povinnosť dnes Komisii predložiť nezávisle auditovaný opis akýchkoľvek metód, ktoré používajú na profilovanie spotrebiteľov, spolu s verziou správy, ktorá nemá dôverný charakter.

Komisia správy o dodržiavaní predpisov dôkladne zanalyzuje a posúdi, či sú zavedené opatrenia účinné na dosiahnutie cieľov podľa daných povinností v akte o digitálnych trhoch. Pri posudzovaní bude vychádzať aj z vstupov zainteresovaných strán, a to aj na workshopoch k dodržiavaniu predpisov, kde strážcovia prístupu budú mať príležitosť predstaviť svoje riešenia.

Komisia v snahe o úplné presadzovanie aktu o digitálnych trhoch nebude váhať pristúpiť k formálnym opatreniam na presadenie dodržiavania predpisov. Na tento účel má k dispozícii celý súbor nástrojov.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Umelú inteligenciu je potrebné rámcovať, aby nám neprerástla cez hlavu

Ak by Komisia mala podozrenie na porušenie aktu o digitálnych trhoch, môže začať postup vyšetrovania. Ak sa podozrenie potvrdí, Komisia môže uložiť pokuty vo výške až do 10 % celosvetového obratu spoločnosti. V prípade opakovaného porušenia výška pokuty môže narásť až na 20 % obratu. Navyše v prípade systematického porušovania predpisov má Komisia právomoc prijať dodatočné nápravné opatrenia. Napríklad môže strážcovi prístupu uložiť povinnosť predať podnik alebo jeho časti alebo mu zakázať nadobudnutie dodatočných služieb v súvislosti so systematickým porušovaním predpisov.

Súvislosti

Akt o digitálnych trhoch spolu s aktom o digitálnych službách tvorí súbor pravidiel platných v celej EÚ. Jeho účelom je vytvoriť bezpečnejší digitálny priestor, v ktorom sú chránené základné práva používateľov, a zaručiť rovnaké podmienky pre všetky podniky.

Cieľom aktu o digitálnych trhoch je zabezpečiť konkurencieschopné a spravodlivé trhy v digitálnom sektore. Reguluje tzv. strážcov prístupu. Ide o veľké digitálne platformy, ktoré poskytujú dôležitú bránu medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi a ktoré na základe svojej pozície majú moc nepriaznivo ovplyvňovať digitálne hospodárstvo.

Komisia 5. septembra 2023 za strážcov prístupu označila šesť spoločností – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft – a 22 ich základných platformových služieb. Potom mali označení strážcovia prístupu šesť mesiacov na to, aby začali dodržiavať úplný zoznam povinností podľa aktu o digitálnych trhoch. Koncovým i komerčným používateľom museli začať ponúkať väčší výber a väčšiu slobodu pri vyžívaní služieb strážcov prístupu. Komisia uverejnila výročnú správu o vykonávaní aktu o digitálnych trhoch v roku 2023 a pokroku pri dosahovaní jeho cieľov.

12. februára 2024 Komisia uzavrela štyri vyšetrovania trhu na základe zistenia, že spoločnosti Apple a Microsoft by nemali byť označené za strážcov prístupu vzhľadom na tieto základné platformové služby: služba zasielania správ iMessage spoločnosti Apple, internetový vyhľadávač Bing, webový prehliadač Edge a služba online inzercie Microsoft Advertising spoločnosti Microsoft.

1. marca 2024 boli Komisii doručené oznámenia spoločností Booking, ByteDance a X o tom, že ich služby potenciálne spĺňajú hraničného hodnoty aktu o digitálnych trhoch, a teda by sa na ne mohli vzťahovať nové pravidlá EÚ v oblasti platforiem strážcov prístupu. Rozhodnutie o týchto oznámeniach Komisia prijme do 45 pracovných dní, t. j. najneskôr do 13. mája 2024.

O mam

Consent choices