Celoeurópska mládežnícka konferencia. PHOTO: euyouth2024.be

Mladí Slováci medzi lídrami EÚ navrhli naliehavé riešenia v otázke inklúzie pre Radu EÚ

V belgickom Gente sa skončila celoeurópska mládežnícka konferencia, pričom Slovensko zastupovali traja delegáti Európskeho dialógu s mládežou.

Konferencia privítala viac ako 300 účastníkov z 32 krajín Európy. Delegáti, zástupcovia ministerstiev a rôznych iných inštitúcií, sa zameriavali na Tretí cieľ európskej mládeže – vytváranie inkluzívnych spoločností, pričom sa venovali otázkam chudoby, diskriminácie a sociálneho začleňovania.

Tieto ciele identifikujú oblasti, ktoré vyžadujú zmeny, aby sa mohol naplno rozvinúť potenciál mladých ľudí v Európe. V tomto desiatom cykle sa konferencia tematicky sústreďuje na tretí európsky cieľ v oblasti mládeže, pričom sa zdôrazňuje dôležitosť vytvárania inkluzívnych spoločností.

Naliehavé opatrenia

Zameranie na inkluzívne spoločnosti je obzvlášť dôležité, keď si uvedomíme, že približne tretina mladých Európanov sa potýka s chudobou a sociálnym vylúčením. Tieto problémy zhoršujú prekážky v prístupe k sociálnym právam a sú často sprevádzané diskrimináciou, predsudkami a zločinmi z nenávisti. V reakcii na to sa na konferencii zdôrazňuje potreba aktívneho zabezpečenia práv všetkých mladých ľudí v Európe, najmä tých, ktorí majú menej príležitostí. Konferencia Európskeho dialógu s mládežou potvrdzuje kľúčovú úlohu mladých ľudí v hľadaní inovatívnych riešení. “Ich návrhy sú neoceniteľné pri hľadaní odpovedí na aktuálne výzvy polarizujúce spoločnosť v rámci Európskej únie,” povedal Erik Jančík, jeden z troch delegátov reprezentujúcich Slovensko.

Začína sa fáza implementácie

Po začatí národných konzultácií počas španielskeho predsedníctva EÚ v druhej polovici roku 2023 sa konferenciou v Gente začína fáza implementácie. Účastníci spájajú a syntetizujú zistenia z konzultácií v rôznych krajinách s cieľom sformulovať odporúčania pre politiky Európskej únie a členských štátov v oblasti inkluzívnej spoločnosti, čím sa ciele mládeže premietnu do praktických opatrení. „Táto konferencia je živým dôkazom toho, že mladí ľudia majú silný hlas v Európe a môžu prispieť k riešeniam problémov, ktorým naša spoločnosť čelí,“ povedal Marco Németh, delegát Európskeho dialógu s mládežou.

Viac..  L. Ď. Nicholsonová: Európske preukazy odstránia diskrimináciu ľudí so zdravotným postihnutím pri cestovaní

Európsky dialóg s mládežou (EDM) je projekt Európskej únie, ktorého cieľom je vytvoriť platformu pre mladých ľudí z členských krajín, kde môžu vyjadriť svoj názor a pohľad na rôzne dôležité témy. Zapájanie mladých ľudí do verejného života sa snaží vybudovať záujem o politiku a dianie na domácej aj európskej scéne, zároveň sa snaží integrovať získané poznatky do tvorby politík.

EDM tvoria 18-mesačné cykly, ktoré sú venované vopred určenej téme vychádzajúcej z Európskych cieľov pre mládež. V každom cykle reprezentujú členské krajiny mládežnícki delegáti, ktorí predstavujú hlas mladých zo svojej domoviny. V rámci konferencií delegáti diskutujú a prezentujú svoje názory na danú tému. V tomto cykle sú delegátmi Ľubomír Girašek, Marco Németh a Erik Jančík.

Viac o Európskom dialógu s mládežou sa dočítate tu: https://eudialogsmladezou.sk/co-je-europsky-dialog/](https://eudialogsmladezou.sk/co-je-europsky-dialog/

Viac informácii o konferencii nájdete tu: https://euyouth2024.be/event/eu-youth-conference](https://euyouth2024.be/event/eu-youth-conference

O mam

Odporúčame pozrieť

mladez

Komisia dáva mladým ľuďom väčší priestor pri tvorbe politík EÚ

Mladí Európania budú mať väčší vplyv na politiky EÚ. V nadväznosti na úspechy Európskeho roka …

Consent choices