polnohospodar
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva poľnohospodárov, aby sa zúčastnili na prieskume o zjednodušení administratívy

Ako Komisia oznámila vo svojich návrhoch na zníženie záťaže na pleciach poľnohospodárov, dnes začína online prieskum s cieľom priamo zhromaždiť názory poľnohospodárov v EÚ. Prieskum je otvorený od 7. marca do 8. apríla a bude obsahovať stručné otázky dostupné vo všetkých jazykoch EÚ, ako napríklad: Koľko času sa každý rok venuje administratívnym úlohám spojeným s uplatňovaním pomoci a oznamovacími povinnosťami? Používajú mobilné zariadenia na poskytovanie fotografií s geografickou lokalizáciou? Ako hodnotia zložitosť rôznych postupov a pravidiel uplatniteľných na poľnohospodárske podniky? Využili externú pomoc na prípravu žiadosti o pomoc SPP v roku 2023? Odpovede poľnohospodárov poskytnú cennú spätnú väzbu na pochopenie ich hlavných zdrojov obáv.

Prieskum pomôže identifikovať zdroje administratívnej záťaže a zložitosti vyplývajúce z pravidiel SPP, ako aj z iných pravidiel pre potraviny a poľnohospodárstvo, a to v súvislosti s ich uplatňovaním na vnútroštátnej úrovni, ako aj s povinnosťami týkajúcimi sa zaznamenávania a podávania správ, ktoré sú s nimi spojené. Predbežné výsledky budú predložené už v polovici apríla. Zároveň sa uskutočnia rozhovory s organizáciami poľnohospodárov s cieľom doplniť obraz.

Tento prieskum poskytne do leta jasnejší obraz o hlavných administratívnych prekážkach, ktoré poľnohospodári vnímajú a ktorým čelia. Jej výsledky budú zahrnuté do podrobnejšej analýzy, ktorá sa uverejní na jeseň 2024 s cieľom objasniť zdroje zložitosti pre poľnohospodárov: Na úrovni EÚ, vnútroštátnej úrovni, SPP a ďalších požiadavkách a politikách.

Viac..  Komisia zavádza plány na získanie európskeho diplomu

Od začiatku roka Komisia poskytuje rýchle a konkrétne opatrenia na zmiernenie tlaku, ktorý v súčasnosti pociťujú poľnohospodári v EÚ. Komisia 12. februára prijala čiastočnú výnimku z pravidiel týkajúcich sa pôdy ležiacej úhorom (GAEC 8), o ktorú požiadali poľnohospodári a mnohé členské štáty. Pred zasadnutím Rady ministrov poľnohospodárstva 26. februára Komisia zaslala belgickému predsedníctvu celý rad krátkodobých a strednodobých opatrení ako základ pre rokovania a spoločné opatrenia s krajinami EÚ. Dnešný prieskum patril k ohláseným krátkodobým opatreniam spolu so zjednodušením určitých kontrol a vyjasnením koncepcie vyššej moci a výnimočných okolností. O týchto posledných dvoch bodoch sa už uskutočnili diskusie s členskými štátmi.

Do polovice marca Komisia predloží ďalšie návrhy strednodobých opatrení, ktoré sa majú prijať, ako aj opatrenia na zlepšenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci.

O mam

Odporúčame pozrieť

vlajka

Eurobarometer ukazuje pozitívne vnímanie hospodárstva a kvality života v regiónoch EÚ

Komisia uverejnila rýchly prieskum Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil na regionálnej úrovni a z ktorého vyplýva, že …

Consent choices